Vielas tāpatības noteikšana

Uzņēmumiem, kas ražo un importē vienu un to pašu vielu, reģistrācija jāveic kopīgi. Ja vielas nav vienas un tās pašas, tās nav jāreģistrē kopīgi. Kā var noskaidrot, vai divas vielas ir vienas un tās pašas?

Vadlīnijās paredzēto vispārējo principu ievērošana labi definētu vielu gadījumā

Izmantojiet vispārējos principus, kas ir aprakstīti šādu Vadlīniju 5. nodaļā: Vadlīnijas par vielu apzināšanu un nosaukumiem REACH kontekstā un CLP:

  1. labi definētas vielas uzskata par vienām un tām pašām, ja tās sastāv no vienām un tām pašām galvenajām sastāvdaļām: to sastāvs nosaka līdzību;
  2.  vienkomponenta viela ir viela, kurā galvenās sastāvdaļas daudzums ir 80 % vai vairāk;
  3. daudzkomponentu viela ir viela, kurā vismaz divu sastāvdaļu daudzums ir no 10 % līdz 80 %, taču neviena no tām nepārsniedz 80 %;
  4. vielas tīrības līmenis neietekmē līdzību;
  5. ražošanas procesā radušies piemaisījumi vienai un tai pašai vielai var atšķirties;
  6. tehniski tīra viela, analītiski tīra viela vai tīra viela ir viena un tā pati, kamēr vien tā sastāv no vienām un tām pašām sastāvdaļām;
  7. vienām un tām pašām vielām var būt atšķirīgs tīrības/piemaisījumu līmenis atkarībā no pakāpes.

Veicot izvērtējumu, vai varat veikt reģistrāciju kopīgi ar citiem uzņēmumiem, var rasties trīs dažādi secinājumi:

  1. Jūs viennozīmīgi varat veikt kopīgu reģistrāciju, jo jūsu vielas satur vienas un tās pašas galvenās sastāvdaļas;
  2. Jūs viennozīmīgi nevarat veikt kopīgu reģistrāciju, jo jūsu vielas nesatur vienas un tās pašas galvenās sastāvdaļas;
  3. vielu kopīga reģistrācija ir iespējama pamatotos gadījumos. Piemēram, ja viela atrodas uz robežas starp vienkomponenta un daudzkomponentu vielu.

Vielām, kuru sastāvs nav zināms vai ir mainīgs, kas ir kompleksi reakcijas produkti vai bioloģiski materiāli (UVCB), jāskata piemēri un konkrētām nozarēm paredzētās vadlīnijas

Ja jūsu vielas, kuru sastāvs nav zināms vai ir mainīgs, kas ir kompleksi reakcijas produkti vai bioloģiski materiāli (UVCB), nepastāv vienoti kritēriji, uz kuru pamata var iegūt tiesības veikt vielu kopīgu reģistrāciju.

Iepazīstieties ar Vadlīnijām par vielu apzināšanu un nosaukumiem REACH kontekstā un CLP, kurās ir sniegta plašāka informācija par to, kādos gadījumos divas UVCB vielas var vai nevar reģistrēt kopā. Minētais ir atkarīgs no tādiem būtiskiem faktoriem kā sastāvs, izcelsme un ražošanas process.

Jūs varat arī meklēt informāciju konkrētām nozarēm paredzētajās atbalsta lapās ECHA tīmekļa vietnē. Konkrētām nozarēm paredzētās vadlīnijas kopā ar ECHA oficiālajām vadlīnijām var palīdzēt pareizi apzināt savu vielu un nodrošināt atbilstību REACH saistībā ar vielas identificēšanu. Tās arī palīdzēs pieņemt lēmumus par vielas līdzību.

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)