Ako si musíte plánovať činnosť

Preukázanie bezpečného používania látky v registračnej dokumentácii vyžaduje značné investície z hľadiska času, peňazí a odbornosti.

Budete musieť viesť dialóg a uzavrieť normálne zmluvné dohody so spoluregistrujúcimi spoločnosťami a dohodnúť sa, ako si rozdelíte náklady na získanie nevyhnutných údajov o nebezpečnosti a súvisiace práce na hodnotenie rizika. Takisto sa budete musieť dohodnúť na tom, ako sa tieto informácie uvedú v registračnej dokumentácii.

Upozorňujeme, že registráciou budete môcť ukázať svojim zákazníkom, že ste zodpovedný dodávateľ prispievajúci k bezpečnejšiemu používaniu chemikálií. 

 

1. Aký je trh pre vašu látku?

Poznajte potreby svojich zákazníkov
Včas informujte svojich zákazníkov o svojich zámeroch v súvislosti s registráciou, aby ste získali správnu predstavu o dopyte po danej látke.

Uvažujte o regulačných prognózach pre látku
Dá sa na základe vnútorných vlastností látky predpokladať, že táto látka znamená riziko pre ľudské zdravie alebo životné prostredie? Ak áno, je možné, že v blízkej budúcnosti sa začne jej postupné vyradenie na základe iných postupov nariadenia REACH, ako je autorizácia.

2. Ako ovplyvní registrácia podľa nariadenia REACH vašu spoločnosť?

Rozhodnite o type registrácie
V akom hmotnostnom pásme plánujete zaregistrovať svoju látku?  Je vaša registrácia len pre látku používanú ako medziprodukt za prísne kontrolovaných podmienok? Požadované údaje a náklady súvisiace s vašou registráciou sa výrazne líšia podľa hmotnosti a typu registrácie.

Zhromaždite a posúďte dostupné informácie o svojej látke
Podľa typu registrácie musíte zhromaždiť informácie o látke a jej vplyve na ľudské zdravie a životné prostredie. Je to odborná práca. Môžete túto odbornú prácu zabezpečiť samostatne alebo si ju musíte objednať?

Zostavte vlastnú registračnú dokumentáciu
Aj keď sa predpokladá, že väčšina informácií sa predloží spoločne s ostatnými spoločnosťami, určité informácie sa požadujú od každého registrujúceho samostatne. Musíte sa rozhodnúť, či si túto prácu objednáte alebo ju zabezpečíte samostatne.

Vypočítajte registračný poplatok podľa nariadenia REACH
Registrácia podľa nariadenia REACH vyžaduje platbu poplatku agentúre ECHA v závislosti od hmotnostného pásma, typu registrácie a veľkosti vašej spoločnosti.

Malé a stredné spoločnosti majú výhodu znížených registračných poplatkov. Musíte dôkladne skontrolovať, či patríte do tejto kategórie, keďže agentúra ECHA môže neskôr požadovať príslušnú dokumentáciu.

Zmapujte spôsoby a podmienky používania látky pre vlastné potreby a používanie v dodávateľskom reťazci Existujú použitia, ktoré chcete zachovať ako dôverné? Ak sa to týka látky, ktorú chcete registrovať v hmotnostnom pásme 10 ton ročne a viac, budete musieť sami vykonať hodnotenie chemickej bezpečnosti.

Poznáte hlavné spôsoby použitia látky vašimi zákazníkmi? Ktoré spôsoby použitia chcete podporiť v registrácii?

Poznáte dobre svojich zákazníkov a dodávateľov? Ak áno, pravdepodobne sa na nich môžete spoľahnúť pri zhromažďovaní informácií pre registráciu. Ak nie, musíte si vyhradiť čas a zdroje na získanie potrebných údajov.

Patríte do odvetvovej organizácie? Ak áno, organizuje sa práca pri získavaní informácií o spôsoboch použitia? V opačnom prípade možno budete musieť tieto informácie zostaviť sami.

Aktualizujte registráciu
Po registrácii musíte registrácie aktualizovať. Budú sa napríklad hodnotiť nové spôsoby použitia, aby sa dokázalo, že sú bezpečné, a hodnotenie sa bude musieť zahrnúť do registrácie. O aktualizácie môžu požiadať aj orgány. Vyhraďte si zdroje na prípravu aktualizácií.

