Musí sa moja látka registrovať?

Keď poznáte identitu svojej látky, musíte zistiť, či sa musí registrovať, alebo je od registrácie oslobodená.

Na webovej stránke agentúry ECHA môžete zistiť, či už látka nie je registrovaná, čo je prvý signál, či sa látka musí registrovať.

 

Krok 1. Skontrolujte, či je látka ako taká oslobodená od registrácie

Tieto látky sa nemusia registrovať bez ohľadu na spôsob použitia:

 • polyméry: látky vyhovujúce definícii polymérov podľa nariadenia REACH sa nemusia registrovať, monoméry a ďalšie látky používané na výrobu polymérov sa však možno budú musieť registrovať,
 • látky uvedené v prílohe V k nariadeniu REACH: tento zoznam obsahuje 13 širokých kategórií látok,
 • látky uvedené v prílohe IV k nariadeniu REACH: tento zoznam obsahuje 68 látok s nízkym rizikom obyčajne prírodného pôvodu vrátane vody,
 • rádioaktívne látky: predpisy vzťahujúce sa na látky vyžarujúce žiarenie, pred ktorým musia byť ľudia a prostredie chránené, sú uvedené v smernici Euratomu.
 • látky, na ktoré sa vzťahujú vnútroštátne výnimky v záujme obrany.
Krok 2. Skontrolujte, či použitie látky nie je oslobodené od registrácie
Tieto látky sa nemusia registrovať, keď sa používajú len uvedeným spôsobom.
 
Ak sa látka používa aj iným spôsobom, bude sa musieť registrovať.
 • Neizolované medziprodukty: medziprodukty, ktoré sa počas syntézy zámerne neodstraňujú zo zariadenia, v ktorom syntéza prebieha (s výnimkou odberu vzoriek).
 • Látky používané v technologicky orientovanom výskume a vývoji (PPORD): tieto látky sú tri roky oslobodené od registrácie (predĺženie je možné), ak svoje aktivity PPORD oznámite agentúre ECHA.
 • Látky používané v potravinách a krmivách (vrátane látok používaných ako aditíva alebo príchute).
 • Látky (aktívne zložky alebo pomocné látky) používané v humánnych alebo vo veterinárnych liekoch.
 • Aktívne látky používané v biocídnych výrobkoch alebo vo výrobkoch na ochranu rastlín. Tieto látky sa pouvažujú za už registrované.

 

Krok 3. Skontrolujte, či látka nie je oslobodená od registrácie vzhľadom na jej pôvod alebo históriu
Tieto látky sa nemusia registrovať:
 • opätovne dovážané látky, ktoré sú už registrované,
 • látky podstupujúce colnú kontrolu na účely ďalšieho vývozu,
 • odpady: látky, ktoré sa likvidujú ako odpad (z domácností, prevádzok alebo priemyslu) podľa definície v rámcovej smernici o odpade sa nemusia registrovať, látky vznikajúce pri regenerácii odpadov sa však všeobecne musia registrovať, výnimkou sú
 • už registrované regenerované látky.
Pre tieto látky platia určité osobitné ustanovenia nariadenia REACH, nie sú však oslobodené od registrácie:
 
 • nanočastice,
 • látky, ktoré nie sú nebezpečné, a neklasifikované látky,
 • látky v kozmetických výrobkoch,
 • materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami,
 • palivá,
 • látky, ktoré sa nachádzajú v prípravkoch s koncentráciami menšími ako určité hraničné koncentrácie,
 • medziprodukty izolované na mieste alebo prepravované izolované medziprodukty,
 • látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy,
 • látky podliehajúce autorizácii alebo obmedzeniam,
 • látky, ktoré podľa smernice 67/548/EHS oznamuje niekto iný.
Oznámenie, ktoré ste vykonali v minulosti, sa teraz považuje za registráciu podľa nariadenia REACH a vašou povinnosťou je túto registráciu aktualizovať.

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)