Registrácia

V registrácii dokazujete, že s látkou, ktorou sa zaoberáte, sa v celom dodávateľskom reťazci zaobchádza bezpečne a je zaručená ochrana ľudského zdravia a životného prostredia. Tieto informácie poskytnete v registračnej dokumentácii predloženej agentúre ECHA.

Dokumentácia, ktorú musíte predložiť, závisí od množstva látky, ktorú uvádzate na trh, nebezpečnosti látky a od toho, či sa látka používa iba ako medziprodukt vo výrobe inej látky v prísne kontrolovaných podmienkach.

Registračná dokumentácia obsahuje opis použitia látky, fyzikálno-chemické, ekotoxikologické a toxikologické vlastnosti a posúdenie nebezpečnosti a rizika, v ktorom sa opisuje, ako sú kontrolované riziká spojené s používaním látky.

Registrácie sa predkladajú vo formáte IUCLID pomocou nástroja s názvom REACH-IT. Vo väčšine prípadov sa musí zaplatiť registračný poplatok.

 

 

Registrácia platí pre látky

Každá látka musí mať vlastnú registráciu. Ak sa zaoberáte zmesami látok, ako sú čistiace prostriedky alebo nátery, alebo výrobkami určenými na uvoľňovanie látok, ako sú vlhčené obrúsky, musíte osobitne registrovať jednotlivé látky, ktoré sa nachádzajú v zmesi alebo vo výrobku.

Svoje látky musíte tiež identifikovať a pomenovať podľa určitých pravidiel a kritérií, aby ste mohli zistiť, či vaše látky nie sú rovnaké, ako látky iných spoločností. V takom prípade je potrebná spoločná registrácia.

 

Ako registrovať s inými spoločnosťami
Látku musíte zaregistrovať pred výrobou alebo dovozom

Každú látku musíte zaregistrovať pred jej výrobou alebo dovozom do Európskeho hospodárskeho priestoru.

Na základe typu vašej látky (zavedená alebo nezavedená) bolo do 31. mája 2018 stanovené časové obdobie vašej registrácie. V prípade dokumentácií predložených po 31. máji 2018 musíte pred začatím výroby alebo dovozu svojej látky počkať, kým nezískate registračné číslo.

 

 

Praktické rady týkajúce sa zmien v registrácii

Prechodný systém na registráciu zavedených látok skončil 31. mája 2018. Vo vykonávacom nariadení (EÚ) 2019/1692 je vysvetlené, ako sa majú látky registrovať po tomto dátume.

1. Výpočet množstva za kalendárny rok

Od 1. januára 2020 máte stanovenú povinnosť registrácie na základe objemu látky, ktorú vyrábate alebo dovážate za kalendárny rok. Výpočet založený na trojročnom priemernom objeme pre zavedené látky sa už neuplatňuje.

Ďalšie informácie sa uvádzajú v časti „Vaše registračné povinnosti“.

2. Ukončenie používania predregistrácií

Od 1. januára 2020 už nebudete môcť používať svoju predregistráciu ako východisko pre registráciu svojej látky. Namiesto toho musíte pred registráciou predložiť agentúre ECHA žiadosť o informácie.

3. Povinnosť podať žiadosť o informácie pre všetky látky

Od 1. januára 2020 sa tiež uplatňuje povinnosť podať žiadosť o informácie na látky, ktoré ste predtým predregistrovali, ale ešte nezaregistrovali. Ak máte v pláne zaregistrovať určitú látku, musíte podať agentúre ECHA žiadosť o informácie o tom, či už bola predložená registrácia pre túto látku. Následne získate kontaktné údaje o predchádzajúcich registrujúcich, ak sa nachádzajú v databáze, s cieľom poskytnúť vám podporu pri povinnostiach týkajúcich sa výmeny údajov a spoločnej registrácie.

Ďalšie informácie sa uvádzajú v časti „Vyhľadanie vašich spoluregistrujúcich“.

4. Ďalšia spolupráca so spoluregistrujúcimi

Napriek tomu, že účastníci fóra na výmenu informácií o látkach (SIEF) už formálne nemajú povinnosť odpovedať na žiadosti, naďalej sa uplatňuje povinnosť týkajúca sa výmeny údajov a spoločnej registrácie pre všetkých spoluregistrujúcich rovnakej látky.

