Vai mana viela ir jāreģistrē?

Kad noskaidrojat savas vielas identitāti, jums jāuzzina, vai šī viela ir jāreģistrē, vai arī tā ir atbrīvota no reģistrācijas.

ECHA tīmekļa vietnē varat pārbaudīt, vai jūsu viela jau ir reģistrēta. Tā ir pirmā norāde par to, vai jūsu viela ir jāreģistrē.

 

1. solis. Pārbaudiet, vai viela kā tāda ir atbrīvota no reģistrācijas

Tālāk minētās vielas nav jāreģistrē neatkarīgi no to lietošanas veida.

 • Polimēri: vielas, kas atbilst REACH regulā noteiktajai polimēra definīcijai, nav jāreģistrē, bet monomēri un citas polimēra ražošanā izmantotās vielas var būt jāreģistrē.
 • Vielas, uz kurām attiecas REACH regulas V pielikums: šajā sarakstā aprakstītas 13 plašas vielu kategorijas.
 • Vielas, kas iekļautas REACH regulas IV pielikumā: šajā sarakstā ietvertas 68 zema riska vielas, parasti dabiskas izcelsmes, tostarp ūdens.
 • Radioaktīvas vielas: vielas, kas izdala tādu starojumu, no kura ir jāaizsargā cilvēki un vide, regulē Euratom direktīva.
 • Vielas, uz kurām attiecas nacionālais atbrīvojums valsts aizsardzības interesēs.
2. solis. Pārbaudiet, vai vielas lietošanas veids ir atbrīvots no reģistrācijas
Vielas nav jāreģistrē, ja tās izmanto tikai:
 
 • kā neizolētus starpproduktus: starpproduktus, ko sintezējot apzināti neizvada no iekārtas (izņēmums: lai ņemtu paraugu), kurā notiek sintēze;
 • uz ražojumiem un procesiem orientētai pētniecībai un tehnoloģiju izstrādei (PPORD): atbrīvojums no reģistrācijas uz pieciem gadiem (iespējams pagarinājums), ja paziņojat ECHA par savām PPORD darbībām;
 • pārtikā vai dzīvnieku barībā (tostarp kā piedevas vai aromatizētājus);
 • kā aktīvās vielas vai palīgvielas cilvēkiem paredzētās zālēs vai veterinārās zālēs;
 • kā aktīvās vielas biocīdos vai augu aizsardzības līdzekļos. Šīs vielas tiek uzskatītas par jau reģistrētām.

Ja jūsu viela tiek izmantota arī citos nolūkos, uz kuriem neattiecas atbrīvojums, tā būs jāreģistrē attiecībā uz šiem lietošanas veidiem.

 

3. solis. Pārbaudiet, vai viela nav atbrīvota no reģistrācijas tās izcelsmes vai vēstures dēļ
Tālāk minētās vielas nav jāreģistrē:
 
 • vielas, kas jau ir reģistrētas, eksportētas vai atpakaļievestas EEZ; 
 • vielas, kas atrodas muitas uzraudzībā, lai veiktu to reeksportēšanu; 
 • atkritumi: vielas, ko (mājsaimniecības, profesionālie lietotāji vai nozares pārstāvji) izmet kā atkritumus, kā definēts Pamatdirektīvā par atkritumiem, nav jāreģistrē, bet vielas, kas tiek iegūtas no reģenerācijas, parasti ir jāreģistrē, izņemot
 • jau reģistrētās reģenerētās vielas.
Saskaņā ar REACH regulu uz tālāk minētajām vielām attiecas īpaši nosacījumi, bet tās nav atbrīvotas no reģistrācijas: 
 
 • nanodaļiņas; 
 • nebīstamas vielas un neklasificētas vielas; 
 • vielas kosmētikas līdzekļos;
 • materiāli, kas nonāk saskarē ar pārtiku;
 • degvielas; 
 • maisījumos ietilpstošas vielas, kuru koncentrācija nepārsniedz noteiktas robežvērtības;
 • ražotnē uz vietas izolēti vai transportēti izolēti starpprodukti; 
 • vielas, kas rada ļoti lielas bažas; 
 • licencējamas vai ierobežojamas vielas; 
 • vielas, par kurām kāds cits paziņojis saskaņā ar Direktīvas 67/548/EEK prasībām. 
Ja iepriekš ziņojāt par vielu, jūsu paziņojums tagad tiek uzskatīts par reģistrāciju saskaņā ar REACH regulu, un jums ir pienākums uzturēt šo reģistrāciju aktuālu. 

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)