3. Musíte spolupracovať s ostatnými spoločnosťami

Vyhľadajte spoluregistrujúcich
Ak máte pre látku spoluregistrujúcich, očakáva sa, že náklady na registráciu si rozdelíte. Takto sa znížia náklady jednotlivých partnerov. Spoločnou registráciou sa predíde aj duplicitnej práci a testom na zvieratách.

Takisto môžete byť jediný registrujúci látky. Znamená to, že na spoluprácu s inými nebudú potrebné žiadne zdroje, na druhej strane budete musieť vykonať všetku prácu súvisiacu s registráciou.

Začnite spolupracovať so spoluregistrujúcimi
Spoluregistrujúci sa musia dohodnúť na spôsobe spolupráce.

Ak začnete organizovať spoluprácu úplne od začiatku, musíte investovať čas a zdroje v začiatočnej fáze.

Ak je vaša látka už zaregistrovaná, váš proces registrácie je obvykle rýchlejší a pozostáva najmä z dohody o spoločnom využívaní údajov a rozdelení nákladov s existujúcimi registrujúcimi.

Komunikujte so spoluregistrujúcimi
Musíte sa dohodnúť na obsahu spoločnej registrácie so spoluregistrujúcimi. To znamená, že musíte investovať do spoločných aktivít, ako sú stretnutia alebo webové konferencie.

Zhodnoťte informácie, ktoré máte ako skupina spoluregistrujúcich
Na základe typu registrácie a informácií, ktoré identifikovali vaši spoluregistrujúci, musíte zvážiť spoľahlivosť a význam informácií. Je to odborná práca. Spolu so spoluregistrujúcimi sa musíte rozhodnúť, či si túto prácu objednáte alebo nie.

Dohodnite sa na spoločnom využívaní údajov
Vlastník údajov má nárok na kompenzáciu. Musíte si vyhradiť zdroje na tieto rokovania.

Získajte údaje, ktoré v registrácii chýbajú
Ak vy alebo vaši spoluregistrujúci nemáte všetky údaje potrebné na registráciu, musíte sa rozhodnúť, aký je najlepší spôsob na získanie chýbajúcich údajov. Je to odborná práca. Spolu so spoluregistrujúcimi sa musíte rozhodnúť, či si túto prácu objednáte alebo nie.

Nezabudnite, že testovanie na stavovcoch sa vždy vykonáva iba ako posledná možnosť.

Zostavte spoločnú registračnú dokumentáciu
Registračné informácie sa musia uviesť v jednotlivých poliach registračnej dokumentácie. Spolu so spoluregistrujúcimi sa musíte rozhodnúť, či si túto úlohu objednáte alebo nie.

Aktualizujte registráciu
Po registrovaní musíte spoločnú časť registrácie aktualizovať. Okrem toho, o aktualizáciu môžu požiadať aj orgány. Vyhraďte si zdroje na prípravu aktualizácií a dohodnite sa so spoluregistrujúcimi na procese aktualizácie.

 

4. Ako organizovať prácu vnútorne

Zjednodušte svoje vnútorné procesy pre registráciu podľa nariadenia REACH
Príprava registrácie môže trvať celý rok. Ak nie sú k dispozícii žiadne existujúce informácie o nebezpečnosti, môže to trvať aj dlhšie. Ak máte viac látok na registráciu, pripravte si jasný plán projektu, aby ste zvládli pracovné zaťaženie.

Poznajú vaši spolupracovníci nariadenie REACH a čo toto nariadenie znamená pre vašu spoločnosť? Z dlhodobého hľadiska sa oplatí zaviesť vnútorný systém sledovania problémov súvisiacich s nariadením REACH. Budete musieť zapojiť napríklad účtovníctvo, odbyt a kolegov pripravujúcich karty bezpečnostných údajov.

Naplánujte spôsob sledovania množstva látky v spoločnosti. Jednej látky sa napríklad môže týkať dovoz z rôznych krajín, použitie medziproduktov alebo použitie látok iných ako medziprodukty, dovoz látky ako takej alebo v zmesiach – toto všetko ovplyvní vaše povinnosti.

Predvídajte nevyhnutnosť úpravy kariet bezpečnostných údajov
Nové informácie získané v registračnom postupe môžu viesť k zmenám, napríklad v klasifikácii látky, a karty bezpečnostných údajov sa budú musieť aktualizovať. Pri aktualizácii karty bezpečnostných údajov musíte pripojiť expozičné scenáre pre nebezpečné látky registrované v kategórii 10 ton alebo viac ročne.

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)