Skip to Content
Skip to Content

Izvērtēt informāciju salīdzinājumā ar klasificēšanas kritērijiem

Pēc visas informācijas iegūšanas un tās derīguma novērtēšanas dati ir jāsalīdzina ar klasificēšanas kritērijiem un jāpieņem lēmums par maisījuma klasificēšanu. Kritēriji katrai bīstamības klasei vai diferenciācijai ir norādīti CLP regulas I pielikuma 2.–5. daļā.

Novērtējot iegūtos datus, ir ieteicams ievērot pakāpenisku pieeju, kas ir aprakstīta Vadlīniju par CLP kritēriju piemērošanu 1.6.1-a. attēlā. Jums ir jāievēro lēmuma pieņemšanas secība atsevišķi katrai bīstamības klasei. Kopumā ir jāizvērtē šādas situācijas:

  • Ja noteiktai bīstamības klasei ir pieejami dati par atsevišķām vielām, lēmumu par maisījuma klasificēšanu var balstīt uz vielu koncentrāciju maisījumā, ņemot vērā SCL un m koeficientus, vai uz aprēķiniem pēc konkrētas formulas. Metodes ir norādītas atsevišķi katrai bīstamības klasei CLP I pielikumā (skatīt Vadlīniju dokumenta 1.6.3.4. sadaļu).
  • Ja ir pieejami testu dati par pašu maisījumu, tos galvenokārt var tieši salīdzināt ar vielu klasificēšanas kritērijiem CLP I pielikumā un attiecīgi klasificēt maisījumu (skatīt Vadlīniju par CLP kritēriju piemērošanu 1.6.3.1. sadaļu).
  • Pat ja nav pieejami dati par pašu maisījumu, tādi var būt pieejami par līdzīgiem testētiem maisījumiem. Ja maisījums un līdzīgi testētie maisījumi atbilst nosacījumiem, kas minēti Vadlīniju par CLP kritēriju piemērošanu 1.6.3.2. sadaļā, maisījuma klasificēšanai var izmantot savienošanas principus. Savienošanas principi galvenokārt attiecas vai nu uz ļoti vienkāršiem maisījumiem, vai arī ļoti vienkāršām jau klasificēta maisījuma sastāva izmaiņām. Vadlīnijās ir sniegti vienkārši piemēri attiecībā uz savienošanas principiem.

Ja esat secinājis, ka informācija par maisījumu vai vielām maisījumā nav pietiekama klasificēšanas mērķiem, sazinieties ar saviem piegādātājiem.  

Informācijas par bīstamību novērtēšanas process ir aprakstīts CLP regulas 2. nodaļā (9.-12. pants). Secīgai darba izpildei iesakām izmantot konkrētas CLP I pielikuma sadaļas.

 

Kādiem bīstamības veidiem jāizmanto informācija par atsevišķām vielām?

Novērtējot "Bīstamību ūdens videi", vienmēr ir jānovērtē kancerogenitātes, mutagēnuma, toksiskās ietekmes uz reproduktīvo sistēmu, kā arī bioakumulācijas un bionoārdīšanās īpašības, pamatojoties uz atsevišķām maisījuma sastāvā ietilpstošām vielām.

Papildus praksē maisījuma klasifikācija attiecībā uz ādas un elpceļu sansibilizāciju parasti balstās uz atsevišķām vielām, jo maisījums ir jāklasificē kā elpceļu vai ādas sensibilizators, ja šādi ir klasificēta vismaz viena sastāvdaļa un tās klātbūtne atbilst attiecīgajai vispārīgajai robežkoncentrācijai vai pārsniedz to.

 

Vai ir nepieciešama testēšana?

Attiecībā uz fizikālo bīstamību testu dati par pašu maisījumu ir jāiegūst, ja nav pieejama atbilstoša un uzticama informācija, piemēram, no uzziņu literatūras vai datubāzēm.

CLP neparedz jaunus testus, lai veiktu klasificēšanu attiecībā uz bīstamību veselībai vai videi. Lai izvairītos no nevajadzīgas testēšanas ar dzīvniekiem, maisījumiem šādi dati parasti nav jāiegūst. Tā vietā klasificēšanas lēmuma pieņemšanai ir jāizmanto visa pieejamā informācija par atsevišķām maisījumā ietilpstošām vielām. Var pielietot dažas metodes ar šūnu kultūru vai audu izmantošanu, piemēram, lai testētu kodīguma iedarbību maisījumiem ar ļoti augstu pH līmeni un zemu buferspēju.

 

Maisījumi, kas jau ir klasificēti saskaņā ar Direktīvu 1999/45/EK (Bīstamu preparātu direktīva)

Ja iepriekš ir ievēroti Bīstamu preparātu direktīvas (DPD) noteikumi, ir jāņem vērā, ka CLP piemērošana ietver arī vairākas izmaiņas aprēķina formulā un klasifikācijas kritērijos, tāpēc bieži ir nepieciešams veikt pārrēķinu un pārklasificēšanu. Tādām īpašībām kā akūts toksiskums, kairinājums, sensibilizācija un toksiska ietekme uz reproduktīvo sistēmu iegūtā klasifikācija bieži atšķiras no iepriekšējās sistēmas, lai gan pamatdati nav mainījušies. Veicot pārklasificēšanu, pārliecinieties, ka ir ņemtas vērā visas CLP I pielikuma attiecīgās nodaļas, kā ir plašāk skaidrots Vadlīnijās par CLP kritēriju piemērošanu.

Ja Jūsu maisījums jau ir klasificēts saskaņā ar DPD (pirms 2015. gada 1. jūnija) un neraugoties uz visiem centieniem neesat piekļuvis jebkādiem datiem par maisījumu vai vielām maisījumā, ir iespējams izmantot CLP VII pielikumā sniegto pārveidošanas tabulu 1.1., lai pārveidotu noteiktas bīstamības klases no iepriekšējās DPD klasifikācijas atbilstoši klasifikācijai saskaņā ar CLP. Tomēr ir svarīgi norādīt, ka gadījumā, ja bīstamības klasei ir pieejami vielas vai maisījuma dati, viela vai maisījums ir jāklasificē saskaņā ar CLP kritērijiem un nedrīkst izmantot VII pielikumā sniegtās tabulas. Klasifikāciju var ietekmēt jauna informācija un tādējādi DPD klasifikācija var būt kļuvusi neprecīza, kā rezultātā pārveidošanas tabulas izmantošana nenodrošinās pieņemamu rezultātu.

Pārveidošanas tabula ir jāizmanto, tikai lai iegūtu norādes par maisījuma iespējamo klasifikāciju. CLP VII pielikuma izmantošanas iespējas un ierobežojumi ir izskaidroti Vadlīniju par CLP kritēriju piemērošanu 1.7. nodaļā.

Izvērtēt informāciju salīdzinājumā ar klasificēšanas kritērijiem

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live2