Monitor the triggers for updating

Monitorovanie spúšťacích mechanizmov aktualizácie

Vo svojom podniku máte mať zavedené postupy, systémy a upozornenia, ktoré vám umožnia identifikovať situácie, kedy musíte vykonať zmeny registrácie. Napríklad sa odporúča vytvoriť postup na prijímanie a analýzu spätnej väzby od zákazníkov a sledovanie vedeckej literatúry týkajúcej sa látky.

Registračnú dokumentáciu musíte aktualizovať napríklad v týchto prípadoch:

 • Meníte surovinu, výrobný proces alebo dodávateľa, čo znamená, že látka odteraz obsahuje odlišné (nebezpečné) nečistoty alebo (menej významné) zložky.
 • Meníte objem dovozu alebo výroby látky. Ak sa objem zvýši alebo zníži nad alebo pod prahovú hodnotu hmotnostného pásma, pre ktoré ste svoju látku zaregistrovali, musíte to uviesť vo svojej dokumentácii.
  • Ak sa objem zvyšuje a pohybuje sa až do ďalšieho hmotnostného pásma, musíte agentúre ECHA predložiť žiadosť o informácie s cieľom dosiahnuť súlad s článkom 12 ods. 2, ktorý sa v aplikácii IUCLID označuje ako „Typ zisťovania 4“. V dokumentácii k zisťovaniu musíte uviesť, aké informácie potrebujete na splnenie požiadaviek na informácie vo vyššom hmotnostnom pásme. Z odpovede agentúry ECHA o dostupnosti týchto informácií môžete so svojimi spoluregistrujúcimi prediskutovať, či sú údaje už k dispozícii v spoločnom predložení a ako k nim získať prístup, napríklad zakúpením príslušného listu o prístupe.
  • Orgány presadzovania práva môžu nevykonanie zisťovania považovať za porušenie článku 26 nariadenia REACH.
  • Ak nie sú k dispozícii všetky informácie na splnenie požiadaviek na informácie v súvislosti s vašou registráciou, musíte zvážiť, ako vyplniť chýbajúce údaje. Viac informácií o stratégii zhromažďovania vašich údajov nájdete vo fáze 4 „Aké informácie potrebujete“ fáz registrácie.
 • Získate informácie o nových použitiach od zákazníkov. V takom prípade možno budete musieť aktualizovať svoju CSR.
 • Musíte aktualizovať informácie týkajúce sa vlastností vašej látky, ktoré ste predložili samostatne (vynechané) v spoločnom predložení.
 • Dodávateľ reformuluje zmes, ktorú dovážate. Ak už látka nie je súčasťou zmesi, možno budete musieť oznámiť ukončenie dovozu tejto látky.
 • Dozviete sa nové informácie o vlastnostiach látky, na ktoré je potrebné upozorniť spoluregistrujúcich. Potrebujete sa dohodnúť na aktualizácii spoločne predložených informácií o registrácií.

Počas aktualizácie vašej registrácie môžete požiadať o dôverné zaobchádzanie s novými informáciami vo vašej dokumentácii, ak sa týkajú informácií, ktoré agentúra ECHA predtým neuverejnila.