Žiadosť o alternatívny chemický názov v zmesiach

 

Žiadosť o použitie alternatívneho chemického názvu môžete predložiť agentúre ECHA pre látku v zmesiach, ktoré sú klasifikované, označené a balené v súlade s nariadením CLP.

Pripravte svoju žiadosťou pomocou najnovšej verzie aplikácie IUCLID  a predložte ju prostredníctvom osobitného webového formulára uvedeného ďalej.

Dôležité: Na fakturáciu a komunikáciu je potrebné konto v systéme REACH-IT.

Príprava žiadosti

1. Ak ešte nemáte konto v systéme REACH-IT, vytvorte si ho.

2. V aplikácii IUCLID vytvorte žiadosť o používanie alternatívneho názvu.

Dokumentácia musí obsahovať tieto informácie:

  • identifikáciu predkladateľa žiadosti,
  • navrhnutý alternatívny chemický názov,
  • identifikáciu a zloženie látky,
  • informácie o klasifikácii a označovaní látky,
  • obchodný názov zmesi, ktorá obsahuje látku, pre ktorú bola podaná žiadosť o používanie alternatívneho chemického názvu,
  • kartu bezpečnostných údajov o látke, pre ktorú bola podaná žiadosť o používanie alternatívneho chemického názvu,
  • kartu bezpečnostných údajov o zmesi, ktorá obsahuje túto látku,
  • odôvodnenie, ktoré dokazuje, že predkladateľ žiadosti má obchodný záujem hodný ochrany zachovania dôvernosti skutočného názvu látky, a
  • odôvodnenie, ktoré dokazuje, že používanie alternatívneho chemického názvu zodpovedá požiadavke poskytnutia dostatočných informácií na zavedenie nevyhnutných opatrení pre zdravie a bezpečnosť na pracovisku a požiadavke zabezpečenia kontroly rizík vyplývajúcich z manipulácie so zmesou.

Navrhnutý alternatívny chemický názov môže byť názov, ktorý identifikuje najdôležitejšie funkčné skupiny látky alebo alternatívneho označenia.

Tip: Pri odvodzovaní alternatívneho názvu sa odporúča použiť „Slovník" (časť B prílohy VI k smernici o nebezpečných prípravkoch).

Pozri tiež príručku: Ako pripraviť žiadosť o používanie alternatívneho chemického názvu pre látku v zmesi

3. Predložte súbor IUCLID a potrebné prílohy prostredníctvom webového formulára.

Ak sa po predložení žiadosti nezobrazí správa s potvrdením, obráťte sa na asistenčné pracovisko agentúry ECHA.

A čo ďalej?

 

Agentúra ECHA urobí po doručení žiadosti antivírusovú kontrolu a kontrolu obchodných pravidiel s cieľom overiť, či je dokumentácia úplná a či ju možno spracovať.

Ak dokumentácia prejde kontrolou obchodných pravidiel, agentúra ECHA vám zašle faktúru. Po zaplatení poplatku bude do šiestich týždňov oznámené rozhodnutie o žiadosti o používanie alternatívneho názvu.

Ak agentúra ECHA neakceptuje žiadosť o používanie alternatívneho chemického názvu, alebo ak svoje schválenie používania alternatívneho chemického názvu neskôr zmení alebo stiahne, možno požiadať o preskúmanie tohto rozhodnutia. Žiadosť o preskúmanie možno predložiť do dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia, pričom by sa mala predložiť pomocou osobitného webového formulára.

Treba poznamenať, že agentúra ECHA vždy zašle všetku komunikáciu týkajúcu sa tejto žiadosti vrátane rozhodnutia priamo žiadateľovi, a to prostredníctvom informačného systému REACH-IT.

Žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o použití alternatívneho chemického názvu

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)