ePIC – elektronický systém predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení

Nariadenie o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom schválení (PIC, nariadenie (EÚ) č. 649/2012) upravuje dovoz a vývoz určitých nebezpečných chemikálií a ukladá povinnosti spoločnostiam, ktoré chcú vyvážať tieto chemikálie do krajín mimo EÚ.

Nové nariadenie PIC nadobudlo účinnosť 1. marca 2014. Od tohto dátumu je agentúra ECHA zodpovedná za administratívne a technické úlohy súvisiace s novým nariadením a bude poskytovať vedecké a technické usmernenia predstaviteľom priemyslu, povereným vnútroštátnym orgánom z EÚ a tretích krajín a Európskej komisii.

ePIC je IT nástroj, ktorý vytvorila a spravuje agentúra ECHA s cieľom zabezpečiť, aby boli požiadavky nariadenia PIC podporené vhodnými informačnými systémami. Nástroj ePIC má tri nezávislé rozhrania: jedno je určené pre používateľov z priemyslu, ďalšie pre používateľov z radov orgánov (ECHA, poverené vnútroštátne orgány a Komisia) a tretie pre colných úradníkov. Umožňuje bezpečnú výmenu informácií medzi používateľmi z priemyslu, používateľmi z radov orgánov a colnými úradníkmi.

 

Rozhranie pre priemysel

Rozhranie nástroja ePIC pre priemysel je určené pre používateľov z priemyslu, ktorým umožňuje bezpečne komunikovať a vymieňať si údaje s používateľmi z radov orgánov. Po prihlásení do aplikácie ePIC môžu používatelia z priemyslu vykonávať tieto úkony:

  • predkladať oznámenia o vývoze: systém umožňuje vytvoriť a predložiť oznámenia o vývoze chemikálií a zmesí/výrobkov prostredníctvom výberu príslušného prepojenia podľa druhu vývozu. Keď je oznámenie pripravené, možno ho skontrolovať na stránke potvrdenia, ktorá obsahuje zhrnutie všetkých dovtedy poskytnutých informácií. Oznámenie o vývoze možno po jeho dokončení prostredníctvom systému poslať príslušnému poverenému vnútroštátnemu orgánu. Ak je predloženie úspešné, zobrazí sa potvrdzujúca správa. Ak sú po predložení potrebné nejaké opravy, príslušný poverený vnútroštátny orgán (alebo agentúra ECHA) môže poslať oznámenie naspäť. Oznámenie bude potom prístupné v rozhraní pre priemysel, kde ho možno upraviť a opätovne predložiť (ak je na to čas),
  • predkladať žiadosti o identifikátor RIN (samostatne a hromadne): používatelia z priemyslu môžu podľa potreby predkladať žiadosti o osobitný identifikátor RIN. Ak sa žiadosť týka veľkého množstva chemikálií, ktoré sa majú vyvážať do jednej alebo viacerých krajín, prípadne jednej chemikálie, ktorá sa má vyvážať do viacerých krajín, možno využiť funkciu hromadného predloženia. Pre každý jednotlivý prípad sa vytvorí identifikátor RIN a príslušný poverený vnútroštátny orgán sa bude každou žiadosťou zaoberať ako samostatným prípadom,
  • požiadať o oslobodenie: ak to je možné podľa ustanovení článku 14 ods. 7 nariadenia PIC, používatelia z priemyslu môžu požiadať o oslobodenie, a to tak, že vyhľadajú príslušné oznámenie a zvolia možnosť „Propose a waiver“ (Navrhnúť oslobodenie),
  • spravovať zmesi a výrobky pred oznámením o vývoze: v aplikácii možno vytvárať nové zmesi a výrobky. Po vytvorení ich možno vybrať v oznámení o vývoze a informácie poskytnuté pri vytváraní sa automaticky načítajú a skopírujú do príslušných polí oznámenia o vývoze.

Pomocou tohto rozhrania dokážu používatelia z priemyslu aj zobraziť a aktualizovať vlastné údaje a sledovať svoje oznámenia. Takisto môžu posielať správy svojim povereným vnútroštátnym orgánom (s odkazom na konkrétne predloženie) a skontrolovať stav predložených oznámení a žiadostí o osobitný identifikátor RIN.

 

Rozhranie pre orgány

Rozhranie nástroja ePIC pre orgány je určené pre používateľov z radov orgánov na podporu ich každodennej práce v regulačnom procese. Po prihlásení do aplikácie ePIC sa používateľom z radov orgánov zobrazí domovská stránka s prepojeniami na činnosti, ktoré treba vykonať („To do Actions“) (zoskupené podľa kategórií), na uľahčenie prístupu k úlohám a čakajúcim činnostiam.

Používatelia z radov orgánov môžu v aplikácii vykonávať tieto úkony:

  • skontrolovať a sledovať otvorené úlohy: z domovskej stránky rozhrania nástroja ePIC pre orgány možno prejsť na zoznam otvorených úloh. Tento predvolený zoznam úloh možno upresniť s použitím filtrovania kritérií vyhľadávania. V zozname úloh majú používatelia k dispozícii informácie o činnostiach, ktoré treba vykonať, chemikáliách, ktorých sa týka daná úloha, krajine dovozu a dátume dokončenia úlohy. Úlohy, pre ktoré čoskoro nastane dátum dokončenia, sú označené oranžovou, a úlohy, ktorých lehota už uplynula, sú označené červenou,
  • vykonávať a dokončovať úlohy: pomocou položky úlohy sa zobrazia podrobnosti o oznámení s ďalšími informáciami o úlohe a žiadosti. K dispozícii je história predložení so zoznamom udalostí v životnom cykle prípadu. V časti so správami má používateľ k dispozícii všetky správy, ktoré v minulosti poslal v súvislosti s daným prípadom. Keď používateľ preberie úlohu, môže ju vykonať a dokončiť výberom príslušnej činnosti v ponuke „Task Action Menu“ (Ponuka činností pre úlohu),
  • požiadať o ďalšie informácie/opravy od používateľov z priemyslu: ak si používateľ z radov orgánov všimne, že niektoré informácie chýbajú a/alebo že sú potrebné opravy predloženia, môže požiadať používateľov z priemyslu o úpravu ich žiadostí alebo ich doplnenie o ďalšie údaje. Systém umožňuje používateľom z radov orgánov priložiť k oznámeniu správu s objasnením charakteru potrebných zmien.

 

Rozhranie pre colné orgány

Rozhranie nástroja ePIC pre colné orgány je určené pre colných úradníkov a poskytuje im informácie, ktoré potrebujú na vykonávanie svojich povinností. Môžu vykonávať vyhľadávania ad hoc (na základe pozitívnej zhody medzi identifikátorom RIN a krajinou dovozu) a skontrolovať, či je v danom časovom okamihu vývoz povolený, ako aj ďalšie dôležité informácie o vývoze.

Categories Display