Reģistrācija

Reģistrācijā jūs pierādāt, ka rīkošanās ar attiecīgo vielu visā piegādes ķēdē norit droši, nodrošinot cilvēku veselības un vides aizsardzību. Šo informāciju jūs norādāt reģistrācijas dokumentācijā, kuru iesniedzat ECHA.

Iesniedzamie dokumenti ir atkarīgi no vielas apjoma, ko laižat tirgū, vielas bīstamības un no tā, vai šo vielu lieto tikai kā starpproduktu citas vielas ražošanai stingri kontrolētos apstākļos.

Reģistrācijas dokumentācijā ir ietverts vielas lietošanas veidu apraksts, fizikāli ķīmiskās, ekotoksikoloģiskās un toksikoloģiskās īpašības, kā arī bīstamības un riska novērtējums, kas parāda, kā tiek kontrolēti ar vielas lietošanu saistītie riski.

Reģistrācijas iesniedz IUCLID formātā, izmantojot rīku REACH-IT. Vairumā gadījumu ir jāmaksā reģistrācijas maksa.

 

 

Reģistrācija attiecas uz vielām

Katrai vielai ir nepieciešama sava reģistrācija. Ja strādājat ar vielu maisījumiem, piemēram, mazgāšanas līdzekļiem un krāsām, vai izstrādājumiem, no kuriem paredzēts izdalīties vielām, piemēram, salvetēm ar losjonu, jums maisījumā vai izstrādājumā iekļautās dažādās vielas jāreģistrē atsevišķi.

Jums arī jāidentificē un jānosauc savas vielas saskaņā ar konkrētiem noteikumiem un kritērijiem, lai redzētu, vai jūsu vielas ir tās pašas, kas citos uzņēmumos. Ja tā ir, jums jāreģistrē šīs vielas kopā ar tiem.

 

Kā veikt reģistrāciju kopā ar citiem uzņēmumiem?
Reģistrācija jāveic pirms ražošanas vai importēšanas

Tagad jums jāreģistrē jebkura viela, pirms to ražojat vai importējat Eiropas Ekonomikas zonā.

Pirms 2018. gada 31. maija reģistrācijas laiku noteica vielas veids (esoša vai jauna viela). Attiecībā uz dokumentāciju, kas iesniegta pēc 2018. gada 31. maija, jums jānogaida, līdz saņemsiet reģistrācijas numuru, pirms varat sākt vielas ražošanu vai importēšanu.

 

 

Praktisks ieteikums par izmaiņām reģistrācijā

Pārejas sistēma esošu vielu reģistrēšanai noslēdzās 2018. gada 31. maijā. Īstenošanas regulā (ES) Nr. 2019/1692 ir paskaidrots, kā reģistrēt vielas pēc šī datuma.

1. Kalendāra gadā sasniegtā daudzuma aprēķināšana

Kopš 2020. gada 1. janvāra jūsu pienākums veikt reģistrāciju jānosaka atkarībā no tā, cik lielu vielas daudzumu jūs saražojat vai importējat kalendārā gada laikā. Vairs nav spēkā aprēķins, kas balstīts uz trīs gadu vidējo daudzumu esošām vielām.

Vairāk informācijas skatiet sadaļā “Jūsu reģistrācijas pienākumi”.

2. Provizoriskā reģistrācija vairs netiek izmantota

Kopš 2020. gada 1. janvāra vairs nav iespējams izmantot provizorisko reģistrāciju kā sākuma punktu vielas reģistrācijas procesā. Tā vietā pirms reģistrācijas jums jāiesniedz datu ievākšanas pieprasījums ECHA.

3. Pienākums ievākt datus par visām vielām

Kopš 2020. gada 1. janvāra pienākums ievākt datus attiecas arī uz vielām, kurām iepriekš veicāt provizorisko reģistrāciju, bet kuras vēl nav reģistrētas. Ja plānojat reģistrēt kādu vielu, jums ir jāiesniedz ECHA datu ievākšanas pieprasījums, lai noskaidrotu, vai šai vielai jau ir iesniegta reģistrācija. Tad jūs saņemsiet iepriekšējo reģistrētāju kontaktinformāciju, ja tā ir pieejama datubāzē, un tas palīdzēs jums izpildīt datu kopīgās lietošanas un kopīgās reģistrācijas pienākumus.

Vairāk informācijas skatiet sadaļā “Atrodiet savus līdzreģistrētājus”.

4. Līdzreģistrētāji turpina sadarboties

Kaut gan Forumu informācijai apmaiņai par vielām (SIEF) dalībniekiem vairs nav formāla pienākuma atbildēt uz pieprasījumiem, joprojām uz visiem vienas vielas reģistrētājiem attiecas pienākums dalīties ar datiem un veikt kopīgu reģistrāciju.

Līdzreģistrētājiem jādara viss iespējamais, lai dalītos ar datiem un nodrošinātu, ka informācijas kopīgās lietošanas izmaksas tiek noteiktas taisnīgi, pārredzami un nediskriminējoši.

Īstenošanas regulā tiek ieteikts reģistrētājiem izmantot neformālās saziņas platformas, kas līdzīgas tām, ko tie izmantoja esošu vielu reģistrācijai līdz 2018. gada 31. maijam.

Sīkāku informāciju skatiet sadaļā “Sadarbība”.

5. Tikai viens datu kopīgas lietošanas strīdu izskatīšanas veids

Kopš 2020. gada 1. janvāra datu kopīgas lietošanas strīdu izskatīšanas prasību var iesniegt tikai saskaņā ar 27. pantu. Vairs nav iespējams iesniegt strīdu izskatīšanas prasību saskaņā ar 30. pantu pat tad, ja sarunas ir sāktas pirms 2018. gada 31. maija. Tas nozīmē, ka prasītāji var saņemt atļauju atsaukties uz visiem reģistrācijā ietilpstošajiem pētījumiem (27. pants), nevis tikai uz pētījumiem ar mugurkaulniekiem (30. pants).

Plašāku informāciju skatiet sadaļā “Sadarbība” > “Strīdi praksē”.

6. Joprojām pastāv atvieglotu informācijas prasību iespēja

Esošām vielām, kas neatbilst REACH regulas III pielikumā noteiktajiem kritērijiem, joprojām var piemērot atvieglotas informācijas prasības, ja tās reģistrējat zemākajā tonnāžas diapazonā (1–10 tonnas gadā).

Ja jūsu viela atbilst nosacījumiem, lai tai piemērotu atvieglotas informācijas prasības, varat to reģistrēt, iesniedzot reģistrācijas dokumentāciju, kurā ir tikai informācija par vielas fizikāli ķīmiskajām īpašībām. Varat arī iesniegt reģistrācijas dokumentāciju ar pilnīgu informāciju, kas tiek prasīta tādu vielu reģistrēšanai, kuru apjoms ir 1–10 tonnas gadā, un pieprasīt atbrīvojumu no maksas, lai samazinātu jūsu reģistrācijas maksu.

Vairāk informācijas skatiet sadaļā “Nepieciešamā informācija” > “Atvieglotas informācijas prasības”. Šī iespēja attiecas tikai uz esošām vielām.

7. Esošas vielas statusa deklarēšana jūsu vielai

Tā kā esošo vielu pārejas režīms ir noslēdzies, vairumā gadījumu vairs nav nepieciešams reģistrācijā deklarēt esošas vielas statusu.

Tomēr esošas vielas statuss vielas reģistrācijā joprojām jādeklarē šādos gadījumos:

  • ja esošu vielu, kas neatbilst III pielikumā noteiktajiem kritērijiem, reģistrējat zemākajā tonnāžas diapazonā (1–10 tonnas gadā) atbilstoši atvieglotām informācijas prasībām;
  • ja esošu vielu, kas neatbilst III pielikumā noteiktajiem kritērijiem, reģistrējat zemākajā tonnāžas diapazonā (1–10 tonnas gadā) atbilstoši standartinformācijas prasībām un pieprasāt atbrīvojumu no maksas;
  • ja iesniedzat konfidencialitātes pieprasījumu ar 6 gadu termiņu attiecībā uz jūsu jaunās vielas nosaukumu.

To, vai vielai ir esošas vielas statuss, jānosaka, balstoties uz esošas vielas definīciju. Nav svarīgi, vai viela ir vai nav bijusi provizoriski reģistrēta.

Viela tiek definēta kā esoša viela, ja tā atbilst vismaz vienam no šiem kritērijiem:

  1. tā ir ietverta Eiropas Ķīmisko komercvielu sarakstā (EINECS) [vielas, kuru EK numurs sākas ar 2 vai 3, ir iekļautas EINECS sarakstā];
  2. tā ir ražota/importēta ES dalībvalstī, bet ražotājs vai importētājs nav to laidis tirgū, minētajam notiekot laikposmā no 1992. gada 1. jūnija līdz 2007. gada 31. maijam, ja to var pierādīt ar apliecinošiem dokumentiem;
  3. ražotājs vai importētājs to ir laidis tirgū dalībvalstī pirms 2007. gada 1. jūnija, un šī viela ir klasificējama kā “viela, kura nav uzskatāma par polimēru” (NLP), ja to var pierādīt ar apliecinošiem dokumentiem. [Vielas, kuru EK numurs sākas ar 5, ir NLP.]

Citos gadījumos jūsu viela ir jauna viela.