CLH dokumentācijas iesniegšana

Kas var iesniegt CLH nodomus un dokumentāciju?

Dalībvalstu kompetentās iestādes var ierosināt:

  • jaunu saskaņotas klasificēšanas un marķēšanas priekšlikumu;
  • esošas saskaņotas klasificēšanas un marķēšanas pārskatīšanu vielai, uz ko attiecas Klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas (CLP) regulas darbības joma (37. panta 1. punkts); vai
  • CLH aktīvām vielām biocīdos produktos vai augu aizsardzības līdzekļos.

Ražotāji, importētāji vai pakārtotie lietotāji var ierosināt CLH vielām:

  • kas nav aktīvās vielas biocīdos produktos vai augu aizsardzības līdzekļos;
  • ar nosacījumu, ka par šādu vielu saistībā ar priekšlikumā ietverto bīstamības klasi vai diferenciāciju nav esoša ieraksta CLP regulas VI pielikuma 3. daļā (37. panta 2. punkts).

Svarīgi! Ražotājiem, importētājiem vai pakārtotajiem lietotājiem ir jābūt REACH-IT kontam, lai iesniegtu CLH nodomu vai dokumentāciju.

 

Pirms CLH dokumentācijas sagatavošanas un iesniegšanas

Pirms CLH dokumentācijas sagatavošanas, pārbaudiet nodomu reģistru. Tajā ietverts saraksts ar vielām, par kurām Aģentūra jau ir saņēmusi nodomu par CLH dokumentācijas iesniegšanu.

Vēlams, lai divas vai vairāk personas neiesniegtu CLH dokumentāciju par vienu un to pašu vielu. Ikviena persona, kuras rīcībā ir attiecīga informācija par vielu, var procesa agrīnos posmos nodrošināt šo informāciju personai, kura iesniedz CLH dokumentāciju, vai arī sniegt šo informāciju sabiedriskās apspriešanas laikā.

Vielas, par kurām pašlaik notiek sabiedriskā apspriešana, ir norādītas lapā „Saskaņotās klasificēšanas un marķēšanas apspriešanas”.

CLH nodomu nosūta kā īpašu tīmekļa veidlapu, ko izmanto arī, lai iesniegtu CLH dokumentāciju un atbilžu uz piezīmēm dokumentus. Pēc CLH nodoma iesniegšanas dokumentācijas iesniedzēji var rakstveidā sazināties ar ECHA, izmantojot sadaļu classification vietnē echa.europa.eu, ja ir vajadzīgs atbalsts vai ja ir jāapspriež kādi dokumentācijas elementi.

 

CLH dokumentācijas sagatavošana Starptautiskās vienotās ķīmisko vielu informācijas datubāzes (IUCLID) formātā

CLH dokumentācija ietver tehnisku dokumentāciju IUCLID formātā un pievienotu CLH ziņojumu. Sīkāka informācija par tehniskās dokumentācijas un CLH ziņojuma saturu ir pieejama Norādījumos par CLH dokumentācijas sagatavošanu un CLH ziņojuma formāta veidnē. Šie dokumenti sniedz pārskatu par to, kas ir jāapsver un kā sagatavot CLH dokumentāciju. 

CLH ziņojumā vajadzētu būt pietiekamai informācijai, lai tas varētu būt atsevišķs dokuments, ko sabiedriskās apspriešanas laikā publicēs ECHA tīmekļa vietnē. Tomēr tajā nedrīkstētu ietvert nekādu konfidenciālu informāciju. 

CLH dokumentācijas saturs

CLH dokumentācijā vajadzētu norādīt:

  • vielas identitāti;
  • ierosināto CLH (tostarp attiecīgā gadījumā konkrētas koncentrācijas robežvērtības vai M-faktorus);
  • priekšlikuma zinātnisku pamatojumu; un
  • attiecīgo pētījumu detalizētus izpētes kopsavilkumus.

Dokumentācijā ir arī jābūt ES līmeņa rīcības nepieciešamības pamatojumam, ja tiek ierosinātas bīstamības klases, kas nav kancerogenitāte, mutagēnums, toksiska ietekme uz reproduktīvo sistēmu (CMR) un elpceļu sensibilizācija, ja vien viela nav aktīvā viela biocīdos produktos vai augu aizsardzības līdzekļos.

CLH ziņojums būtu jāsagatavo ECHA noteiktajā formātā. Papildus CLH ziņojumam var sagatavot arī CLH ziņojuma pielikumu, kurā var ietvert informāciju no novērtēšanas ziņojumu projektiem (DAR), kompetentās iestādes ziņojumiem (CAR) un/vai citiem avotiem.

Šo pielikumu izmanto, lai atspoguļotu pētījumu atsauces, detalizētus izpētes kopsavilkumus un rezultātus.

 

Kā iesniegt CLH dokumentāciju?

CLH dokumentācija būtu jāsagatavo, izmantojot IUCLID jaunāko redakciju, un jāiesniedz ECHA, izmantojot konkrēto tīmekļa veidlapu. Ražotājiem, importētājiem vai pakārtotajiem lietotājiem ir jābūt REACH-IT kontam pirms dokumentācijas iesniegšanas, jo dažos tīmekļa veidlapas laukos ir vajadzīga informācija no REACH-IT konta. Šajā lapā minētajos norādījumu dokumentos ir sniegta papildu informācija par CLH dokumentācijas sagatavošanu.

 

Vai ir paredzēti kādi maksājumi?

Ja vielas CLH par tādām bīstamības klasēm, kas nav CMR vai elpceļu sensibilizācija, ierosina ražotājs, importētājs vai pakārtotais lietotājs, ir paredzēts maksājums.

Maksas ir atkarīgas no uzņēmuma lieluma. Maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) piemēro samazināto atlīdzību. Informācija par maksājumiem ir izklāstīta Komisijas Regulā (ES) Nr. 440/2010 (Maksu regula).

Detalizētas norādes par uzņēmuma lieluma kategorijas novērtēšanu ir pieejamas ECHA tīmekļa vietnē lapā „MVU maksājumi saskaņā ar REACH un CLP”.