Ķimikāliju lietotājs

Lielākā daļa nozaru un pat mazākie uzņēmumi izmanto ķimikālijas. Bīstamās ķimikālijas ir marķētas, lai informētu par riskiem un palīdzētu izvairīties no negadījumiem. 

Iespējams, ka Jūs jau īstenojat labu riska pārvaldības praksi, bet vai apzināties Jums likumā noteiktās tiesības un pienākumus? Tiek izsniegtas arī drošības datu lapas. Jo bīstamāka ir Jūsu lietotā viela vai maisījums, jo vairāk pienākumu ir Jums un Jūsu piegādātājam.

Kā Jūs izmantojat ķimikālijas?

Ķimikālijas var izmantot daudzos veidos:

  • sajaukt tās kopā, radot jaunus preparātus un laižot tos tirgū;
  • ražojot izstrādājumus (automobiļu riepas, papīru, mēbeles, apģērbu);
  • izmantojot procesos (tīrīšana, kodināšana, eļļošana);
  • izmantojot pakalpojumu sniegšanai (tīrīšana, autoremonts, būvniecība, krāsošana).  

Jums kā pakārtotajam lietotājam ir skaidri definēts pienākums veicināt ķimikāliju drošu lietošanu saskaņā ar REACH un CLP regulu

Jūs esat pakārtots lietotājs, ja:

  • esat reģistrēts EEZ; un
  • vielas vai maisījuma, kuru izmantojat, piegādātājs arī ir reģistrēts EEZ; un
  • Jūs izmantojat ķimikālijas savā rūpnieciskajā vai profesionālajā darbībā atbilstoši iepriekš aprakstītajam.

Jūs neesat pakārtots lietotājs, ja:

  • vielas, kuru izmantojat, piegādātājs ir reģistrēts ārpus EEZ un nav iecēlis vienīgo pārstāvi vielas reģistrācijai un piekļuves ES tirgum nodrošināšanai. Šādā gadījumā Jūs esat importētājs;
  • Jūs tikai glabājat ķimikālijas un laižat tās tirgū (bez to sastāva vai iepakojuma izmaiņām). Šādā gadījumā Jūs esat izplatītājs;
  • Jūs pērkat preci un izmantojot to ar rūpniecisko/profesionālo darbību nesaistītām vajadzībām. Šādā gadījumā Jūs esat patērētājs.

Kas man jādara?

Pakārtotajiem lietotājiem netiek piemērota prasība reģistrēties, bet viņiem ir jārīkojas šādi:

 

Droša ķimikāliju lietošana

Ķimikāliju droša lietošana ir juridisks pienākums visiem uzņēmumiem, kuri izmanto ķimikālijas savā rūpnieciskajā vai profesionālajā darbībā.

Jums jāievēro REACH regulas prasības neatkarīgi no uzņēmuma lieluma un Jūsu nozīmes piegādes ķēdē. Jums jāievieš piegādātāja izsniegtajā drošības datu lapā norādītie darbības nosacījumi un riska vadības pasākumi.

Jums ir arī jāinformē savi piegādātāji par to, kā izmantojat viņu ķimikālijas, jo īpaši ja Jūsu izmantošanas veids nav iekļauts saņemtajā informācijā vai arī ja drošuma ieteikums nav atbilstošs.

 

Droša maisījumu piegāde

Ja jaucat ķimikālijas kopā maisījumos un laižat tos tirgū, Jums ir svarīgi pienākumi, kuru mērķis ir nodrošināt maisījumu drošu izmantošanu no klientu puses.

Jums jāpaziņo atbilstoša informācija par maisījumu drošu lietošanu. Tāpat arī pirms katra maisījuma laišanas tirgū tas ir jāklasificē. Ja tas ir bīstams, Jums tas ir jāmarķē, lai darbinieki un patērētāji zinātu, kā pārvaldīt riskus.

Ar 2015. gada 1. jūniju ir ieviestas svarīgas izmaiņas: bīstami maisījumi, kurus Jūs laižat tirgū, ir jāklasificē, jāmarķē un jāiepako saskaņā ar jaunajām CLP regulas prasībām.

Efektīvi informējot savus piegādātājus un klientus, varat nodrošināt atbilstošās informācijas izplatīšanu visā piegādes ķēdē.

 

Biocīdu līdzekļi jāizmanto tikai tiem paredzētajiem mērķiem

Biocīdu līdzekļi to rakstura dēļ ir bīstami un var būt kaitīgi cilvēkiem, dzīvniekiem un apkārtējai videi. Aktīvās vielas ir apstiprinātas izmantošanai tikai konkrētos šo līdzekļu veidos. Lai nodrošinātu biocīdu līdzekļu drošu lietošanu, uz to marķēšanu un iepakošanu attiecas īpašas prasības.

Categories Display