How to update your previously notified substance (NONS)

Ako aktualizovať svoje predtým oznámené látky (NONS)

Látky oznámené v rámci režimu oznamovania nových látok (NONS) podľa smernice 67/548/EHS (ktorá bola zavedená pred nariadením REACH) sa považujú za registrované.

Každému oznámeniu podľa smernice 67/548/EHS bolo v roku 2008 pridelené registračné číslo. O registračné číslo pridelené vášmu oznámeniu podľa schémy NONS ste mohli požiadať do júla 2022.

Ak ste nepožiadali o registračné číslo a chcete obnoviť výrobu alebo dovoz, musíte svoju látku zaregistrovať podľa nariadenia REACH ako nový registrujúci.

Registrujúci podľa schémy NONS musia tiež aktualizovať svoje registrácie, pričom požiadavky na informácie podľa nariadenia REACH sa líšia od požiadaviek podľa smernice 67/548/EHS. Aktualizácia však nemusí znamenať, že musíte poskytnúť všetky informácie požadované podľa nariadenia REACH. Informácie, ktoré budete potrebovať na aktualizáciu takýchto registrácií, nájdete v prílohe 4 príručky agentúry ECHA „Ako pripraviť registračnú dokumentáciu a dokumentáciu k PPORD“. Bude to závisieť od situácie, v ktorej sa nachádzate.

V každom prípade musí vaša aktualizácia registrácie obsahovať klasifikáciu a označovanie v súlade s nariadením CLP a podrobí sa kontrole úplnosti v súlade so situáciou, v ktorej sa nachádzate, ako je opísané v nasledujúcich oddieloch.

Na to, aby aktualizácie zvýšili hmotnostné pásmo alebo aby sa stali hlavnou súčasťou spoločného predkladania, musí dokumentácia spĺňať všetky požiadavky na informácie podľa nariadenia REACH.

Nasledujúce kroky vysvetľujú, ako môžete aktualizovať registráciu svojej predtým oznámenej látky.

 

1. Pripojte sa k spoločnému predloženiu alebo ho vytvorte

Vaše oznámenie podľa smernice 67/548/EHS bolo zaradené do databázy agentúry ECHA ako „individuálna registrácia“. Ako každý registrujúci však musíte predložiť spoločnú dokumentáciu.

Preto pred aktualizáciou skontrolujte, či pre danú látku existuje spoločné predloženie. Ak existuje spoločné predloženie, musíte sa k nemu pripojiť.

Ak pre látku neexistuje spoločné predloženie, mali by ste s ostatnými jednotlivými registrujúcimi a potenciálnymi registrujúcimi prediskutovať vytvorenie spoločného predloženia a vymenovanie hlavného registrujúceho. Ak neexistujú žiadni iní (potenciálni) registrujúci, môžete buď:

  • vytvoriť spoločné predloženie sami a stať sa hlavným registrujúcim s aktualizáciou vašej registrácie, alebo
  • aktualizovať vašu individuálnu registráciu. V tomto prípade, ak iný registrujúci neskôr vytvorí spoločné predloženie pre vašu látku, budete sa musieť pripojiť k spoločnému predloženiu pred ďalšou aktualizáciou vašej registrácie.

Viac informácií o krokoch, ktoré musíte podniknúť, aby ste sa mohli pripojiť k spoločnému predkladaniu, nájdete vo fáze 2 fáz registrácie „Vyhľadanie vašich spoluregistrujúcich“ alebo na vytvorenie spoločného predkladania vo fáze 3 „Zorganizujte sa so svojimi spoluregistrujúcimi“.

 

2. Vyhľadajte si vedecké informácie v systéme IUCLID 6

Stiahnite si svoju registračnú dokumentáciu z REACH-IT. Potom ju importujte do svojej databázy IUCLID a extrahujte informácie z vašej dokumentácie do súboru údajov, aby ste mohli začať pracovať na aktualizácii svojej dokumentácie.

Ak v súbore údajov nie sú k dispozícii všetky vaše predložené údaje, obráťte sa na príslušný orgán členského štátu krajiny, v ktorej bolo oznámenie predložené, a požiadajte o ne.

 

3. Aktualizácia ako hlavný registrujúci

Spoločne predložené informácie o vašej látke musia spĺňať požiadavky týkajúce sa informácií podľa nariadenia REACH. Spoločne predložené informácie pre štandardnú (úplnú) registráciu musia minimálne zahŕňať požiadavky na registráciu v pásme 1 – 10 ton ročne.

