Overenie MSP

Agentúra ECHA má povinnosť skontrolovať kategóriu veľkosti spoločností, ktoré uvádzajú, že majú nárok na zníženie poplatkov vzťahujúce sa na MSP na zabezpečenie spravodlivej hospodárskej súťaže a rovnakého zaobchádzania s registrujúcimi v súvislosti s poplatkami.

Ak v systéme REACH-IT uvediete svoju spoločnosť ako mikropodnik, malý alebo stredný podnik, čím si nárokujete zníženie poplatkov vzťahujúce sa na MSP, agentúra ECHA môže kedykoľvek skontrolovať štatút MSP vašej spoločnosti.

Ak je údaj o veľkosti vašej spoločnosti nesprávny, môže to mať závažné následky. Pozrite si časť Ako určiť kategóriu veľkosti spoločnostia ak zistíte, že ste uviedli nesprávnu veľkosť spoločnosti, prejdite k časti Čo robiť, ak ste nesprávne uviedli kategóriu veľkosti MSP'.

Počas postupu kontroly štatútu MSP budete požiadaní, aby ste predložili listinný dôkaz podporujúci uvedenú kategóriu veľkosti. V prípade, že predložené dokumenty nie sú dostatočné na určenie kategórie veľkosti príslušnej spoločnosti alebo nepodporujú uvedenú kategóriu veľkosti príslušnej spoločnosti, agentúra ECHA to oznámi v rozhodnutí a vystaví príslušné doplňujúce faktúry.

V prípade, že faktúra za vyrovnávací poplatok k príslušnému registračnému poplatku nie je uhradená v stanovenej lehote, bude to viesť k zrušeniu pôvodného rozhodnutia o registrácii s pridelením registračného čísla. Použitie pôvodne prideleného registračného čísla už nebude povolené.

Podrobnejšie informácie o tomto postupe sú uvedené v ďalších častiach.

 

Požadovaný listinný dôkaz
  1. Listinný dôkaz* preukazujúci vlastnícku štruktúru podniku k dátumu predloženia (registrácia, aktualizácia, oznámenie atď.) v systéme REACH-IT vrátane všetkých priamych a nepriamych partnerských podnikov a podnikov pridružených v smere alebo proti smeru reťazca, zohľadňujúci akékoľvek akcie, volebné práva alebo iné vykonávanie vplyvu v súvislosti so stanovením väzieb/partnerstiev v zmysle článku 3 prílohy k odporúčaniu Komisie 2003/361/ES.

    *Ako listinný dôkaz preukazujúci akcionárov spoločnosti by mohlo prísť do úvahy niektoré z nasledujúceho vrátane posledných zmien v rozdeľovaní akcií: výpis z obchodného registra, stanovy akciovej spoločnosti, zriaďovacie dokumenty, memorandum o spolupráci, kniha akcionárov podniku atď.,

  2. Kópie celého súboru úradných finančných účtov (podľa potreby preverených) spolu so sprievodnými poznámkami a výročnými správami, alebo celého súboru ročných daňových priznaní za posledné dve schválené účtovné obdobia predchádzajúce jednotlivým predloženiam, ako aj dané dokumenty ostatných partnerských a/alebo prepojených podnikov v súlade s článkami 3, 4 a 6 prílohy k odporúčaniu Komisie.

  3. oficiálny certifikát/informácia od oficiálneho orgánu** potvrdzujúce počet zamestnancov, ktorý zodpovedá počtu ročných pracovných jednotiek (AWU) v súlade s článkom 5 prílohy k odporúčaniu Komisie pre každé z dvoch posledných schválených účtovných období pred každým predložením. Ak sú tieto informácie uvedené vo výročných správach alebo v poznámkach k auditovaným účtovným uzávierkám, nemusíte predložiť tieto dokumenty.

    **Oficiálny certifikát poskytujúci informácie o počte zamestnancov podniku sa môže získať tiež od niektorých z týchto vnútroštátnych/miestnych inštitúcií: daňový úrad, finančná agentúra, poisťovňa, úrad práce, štatistický úrad, zdravotná poisťovňa, súkromná zdravotná poisťovňa atď.

Uistite sa, že ste poslali dokumenty špecifikované vo vyššie uvedených bodoch 1, 2 a 3 pre všetky priame a nepriame partnerské podniky a podniky pridružené v smere alebo proti smeru reťazca, pričom ste vzali do úvahy všetky akcie, volebné práva alebo iné vykonávanie vplyvu v súvislosti s určovaním väzieb/partnerstiev v zmysle článku 3 odporúčania Komisie.

Poznámka: Ak podnik a/alebo jeho partnerské a pridružené podniky zostavujú konsolidovanú účtovnú uzávierku alebo sú zahrnuté do konsolidovanej účtovnej uzávierky iného podniku, pošlite konsolidované výkazy spolu so sprievodnými poznámkami.

Ak pôsobíte ako výhradný zástupca, posúdenie, či sa podniku týka zníženie poplatkov vzťahujúce sa na MSP, sa má zakladať na informáciách o počte zamestnancov, obrate a súvahe výrobcu mimo Spoločenstva, výrobcu prípravku alebo výrobcu zastupovaného výrobku vrátane príslušných informácií od pridružených a partnerských podnikov výrobcu mimo Spoločenstva, formulátora prípravku alebo výrobcu výrobku v súlade s odporúčaním 2003/361/ES.

