Dosiahol som hranicu jedna tona ročne?

Ak vyrábate alebo dovážate látku v množstve menšom ako jedna tona ročne, látku nemusíte registrovať. Ak túto hranicu dosiahnete alebo prekročíte, podľa hmotnostného pásma sa určí, ktoré informácie budete potrebovať na registráciu.

 

Aké množstvo vyrábate alebo dovážate?

Množstvo látky, ktoré vyrábate alebo dovážate, sa musí určiť v tonách za kalendárny rok. Kalendárny rok trvá od 1. januára do 31. decembra. Ak je však látka, ktorú vyrábate alebo dovážate počas troch po sebe nasledujúcich rokov, zavedená látka, musíte množstvo vypočítať ako priemer troch kalendárnych rokov pred registráciou. Po registrácii musíte množstvo určovať na kalendárny rok.

Musíte tiež spočítať množstvo látky samotnej, množstvo látky v zmiesi a vo výrobku, z ktorého sa má uvoľňovať.

Množstvá vyrobené alebo dovezené ako izolované medziprodukty v prísne kontrolovaných podmienkach sa musia počítať oddelene.

Ak vyrábate alebo dovážate látku v množstvách menších ako jedna tona ročne, látku nemusíte registrovať.

Možno časť vyrobeného alebo dovezeného množstva vylúčiť?

Môžete vylúčiť tieto množstvá:

 • Keď registrácia nie je potrebná vzhľadom na vašu úlohu v dodávateľskom reťazci.
  Pozrite si bod 3 časti Musím registrovať?

  Ak máte v dodávateľskom reťazci viac úloh, z výpočtu množstva môžete vylúčiť tonáž, s ktorou pracujete v rámci úlohy nevyžadujúcej registráciu.
 • Ak vaše použitie látky je oslobodené od registrácie.
  Pozrite krok 2 časti Musí sa moja látka registrovať?

  Ak je jeden alebo viac spôsobov použitia látky oslobodený od registrácie, tonáže pre tieto konkrétne spôsoby použitia môžete vylúčiť z výpočtu množstva.

Ak vyrábate alebo dovážate látku v množstvách menších ako jedna tona ročne, látku nemusíte registrovať.

Aké je vaše hmotnostné pásmo?

Hmotnostné pásmo je určené tonážou a podľa hmotnostného pásma sa určuje výška registračného poplatku, ako aj to, ktoré informácie musíte poskytnúť pri registrácii.

Pre štandardné registrácie existujú štyri hmotnostné pásma:

 • 1 – 10 t ročne,
 • 10 – 100 t ročne,
 • 100 – 1 000 t ročne
 • a viac ako 1 000 t ročne.

Ak množstvo dosiahne dolnú hranicu hmotnostného pásma, toto hmotnostné pásmo bude platné pre registráciu.

Ak registrujete izolované medziprodukty v prísne kontrolovaných podmienkach, musíte poskytnúť menej informácií. Ich množstvá preto nemusíte pridať k štandardnej registrácii, budú sa počítať samostatne.

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)