ePIC — Iepriekš norunātas piekrišanas IT sistēma

Regula par iepriekš norunātu piekrišanu (PIC, Regula (ES) Nr. 649/2012) regulē noteiktu bīstamu ķīmisko vielu importu un eksportu un uzliek pienākumus uzņēmumiem, kuri vēlas šīs ķīmiskās vielas eksportēt uz trešām valstīm.

Jauno PIC regulu sāka piemērot no 2014. gada 1. marta. No šī datuma ECHA ir atbildīga par administratīvajiem un tehniskajiem uzdevumiem, kas saistīti ar jauno regulu, un sniegs nozarei, izraudzītajām valsts iestādēm no ES un trešām valstīm, kā arī Eiropas Komisijai zinātniskas un tehniskas vadlīnijas.

ePIC ir IT rīks, ko izveidojusi un uztur ECHA, lai nodrošinātu, ka prasības saskaņā ar PIC regulu atbalsta ar piemērotām IT sistēmām. ePIC ir trīs neatkarīgas saskarnes — viena paredzēta nozares lietotājiem, viena paredzēta iestādes lietotājiem (ECHA, izraudzītās valsts iestādes un Komisija), bet viena paredzēta muitas darbiniekiem. Tas ļauj droši apmainīties ar informāciju starp nozares lietotājiem, iestādes lietotājiem un muitas darbiniekiem.

 

Nozares saskarne

ePIC nozares saskarne ir paredzēta nozares lietotājiem, ļaujot tiem droši sazināties un apmainīties ar datiem ar iestādes lietotājiem. Kad nozares lietotāji ir reģistrējušies ePIC lietojumprogrammā, tiem ir pieejamas turpmāk norādītās funkcijas.

  • Iesniegt paziņojumus par eksportu: sistēma ļauj izveidot un iesniegt paziņojumus par eksportu gan attiecībā uz ķīmiskām vielām, gan maisījumiem/izstrādājumiem, izvēloties attiecīgo saiti atkarībā no eksporta veida. Kad paziņojums ir gatavs, apstiprinājuma lapā, kurā ir apkopota visa iepriekš sniegtā informācija, to ir iespējams pārskatīt. Kad paziņojums par eksportu ir pabeigts, to caur sistēmu var nosūtīt attiecīgajai izraudzītajai valsts iestādei. Ja iesniegšana ir veiksmīga, tiks parādīta apstiprinājuma ziņa. Ja pēc iesniegšanas ir nepieciešams kaut ko labot, attiecīgā izraudzītā valsts iestāde (vai ECHA) var nosūtīt paziņojumu atpakaļ; tas būs pieejams nozares saskarnē rediģēšanai un pēc tam atkārtotai iesniegšanai (ja laiks to atļaus).
  • Iesniegt speciālos RIN pieprasījumus (par vienu vienību un vairākām vienībām): ja vajadzīgs, nozare var iesniegt speciālos RIN pieprasījumus. