Importētājs

ES tiesību aktos ir noteikti pasaulē stingrākie ķīmiskā drošuma standarti. Jums ir pienākums pārliecināties, vai ķimikālijas un preces, kuras ievedat EEZ, atbilst šīm prasībām. 

Jūs esat importētājs, ja iepērkat ķīmiskās preces tieši no piegādātāja, kas darbojas ārpus EEZ, un ievedat tās EEZ teritorijā.

Ja Jūsu piegādātājs, kas darbojas ārpus EEZ, ir iecēlis savu vienīgo pārstāvi EEZ vielas reģistrācijai, Jūs saskaņā ar REACH regulu esat pakārtotais lietotājs.

Kas man jādara?

Rīcība ir atkarība no importējamu preču veida:

 • vielas (tostarp metāli);
 • maisījumi (piemēram, krāsas, smērvielas); vai
 • izstrādājumi (piemēram, automobiļu riepas, mēbeles un apģērbi).

Ja Jūs laižat tirgū bīstamas preces, Jums ir pienākums ievērot papildu prasības. 

 

Vai Jūs importējat vielas vai maisījumus?

Ja iepērkat vielu tieši no uzņēmuma, kas darbojas ārpus EEZ, un ievedat to EEZ teritorijā, Jums ir tādi paši pienākumi kā ražotājam. Jums ir jāreģistrē viela, lai iegūtu piekļuvi EEZ tirgum. 

Ja tiek iepirkti maisījumi, prasības attiecas uz katru atsevišķu vielu, ko satur maisījums.

 

Vai Jūs importējat bīstamas vai regulētas vielas vai maisījumus?

Pirms vielas vai maisījuma laišanas EEZ tirgū jānoskaidro, vai tā ir bīstama, izmantojot CLP regulā paredzētos klasifikācijas kritērijus. Jums ir pienākums šādi rīkoties attiecībā uz katru atsevišķu vielu vai vielu maisījumā neatkarīgi no piegādājamā daudzuma.

Klasificēšana, marķēšana un iepakošana ir obligāta visām bīstamajām vielām un maisījumiem

Tiklīdz viela vai maisījums ir klasificēts kā bīstams, uz to attiecas īpašas marķēšanas un iepakošanas prasības. Jums ir jāpaziņo ECHA katra bīstamā viela, kas ir laista tirgū atsevišķi vai maisījumā, viena mēneša laikā pēc preces laišanas tirgū. Jums ir jāsniedz attiecīga informācija drošības datu lapā un jāizmanto bīstamības marķējumi, lai paziņotu riskus un nodrošinātu, ka Jūsu klienti ievēro drošuma prasības.

Īpaši bīstamas vielas.

ECHA nosaka kritērijus, atbilstoši kuriem apzināt cilvēku veselībai un apkārtējai videi īpaši bīstamas vielas (SVHC). Šiem kritērijiem atbilstošās vielas tiek apzinātas visu laiku. Vielas iekļauj licencēšanas kandidātu sarakstā, ko katra gada jūnijā un decembrī precizē un publicē ECHA tīmekļa vietnē.

Tas ir pirmais posms REACH licencēšanas procedūrā, kuras mērķis ir kontrolēt riskus, ko rada visbīstamākās EEZ tirgū esošās vielas, un visbeidzot aizstāt tās ar piemērotām drošākām alternatīvām.

Ja viela, kuru importējat atsevišķi vai maisījuma sastāvā, ir apzināta kā īpaši bīstama un iekļauta licencēšanas kandidātu sarakstā, Jums ir jāievēro papildu pienākums paziņot saviem klientiem informāciju par vielas drošu lietošanu.

Jūs varat turpināt vielas piegādi, taču Jums ir jākontrolē, vai tā nav iekļauta licencēšanas sarakstā. Tas var būt tikai laika jautājums, un Jūs varat izvēlēties gūt savam uzņēmumam priekšrocības, atsakoties no īpaši bīstamas vielas, pirms Jums šāds pienākums kļūs juridiski saistošs.

Īpaši bīstamas licencējamās vielas

Īpaši bīstamas vielas, kuras no kandidātu saraksta ir pārceltas uz licencēšanas sarakstu, nevar laist lietošanā EEZ tirgū pēc noteikta termiņa iestāšanās, izņemot, ja:

 • Jūsu uzņēmumam vai tiešajam pakārtotajam lietotājam ir piešķirta licence vielas izmantošanai īpašam mērķim;
 • attiecas vispārējs vai konkrēts atbrīvojums, piemēram, ja izmantojat vielu zinātniskajai pētniecībai un izstrādei.

Licence ir nepieciešama neatkarīgi no izmantojamās vielas daudzuma.

Ja Jūsu viela ir iekļauta licencēšanas sarakstā un neattiecas nekādi atbrīvojumi, Jums ir jāizvēlas:

 • pārtraukt vielas laišanu tirgū; vai
 • pieteikties licencei; vai
 • izpētīt iespēju izmantot licenci, kas piešķirta Jūsu tiešajiem pakārtotajiem lietotājiem.

Pieteikties vai nepieteikties licencei ir saimniecisks lēmums, pamatojoties uz to, cik būtiska ir viela, vai to ir iespējams aizstāt ar drošāku alternatīvu vielu vai tehnoloģijām, kādas ir licencēšanas izmaksas, kā arī kādi ieguvumi un riski izriet no lietošanas turpināšanas.

Vielas, kurām noteikti ierobežojumi

Ierobežojumus nosaka vielām, kuras rada nepieņemamu risku cilvēku veselībai un apkārtējai videi. Tas var nozīmēt:

 • pilnīgu aizliegumu;
 • reklāmas un konkrētu lietošanas veidu ierobežojumus; vai
 • vielas koncentrācijas pakāpes maisījumos ierobežošanu.

Viens no piemēriem ir toluola ierobežošana adhezīvos vai izsmidzināmajās krāsās, kas paredzēts plašpatēriņam.

Jums jāievēro šie ierobežojumi. Jums jāzina visi ierobežojumi un jāmeklē informācija par jauniem iespējamajiem ierobežojumiem vielai, kuru Jūs importējat. Pirms lēmuma par ierobežošanu pieņemšanas ECHA publicē informāciju un uzsāk sabiedrisko apspriešanu.

 

Vai importējat izstrādājumus?

Jums būs nepieciešama informācija par izstrādājumu sastāvā esošajām vielām. Jo īpaši:

 • Vai izstrādājumā ir vielas, kuras var izdalīties izstrādājuma lietošanas laikā, piemēram, aromatizētajās rotaļlietās vai atkritumu maisos? Ja izstrādājums satur šādas vielas un šādu vielu apjoms Jūsu importā ir lielāks par vienu tonnu gadā, Jums tās ir jāreģistrē, ja vien tā jau nav reģistrētas konkrētajam pielietojumam.
 • Vai izstrādājumā ir īpaši bīstamas vielas? Ja izstrādājums satur šādas vielas un tās pārsniedz noteiktu koncentrāciju, Jums klientiem ir jāsniedz pietiekama informācija, lai izstrādājumu varētu droši lietot. Šādi jārīkojas, tiklīdz vielas ir iekļautas kandidātu sarakstā. Tāpat arī īpašos gadījumos Jums ir jāsniedz informācija ECHA
 • Vai izstrādājumi satur jebkādas ierobežotas vielas, piemēram, vai juvelierizstrādājumi satur svinu? Jums ir jāievēro ierobežojumi un nepieciešamības gadījumā jāpārtrauc imports.

Categories Display