Modely QSAR

Model vzťahu štruktúry a aktivity (SAR) a model kvantitatívneho vzťahu štruktúry a aktivity (QSAR), ktoré sa spoločne označujú ako modely (Q)SAR – sú matematické modely, ktoré sa môžu použiť na predpovedanie fyzikálno-chemických a biologických vlastností zlúčenín a osudu týchto zlúčenín v životnom prostredí na základe poznatkov o ich chemickej štruktúre. Tieto modely sú dostupné za poplatok alebo ako komerčné softvéry.

Použitie modelov (Q)SAR má zabezpečiť spoľahlivé informácie, ktoré sú porovnateľné a dostatočné na to, aby boli splnené požiadavky na informácie. Model (Q)SAR má byť vedecky overený a vaša látka má patriť do oblasti použiteľnosti tohto modelu. Ako aj pri všetkých ostatných formách údajov, musíte predložiť dostatočnú dokumentáciu, aby bolo možné vykonať nezávislé vyhodnotenie výsledkov.

Tipy

  • Použite modely (Q)SAR na predpovedanie fyzikálno-chemických vlastností a niektorých vlastností toxicity a osudu látky v životnom prostredí. Modely (Q)SAR v súčasnosti nie sú vhodné na predpovedanie komplexných toxikologických vlastností, keďže nie sú vhodné na účely klasifikácie a označovania alebo hodnotenie rizika.
  • Dôkladne dokumentuje svoje modely (Q)SAR vo svojej registračnej dokumentácii pomocou štandardizovaných formátov v aplikácii IUCLID.
  • Odporúča sa použiť klasifikačné modely (predpovedanie odpovedí áno/nie) pre vlastnosti, keď môže byť výsledok testu vyjadrený ako taký.
  • Zvážte použitie ďalších parametrov a prepojte možné súvislosti medzi nimi. Modely (Q)SAR sa môžu skombinovať s ďalšími údajmi a použiť v prístupe váhy dôkazov.
  • Vytvorte jeden záznam o štúdii pre každú chemickú štruktúru podliehajúcu predpovedi podľa modelu (Q)SAR.

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)