Dodávateľ alebo používateľ biocídnych výrobkov

Ak dodávate alebo používate biocídne účinné látky alebo výrobky v EHP, musíte poznať legislatívu EÚ týkajúcu sa biocídov. Je vypracovaná tak, aby sa zaručilo, že potenciálne riziká poškodenia spôsobené biocídmi budú v rovnováhe s očakávanými prínosmi.

Zákon sa týka 22 rôznych typov výrobkov, ktoré patria do štyroch hlavných skupín:

 • Dezinfekčné látky na použitie v domácnostiach a v priemysle
 • Konzervačné látky pre vyrábané a prírodné produkty
 • Výrobky na ochranu proti škodcom
 • Iné špeciálne biocídne výrobky napríklad antivegetatívne prostriedky

Legislatíva sa týka aj chemických látok, zmesí a výrobkov, ktoré boli ošetrené jedným alebo viacerými biocídnymi výrobkami alebo môžu biocídne výrobky zámerne obsahovať.

Čo mám robiť?

To záleží od toho, čo vyrábate alebo používate – účinnú chemickú látku, biocídny výrobok alebo ošetrený výrobok.

Prístup na trh je založený na dvojkrokovom postupe:

 • Účinná látka, ktorá sa má použiť v biocídnom výrobku alebo ktorou sa má ošetriť výrobok, musí byť schválená (pozitívne hodnotenie účinnosti a bezpečnosti) v príslušnom type výrobku na úrovni EÚ.
 • Biocídny výrobok musí byť autorizovaný na národnej úrovni a úrovni EÚ, až potom môže byť dostupný na trhu (napr. predávaný) alebo sa môže používať.

Výnimka: Ak účinná látka ešte nie je schválená, ale je zaradená do kontrolného programu, biocídny výrobok môže byť v závislosti od národných zákonov dostupný na trhu a môže sa používať.

Okrem toho s platnosťou od 1. septembra 2015 všetky biocídne výrobky môžu byť dostupné na trhu len v prípade, ak je dodávateľ chemickej látky alebo výrobku zaradený v zozname účinných látok a dodávateľov podľa článku 95.

 

Účinné látky

Patria sem všetky biocídne látky. Patria k nim aj nanomateriály a účinné látky generované in situ (z inej látky nazývanej prekurzor) na mieste použitia.

Výrobca alebo dovozca

Vaša účinná látka sa môže používať v biocídnom výrobku na trhu EHP, ak vyhovuje jednej z nasledujúcich podmienok:

 • Je schválená pre konkrétny typ výrobku, v ktorom sa používa.
 • Je zaradená do zoznamu látok, ktoré nevyvolávajú obavy súvisiace s ohrozením zdravia ľudí alebo životného prostredia – príloha I nariadenia o biocídnych výrobkoch.
 • Ide o existujúcu účinnú látku (na trhu už pred 14. májom 2000) a je zaradená do kontrolného programu.

Okrem toho s platnosťou od 1. septembra 2015 všetky biocídne výrobky, môžu byť dostupné na trhu len v prípade, ak je dodávateľ chemickej látky alebo výrobku zaradený v zozname účinných látok a dodávateľov podľa článku 95.

Ak chcete požiadať o schválenie účinnej látky alebo zaradenie do zoznamu podľa článku 95, obráťte sa na Európsku chemickú agentúru prostredníctvom registra pre biocídne výrobky (R4BP 3).

Distribútor

Skôr ako začnete dodávať účinnú látku na použitie na trhu v EHP, účinná látka musí splniť vyššie uvedené podmienky pre výrobcov a dovozcov.

 

Biocídne výrobky

Po schválení biocídne účinnej látky alebo jej zaradení do zoznamu látok, ktoré nevyvolávajú obavy (príloha I nariadenie o biocídnych výrobkoch), musí byť biocídny výrobok, ktorý túto látku obsahuje, autorizovaný, až potom môže byť dostupný na trhu EHP.

Ak rozhodnutie o schválení účinnej látky ešte nebolo prijaté, v závislosti od národnej legislatívy môžete biocídny produkt poskytnúť na trh, ak je zaradený do kontrolného programu.

Pre všetky biocídne výrobky s účinnosťou od 1. septembra 2015 platí, že dodávateľ (dodávateľ látky alebo výrobku) musí byť uvedený v zozname podľa článku 95, v opačnom prípade biocídny výrobok nesmie byť dostupný na trhu EHP.

Držiteľ autorizácie

Zodpovedáte za uvedenie výrobku na trh (t. j. za prvú dodávku na distribúciu alebo používanie v EHP). To znamená, že zodpovedáte za správnu klasifikáciu (podľa nariadenia CLP), ako aj za balenie a označenie výrobku. Ste tiež povinný informovať príslušné orgány, ak kedykoľvek získate informácie, ktoré môžu ovplyvniť autorizáciu výrobku napríklad informácie o bezpečnosti.

Svojou zodpovednosťou ručíte za to, že výrobok, ktorý propagujete alebo sprístupňujete na trhu EHP, vyhovuje zákonným požiadavkám. Toto platí pre všetky formy dodávania vrátane predaja na diaľku a elektronického obchodu.