Ak je vaše hmotnostné pásmo vyššie, dodatočne požadované informácie môžete predložiť samostatne (ako vynechanie). Ako predchádzajúci oznamovateľ podľa schémy NONS môžu informácie, ktoré predkladáte samostatne, obsahovať výnimky z dôvodu, že látka bola predtým oznámená podľa smernice 67/548/EHS.

 

4. Aktualizácia ako registrujúci člen

Ak existuje spoločné predloženie pre vašu látku, musíte sa pripojiť ako registrujúci člen. Potom môžete predložiť aktualizáciu ako registrujúci člen.

Ak sa budete spoliehať na informácie, ktoré spoločne predložil hlavný registrujúci, musíte aktualizovať len svoje vlastné informácie, ako je zloženie vašej látky, vyrobené alebo dovážané množstvá a použitie látky vo vašom dodávateľskom reťazci.

Ak sa nebudete spoliehať na všetky alebo niektoré informácie spoločne predložené hlavným registrujúcim, budete musieť tieto informácie predložiť sami (ako vynechanie). Ak vaše súčasné vyrobené alebo dovezené množstvá nedosiahnu ďalšiu prahovú hodnotu hmotnostného pásma, môžete urobiť výnimky z niektorých požiadaviek na informácie z dôvodu, že látka bola predtým oznámená podľa smernice 67/548/EHS.

 

5. Aktualizácia na vyššie hmotnostné pásmo

Svoju registráciu musíte aktualizovať, ak množstvo látky, ktorú vyrábate alebo dovážate, dosiahne ďalšiu prahovú hodnotu hmotnostného pásma. Časový harmonogram aktualizácie nájdete na stránke Rešpektujte lehoty aktualizácií.

Aktualizácia musí spĺňať požiadavky týkajúce sa informácií podľa nariadenia REACH a prejsť štandardnou kontrolou úplnosti pre nové hmotnostné pásmo. Vzhľadom na to, že látka bola predtým oznámená podľa smernice 67/548/EHS, už nemôžete využívať výnimky.

Začnite predložením žiadosti agentúre ECHA a diskusiou so svojimi spoluregistrujúcimi.

 

6. Aktualizácia požiadaviek na dôvernosť

Preskúmajte, či informácie vo vašom oznámení, pre ktoré členské štáty prijali dôvernosť podľa smernice 67/548/EHS, stále vyžadujú dôverné zaobchádzanie. V tomto prípade to musíte uviesť vo svojej aktualizácii.

Ak v aktualizácii požadujete zachovanie dôvernosti nových informácií, musíte to odôvodniť a zaplatiť poplatok ako každý iný registrujúci.

Ďalšie informácie o žiadostiach o zachovanie dôvernosti podľa nariadenia REACH sú k dispozícii v príručke „Šírenie a dôvernosť informácií podľa nariadenia REACH“.

Pri príprave aktualizácie vám pomôžu nasledujúce nástroje aplikácie IUCLID:

  • Nástroj Dissemination Preview (Náhľad šírenia informácií) simuluje, ktoré informácie z vašej dokumentácie budú zverejnené na webovej stránke agentúry ECHA;
  • Nástroj Fee Calculator (kalkulačka poplatkov) vypočítava náklady na vaše žiadosti o zachovanie dôvernosti a akékoľvek ďalšie poplatky spojené s vašou registráciou.

 

7. Aktualizácia na oznámenie ukončenia výroby alebo dovozu

Ak už látku nevyrábate alebo nedovážate, musíte agentúre ECHA oznámiť ukončenie výroby alebo dovozu pomocou funkcie „ukončenie výroby alebo dovozu“, ktorá je k dispozícii na stránke „Referenčné číslo“ látky v systéme REACH-IT.

Ukončenie výroby alebo dovozu je vratné (to znamená, že výrobu alebo dovoz môžete obnoviť kliknutím na tlačidlo bez toho, aby ste sa museli znovu registrovať) okrem prípadov, keď ste výrobu alebo dovoz ukončili po prijatí návrhu rozhodnutia o hodnotení. Ďalšie informácie sú k dispozícii v praktických príručkách „Ako postupovať pri hodnotení látky“ a „Ako postupovať pri hodnotení dokumentácie“.

How to update your previously notified substance related