 

Výsledok kontroly

Agentúra ECHA na základe analýzy požiada v prípade potreby o ďalšiu dokumentáciu. Po predložení kompletnej dokumentácie vám agentúra ECHA oznámi výsledok.

  • Keď sa potvrdí nárok na znížené poplatky, agentúra ECHA oznámi výsledok kontroly a nevystaví žiadne doplňujúce faktúry (vyrovnávací alebo administratívny poplatok).
  • Ak listinný dôkaz preukáže väčšiu veľkosť ako je kategória veľkosti uvedená v čase predložení, agentúra ECHA vydá rozhodnutie uvádzajúce zistenú kategóriu veľkosti a vystaví faktúry za vyrovnávací poplatok k registračnému poplatku zodpovedajúcemu skutočnej kategórii veľkosti a za príslušný administratívny poplatok.

Ak však registrujúci počas postupu kontroly štatútu MSP nepredloží dostatočné alebo akékoľvek podporné dokumenty, nebude mať nárok na znížené poplatky vzťahujúce sa na MSP. Agentúra ECHA preto bude účtovať registrujúcemu vyrovnávací poplatok k štandardnému poplatku a administratívny poplatok pre veľké podniky (iné ako MSP).

Do dvoch mesiacov po prijatí oznámenia o rozhodnutí môžete podať odvolanie a žiadosť o preskúmanie legálnosti tohto rozhodnutia na Všeobecný súd Európskej únie v súlade s článkom 94 ods. 1 nariadenia REACH a článkom 263 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. V prípade potreby nájdete podrobnejšie informácie cez odkazy na právne texty upravujúce postup a aide-mA©moire pre žiadosti na webovej stránke Všeobecného súdu Európskej únie. 

 

Faktúry za vyrovnávací poplatok a administratívne poplatky

Ako bolo vysvetlené v predchádzajúcej časti, na základe postupu kontroly uvedenej kategórie MSP agentúra ECHA vyberá vyrovnávací poplatok zodpovedajúci príslušnej kategórii veľkosti spoločnosti a tiež administratívny poplatok od každého registrujúceho, ktorý nesprávne uviedol, že má nárok na znížený poplatok v súlade s článkom 13 ods. 4 Nariadenia o poplatkoch (ES) č. 340/2008. Úroveň poplatku bola pôvodne definovaná rozhodnutím riadiacej rady agentúry ECHA MB/D/29/2010 o klasifikácii služieb, ktoré bolo zmenené rozhodnutím riadiacej rady MB/21/2012/D a rozhodnutím riadiacej rady MB/14/2015.

Ak listinný dôkaz, ktorý ste predložili počas kontroly štatútu MSP, nepreukazuje kategóriu MSP uvedenú v čase predloženia (registrácia, aktualizácia registrácie, oznámenia atď.), agentúra ECHA vám bude účtovať vyrovnávací poplatok k poplatku zodpovedajúcemu skutočnej kategórii veľkosti príslušnej spoločnosti a tiež príslušný administratívny poplatok.

Ak nepredložíte počas postupu kontroly štatútu MSP dostatočné alebo akékoľvek podporné dokumenty, nebudete mať nárok na znížené poplatky vzťahujúce sa na MSP. Agentúra ECHA vám preto účtovať vyrovnávací poplatok k štandardnému poplatku a administratívny poplatok pre veľké podniky (iné ako MSP).

Ak správne opravíte veľkosť vašej spoločnosti po oslovení agentúrou ECHA, môžete využiť 50-percentné zníženie príslušného administratívneho poplatku za určitých okolností, ktoré sú podrobne vysvetlené v časti Čo robiť, ak ste nesprávne uviedli kategóriu veľkosti MSP.

Pozrite si časť Administratívne poplatky , kde sú uvedené poplatky podľa veľkosti spoločnosti.

 

Zrušenie registračných rozhodnutí

Registrujúci, ktorí nepreukázali svoj nárok na znížené poplatky vzťahujúce sa na MSP, musia v stanovených lehotách zaplatiť príslušné poplatky, ako sa uvádza v rozhodnutí agentúry ECHA o závere postupu kontroly štatútu MSP a v príslušných faktúrach.

Pôvodný dátum splatnosti je uvedený v doplňujúcich faktúrach vystavených po kontrole štatútu MSP. Ak platba nie je prijatá, dátum splatnosti bude ešte raz predĺžený. Ak registrujúci nezaplatí celú sumu do predĺženého dátumu splatnosti, agentúra ECHA zruší svoje rozhodnutie, na základe ktorého predtým prijala registráciu. Používanie registračného čísla preto už nebude povolené a toto číslo bude v databáze agentúry ECHA deaktivované. Žiadna časť registračného poplatku, ktorá už bola uhradená v čase predloženia žiadosti o registráciu, nebude vrátená. Spoločnosti bude oznámené zrušenie rozhodnutia a agentúra ECHA bude o tom informovať príslušné orgány príslušných členských štátov.

V súlade s článkom 20 ods. 5 nariadenia REACH sa môžu registrujúci odvolať proti zrušeniu rozhodnutia na Odvolací senát agentúry ECHA do troch mesiacov po prijatí oznámenia o tomto rozhodnutí. Postup podania odvolania je opísaný na webovej stránke Odvolacieho senátu. 

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)