Ak ste budúci držiteľ autorizácie, môžete sa rozhodnúť, či požiadate o autorizáciu v jednotlivých krajinách, alebo o autorizáciu v celej EÚ.

Všetky fyzické alebo právnické osoby so sídlom v EHP môžu prevziať túto úlohu vrátane výrobcov, dovozcov alebo konzultantov.

Podpora používania biocídnych výrobkov, ktoré sú menej nebezpečné pre zdravie a životné prostredie:

 • Existuje zjednodušený postup pre biocídne výrobky, v ktorých sa používajú menej nebezpečné účinné látky.
 • Je zložitejšie získať autorizáciu výrobku, ak je účinná látka, ktorá sa nachádza vo výrobku, identifikovaná ako látka, ktorá sa má nahradiť.

Výrobca

Výrobca biocídneho výrobku môže požiadať o schválenie ako držiteľ autorizácie (pozrite si časť vyššie).

Môže sa uchádzať aj o zaradenie do zoznamu podľa článku 95 ako dodávateľ výrobku.

Dovozca

Pred dovozom akéhokoľvek biocídne výrobku do EHP musíte zaručiť, že:

 • výrobok bol autorizovaný na predaj v krajine, v ktorej ho chcete dodávať, alebo že účinná látka vo výrobku je zaradená do kontrolného programu,
 • dodávateľ sa nachádza v zozname schválených účinných látok a dodávateľov podľa článku 95.

Ako dovozca biocídneho výrobku môžete požiadať aj o zaradenie do tohto zoznamu ako dodávateľ chemickej látky alebo dodávateľ výrobku. Môžete požiadať aj o schválenie ako držiteľ autorizácie (pozrite si časť vyššie).

Distribútor

Pred distribúciou biocídnych výrobkov musíte skontrolovať, či sú autorizované pre každú krajinu, v ktorej ich plánujte poskytovať. 

Ak biocídny výrobok ešte nie je autorizovaný, skontrolujte, či účinná zložka vo výrobku nie je zaradená v kontrolnom programe.

S účinnosťou od 1. septembra 2015 musíte pred distribúciou výroku tiež skontrolovať, či existuje dodávateľ zaradený v zozname účinných látok a dodávateľov podľa článku 95.

 

Ošetrené výrobky

Ak bol výrobok ošetrený biocídnym prípravkom alebo ak obsahuje biocídny prípravok, ale nemá primárne biocídnu funkciu, jedná sa o ošetrený výrobok.

Ošetrený výrobok sa môže uviesť na trh (t. j. prvá dodávka na distribúciu alebo používanie v EHP) len v prípade, ak biocídny prípravok použitý na ošetrenie výrobku obsahuje len:

 • schválené účinné látky,
 • látky, ktoré nevzbudzujú obavy uvedené v prílohe I,
 • látky zaradené do kontrolného programu.
 • Môže sa požadovať špeciálne označenie ošetreného výrobku.

Výrobca alebo dovozca

Ak zodpovedáte za uvedenie ošetreného výrobku na trh, preberáte plnú zodpovednosť za to, že ošetrený výrobok vyhovuje zákonom, a za jeho sledovateľnosť. Možno budete musieť na požiadanie poskytnúť zákazníkom ďalšie informácie o tom, ktoré biocídne výrobky a nanomateriály boli použité na ošetrenie výrobku.

Distribútor

Ako distribútor ošetrených výrobkov máte rovnakú zodpovednosť ako distribútor biocídnych výrobkov.

Musíte tiež na požiadanie poskytnúť zákazníkom informácie o tom, ktoré biocídne výrobky a nanomateriály boli použité na ošetrenie výrobku. Zákazníci majú zákonné právo na získanie týchto informácii do 45 dní a bezplatne.

 

Vyvážate do krajín mimo EÚ?

Ak vyvážate účinnú látku, biocídny výrobok alebo ošetrený výrobok, nie ste viazaný predpismi legislatívy týkajúcej sa biocídov.

Ak sú však vaše biocídy v EÚ zakázané alebo prísne obmedzené, pravdepodobne budete musieť splniť požiadavky nariadenia o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom schválení. To znamená, že musíte informovať Európsku chemickú agentúru o ich vývoze. V niektorých prípadoch budete musieť získať aj predbežný súhlas po predchádzajúcom schválení v krajine dovozu.

Skontrolujte, či vaše chemické látky patria medzi chemické látky, na ktoré sa vzťahuje nariadenie o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom schválení.

 

Dovážate zakázané alebo prísne obmedzené biocídy do Európskej únie?

Môžu to byť účinné látky, biocídne výrobky alebo výrobky obsahujúce zakázané alebo prísne obmedzené biocídy. V takomto prípade možno budete musieť splniť požiadavky nariadenia o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom schválení.

Ak áno, budete musieť:

 • zaručiť, že dovoz je povolený podľa nariadenie o biocídnych výrobkoch a národnej legislatívy,
 • hlásiť dovezené množstvá príslušnému úradu v EÚ.

Skontrolujte, či vaše chemické látky patria medzi chemické látky, na ktoré sa vzťahuje nariadenie o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom schválení.

Categories Display