Stanovenie rovnakosti látky

Spoločnosti vyrábajúce a dovážajúce rovnakú látku musia registrovať spoločne. Ak látky nie sú rovnaké, nemali by sa spoločne registrovať. Ako môžete rozhodnúť o tom, či sú dve látky rovnaké?

Pre dobre definovanú látku platia všeobecné zásady z usmernenia

Použite všeobecné zásady uvedené v oddiele 5 Usmernenia k identifikácii a pomenovaniu látok podľa nariadení REACH a CLP:

  1. Dobre definované látky sa považujú za rovnaké, ak pozostávajú z rovnakých hlavných zložiek: ich zloženie určuje rovnakosť.
  2.  Jednozložková látka je látka, kde hlavná zložka je prítomná v množstve nad 80 %.
  3. Mnohozložková látka je látka, kde najmenej dve zložky sú prítomné v množstve od 10 % do 80 % a žiadna z nich nie je v množstve nad 80 %.
  4. Stupeň čistoty látky nemá vplyv na rovnakosť.
  5. Nečistoty pochádzajúce z výrobného procesu sa môžu v prípade rovnakých látok líšiť.
  6. Technické triedy, analytické triedy alebo čisté látky sú rovnaké, ak pozostávajú z rovnakej(ých) hlavnej(-ých) zložky(-iek).
  7. Rovnaké látky môžu mať rozdielny profil čistoty/nečistoty v závislosti od ich triedy.

Pri posudzovaní, či môžete registrovať spoločne s inými spoločnosťami, môžete dospieť k trom rozdielnym záverom:

  1. S konečnou platnosťou môžete registrovať spoločne, pretože vaše látky pozostávajú z rovnakej(-ých) hlavnej(-ých) zložky(-iek).
  2. S konečnou platnosťou nemôžete registrovať spoločne, pretože vaše látky nepozostávajú z rovnakej(-ých) hlavnej(-ých) zložky(-iek).
  3. Spoločná registrácia látok je možná, ak je odôvodnená. Napríklad, keď látky sú na hranici medzi jedno- a mnohozložkovými látkami.

V prípade látky UVCB vyhľadajte príklady a usmernenie špecifické pre konkrétne odvetvie

Ak máte látky neznámeho alebo variabilného zloženia, komplexné reakčné produkty alebo biologické materiály (UVCB), neexistuje žiadny spoločný základ, ktorý oprávňuje na spoločnú registráciu látok.

Skontrolujte Usmernenie k identifikácii a pomenovaniu látok podľa nariadení REACH a CLP , kde sa uvádzajú podrobnejšie informácie o tom, kedy sa dve látky UVCB môžu a nemôžu spoločne registrovať. Zloženie, zdroj a výrobný proces sú rozhodujúce faktory pre určenie spoločnej registrácie.

Môžete si tiež preštudovať podporné stránky agentúry ECHA špecifické pre konkrétne odvetvie na webovej lokalite agentúry ECHA. Usmernenie špecifické pre konkrétne odvetvie spolu s oficiálnym usmernením agentúry ECHA vám môže pomôcť pri správnej identifikácii látky a pri dosahovaní súladu s nariadením REACH, pokiaľ ide o identifikáciu látky. Pomôže vám aj pri rozhodovaní o rovnakosti látky.

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)