Ako určiť kategóriu veľkosti podniku

Tieto podrobné pokyny vám pomôžu určiť kategóriu veľkosti spoločnosti v súlade s odporúčaním Komisie 2003/361/ES.

Krok č. 1

Prvým krokom na zistenie údajov na určenie kategórie veľkosti spoločnosti je posúdiť, či v čase predloženia registrácie v systéme REACH-IT, resp. predloženia dokumentov na overenie statusu MSP podľa nariadenia o biocídnych výrobkoch, bola spoločnosť samostatná alebo či treba zohľadniť aj partnerské alebo prepojené podniky podľa definície článku 3 prílohy k odporúčaniu Komisie 2003/361/ES.

Všeobecne platí:

  • Podnik je samostatný, ak nie je klasifikovaný ako partnerský alebo prepojený podnik v zmysle článku 3 prílohy k odporúčaniu Komisie 2003/361/ES. Podnik je samostatný napríklad vtedy, ak vlastní menej ako 25 % (kapitálu alebo hlasovacích práv) inej spoločnosti a ak žiadna iná spoločnosť nevlastní viac ako 25 % tohto podniku.
  • Podnik sa považuje za partnerský podnik iného podniku vtedy, ak buď výlučne alebo spoločne s jedným alebo viacerými prepojenými podnikmi v zmysle článku 3 ods. 3 prílohy k odporúčaniu Komisie 2003/361/ES vlastní aspoň 25 %, najviac však 50 % inej spoločnosti.
  • Podnik sa považuje za prepojený podnik iného podniku, ak vlastní viac ako 50 % hlasovacích práv členov v inej spoločnosti a/alebo ak podnik priamo alebo nepriamo kontroluje alebo je oprávnený kontrolovať záležitosti inej spoločnosti.

Spoločnosť sa bude takisto považovať za prepojenú, ak existuje vzťah prostredníctvom jednotlivca alebo skupiny jednotlivcov konajúcich spoločne za podmienky, že sa tieto spoločnosti budú angažovať (úplne alebo čiastočne) na rovnakých alebo príbuzných trhoch (trhy pre výrobky alebo služby, ktoré sú navzájom v smere alebo proti smeru reťazca).

  • Ak 25 % alebo viac kapitálu alebo hlasovacích práv podniku priamo alebo nepriamo kontroluje jeden alebo viac verejných orgánov, podnik nemožno považovať za MSP.

Na investorov uvedených v článku 3 ods. 2 druhý pododsek k prílohe odporúčania, ako sú univerzity alebo autonómne miestne orgány, ktoré majú podľa vnútroštátneho práva status verejného orgánu, sa toto pravidlo nevzťahuje. Môžu vlastniť podiel vo výške 25 %, maximálne však 50 % v podniku bez toho, aby stratili status MSP.

Prejdite na krok č. 2

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)