Spoluregistrujúci musia stále vynakladať maximálne úsilie na výmenu údajov a na to, aby boli náklady na výmenu informácií stanovené spravodlivým, transparentným a nediskriminačným spôsobom.

Vykonávacie nariadenie odporúča, aby registrujúci používali podobné neformálne komunikačné platformy, ako boli platformy používané na registráciu zavedených látok do 31. mája 2018.

Ďalšie informácie sa uvádzajú v časti „Spolupráca“.

5. Len jeden typ sporu týkajúceho sa spoločného využívania údajov

Od 1. januára 2020 môžete predkladať spory týkajúce sa spoločného využívania údajov podľa článku 27. Predkladanie sporov podľa článku 30 už nebude možné, aj keď rokovania začali pred 31. májom 2018. To znamená, že žiadatelia môžu získať povolenie odkazovať v registrácii na všetky štúdie (článok 27), a nie len na štúdie na stavovcoch (článok 30).

Ďalšie informácie sa uvádzajú v časti „Spolupráca“ > „Spory v praxi“.

6. Znížené požiadavky na informácie ostávajú voliteľnou možnosťou

Zavedené látky, ktoré nespĺňajú kritériá v prílohe III k nariadeniu REACH, môžu naďalej využívať znížené požiadavky na informácie, keď ich zaregistrujete v najnižšom hmotnostnom pásme (1 až 10 ton ročne).

Ak vaša látka spĺňa podmienky na využívanie znížených požiadaviek na informácie, môžete ju zaregistrovať predložením registračnej dokumentácie len s informáciami o jej fyzikálno-chemických vlastnostiach. Prípadne môžete predložiť svoju registráciu so všetkými požadovanými informáciami pre objem 1 až 10 ton ročne a požadovať výnimku z poplatku s cieľom znížiť registračný poplatok.

Ďalšie informácie sa uvádzajú v časti „Informácie, ktoré potrebujete“ > „Znížené požiadavky na informácie“. Táto voliteľná možnosť sa uplatňuje len na zavedené látky.

7. Vyhlásenie o stave zavedenia vašej látky

Keďže sa prechodný režim pre zavedené látky ukončil, vo väčšine prípadov už nie nutné uviesť v registrácii vyhlásenie o stave zavedenia.

Uvádzať vyhlásenie o stave zavedenia látky v registrácii však stále musíte v týchto prípadoch:

  • ak registrujete zavedenú látku, ktorá nespĺňa kritériá v prílohe III týkajúce sa najnižšieho hmotnostného pásma (1 až 10 ton ročne) so zníženými požiadavkami na informácie,
  • ak registrujete zavedenú látku, ktorá nespĺňa kritériá v prílohe III týkajúce sa najnižšieho hmotnostného pásma (1 až 10 ton ročne) so štandardnými požiadavkami na informácie, a požadujete upustenie od poplatku,
  • ak podávate žiadosť o dôverné zaobchádzanie s názvom svojej nezavedenej látky na obdobie 6 rokov.

Stav zavedenia svojej látky musíte stanoviť na základe vymedzenia pojmu zavedená látka. Nie je dôležité, či ste látku predregistrovali.

Látka je vymedzená ako zavedená látka, ak spĺňa aspoň jedno z nasledujúcich kritérií:

  1. uvádza sa v Európskom zozname existujúcich komerčných chemických látok (EINECS); [Látky s ES číslom 2 alebo 3 na začiatku sú uvedené v EINECS.]
  2. bola vyrobená/dovezená do členského štátu, ale nebola výrobcom ani dovozcom uvedená na trh v období od 1. júna 1992 do 31. mája 2007 za predpokladu, že máte o tom písomný dôkaz;
  3. bola výrobcom alebo dovozcom uvedená na trh v členskom štáte pred 1. júnom 2007 a je kvalifikovaná ako „látka už nepovažovaná za polymér“ (NLP) za predpokladu, že máte o tom písomný dôkaz. [Látky s ES číslom s 5 na začiatku sú NLP.]

V opačnom prípade je vaša látka nezavedená látka.