Informācijas prasības: 100–1000 tonnas gadā

Lai reģistrētu vielu 100 līdz 1000 tonnu tonnāžas diapazonā, ir jāiesniedz REACH regulas VII-IX pielikuma 1. ailē norādītā informācija. 2. ailē ir izklāstītas pielāgošanas iespējas attiecībā uz noteiktām īpašībām. Vajadzīgais standarta informācijas kopums var tikt arī pielāgots atbilstoši XI pielikuma vispārējiem noteikumiem.

Ja reģistrācijas nolūkā ir vajadzīga izpēte, kas minēta IX pielikumā (gan ar mugurkaulniekiem, gan bez tiem), un tā nav pieejama no līdzreģistrētājiem, vispirms ir jāapsver visas alternatīvās pieejas, lai izpildītu informācijas prasību. Tikai tad, ja informācijas prasību nevar izpildīt citādi, jums jāvienojas un jāsagatavo testēšanas priekšlikums, kas jāiesniedz kopā ar vienotās reģistrācijas dokumentāciju, lai to izskatītu ECHA. Gaidot attiecīgu ECHA lēmumu, jums jāīsteno un/vai pakārtotajiem lietotājiem jāiesaka riska pārvaldības pagaidu pasākumi.

Categories Display