Preskoč na obsah
Preskoč na obsah

Vyhodnoťte informácie v porovnaní s kritériami pre klasifikáciu

Po zhromaždení všetkých informácií a posúdení ich platnosti nastal čas, aby ste porovnali tieto údaje s kritériami pre klasifikáciu a rozhodli o klasifikácii zmesi. Tieto kritériá pre každú triedu nebezpečnosti alebo rozlíšenie sú uvedené v častiach 2 až 5 prílohy I k nariadeniu CLP.

Pri hodnotení zhromaždených údajov sa odporúča použiť logiku postupného prístupu uvedeného na obrázku 1.6.1-a v Usmerneniach o uplatňovaní kritérií nariadenia CLP. Budete musieť dodržať poradie rozhodnutí samostatne pre každú triedu nebezpečnosti. Zvyčajne je potrebné posúdiť nasledujúce situácie:

  • Ak sú pre určitú triedu nebezpečnosti k dispozícii údaje o jednotlivých látkach, rozhodnutie o klasifikácii zmesi môže byť založené buď na koncentrácii látok v zmesi, pričom sa zohľadnia hodnoty špecifického koncentračného limitu (SCL) a M-koeficienty, alebo na výpočtoch s použitím konkrétnych vzorcov. Tieto metódy sú uvedené samostatne pre každú triedu nebezpečnosti v prílohe I k nariadeniu CLP (pozri časť 1.6.3.4 v usmerňovacom dokumente).
  • Ak sú k dispozícii údaje o testovaní samotnej zmesi, väčšinou sa môžu priamo porovnať s kritériami pre klasifikáciu látok v prílohe I k nariadeniu CLP a zmes bude podľa toho klasifikovaná (pozri časť 1.6.3.1 v Usmerneniach o uplatňovaní kritérií nariadenia CLP).
  • Aj v prípade, že nemáte údaje o samotnej zmesi, možno máte údaje o podobných testovaných zmesiach. Ak zmes a podobné testované zmesi spĺňajú podmienky vysvetlené v kapitole 1.6.3.2Usmernení o uplatňovaní kritérií nariadenia CLP, na klasifikáciu zmesi sa môžu použiť princípy extrapolácie. Princípy extrapolácie sa vzťahujú najmä na veľmi jednoduché zmesi alebo veľmi nekomplikované zmeny v zložení zmesi, ktorá už bola klasifikovaná. V usmernení sú uvedené jednoduché príklady princípov extrapolácie.

Pokiaľ sa rozhodnete, že informácie o zmesi alebo látkach v zmesi nie sú dostatočné na účel klasifikácie, obráťte sa na vašich dodávateľov.  

Postup hodnotenia informácií o nebezpečnosti je uvedený v 2. kapitole (články 9 až 12) nariadenia CLP. Na štruktúrovanie práce odporúčame použiť konkrétne časti prílohy I k nariadeniu CLP.

 

V prípade ktorých nebezpečenstiev musím použiť informácie o jednotlivých látkach?

Pri hodnotení z hľadiska „nebezpečnosti pre vodné prostredie" sa vždy musí posúdiť karcinogenita, mutagenita, reprodukčná toxicita, ako aj bioakumulačné a biodegradačné vlastnosti na základe jednotlivých látok v zmesi.

Okrem toho klasifikácia zmesi z hľadiska senzibilizácie kože a dýchacích ciest je v praxi zvyčajne založená na jednotlivých látkach, keďže zmes musí byť klasifikovaná ako respiračný alebo kožný senzibilizátor, keď aspoň jedna zložka bola klasifikovaná ako taká a je prítomná v príslušných generických koncentračných limitoch alebo vyšších.

 

Čo treba vedieť o testovaní?

Pokiaľ ide o fyzikálnu nebezpečnosť,  musí sa otestovať samotná zmes, ak nie sú k dispozícii primerané a spoľahlivé informácie, napr. z referenčnej literatúry alebo databáz.

V nariadení CLP sa nevyžaduje nové testovanie za účelom klasifikácie nebezpečnosti pre zdravie alebo životné prostredie. Aby sa zabránilo zbytočnému testovaniu na zvieratách, takéto údaje pre zmesi by za bežných okolností nemali byť vytvárané. Pri rozhodovaní o klasifikácii by sa namiesto toho mali použiť všetky dostupné informácie o jednotlivých látkach v zmesi. Môžu sa použiť niektoré metódy využívajúce bunkové kultúry alebo tkanivá, napr. na testovanie žieravého potenciálu zmesí s extrémnou hodnotou pH, ktoré majú nízku tlmivú (pufračnú) kapacitu.

 

Zmesi, ktoré už boli klasifikované v súlade so smernicou 1999/45/ES (smernica o nebezpečných prípravkoch)

Každý, kto v minulosti uplatnil pravidlá smernice o nebezpečných prípravkoch (DPD), by mal vziať na vedomie, že uplatňovanie nariadenia CLP zahŕňa tiež niekoľko zmien v rovniciach pre výpočty a klasifikačných kritériách, a preto je často potrebný opätovný výpočet a opätovná klasifikácia. V prípade takých vlastností ako je akútna toxicita, dráždivosť, senzibilizácia a reprodukčná toxicita, výsledná klasifikácia sa často odlišuje od predchádzajúceho systému aj v prípade, že základné údaje sa nezmenili. Pri opätovnej klasifikácii sa uistite, či ste zvážili všetky príslušné kapitoly v prílohe I k nariadeniu CLP, ako je ďalej vysvetlené v Usmerneniach o uplatňovaní kritérií nariadenia CLP.

Ak bola vaša zmes už klasifikovaná v súlade so smernicou DPD (do 1. júna 2015) a napriek všetkým snahám nemáte prístup k žiadnym údajom o zmesi alebo látkach v zmesi, možno budete môcť použiť prevodnú tabuľku 1.1 z prílohy VII k nariadeniu CLP na konverziu určitých tried nebezpečnosti z predchádzajúcej klasifikácie podľa smernice DPD na klasifikáciu v súlade s nariadením CLP. Je však dôležité poznamenať, že keď sú k dispozícii údaje o látke alebo zmesi pre triedu nebezpečnosti, látka alebo zmes musia byť klasifikované v súlade s kritériami podľa nariadenia CLP a tabuľky z prílohy VII sa nepoužijú. Klasifikáciu môžu ovplyvniť nové informácie a klasifikácia podľa smernice DPD už nemusí byť presná, pričom použitie prevodnej tabuľky neposkytne prijateľný výsledok.

Prevodná tabuľka sa má použiť len ako pomoc pri usmernení v možnej klasifikácii zmesi. Možnosti a obmedzenia použitia prílohy VII k nariadeniu CLP sú vysvetlené v kapitole 1.7 Usmernení o uplatňovaní kritérií nariadenia CLP.

Vyhodnoťte informácie v porovnaní s kritériami pre klasifikáciu

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)


Route: .live1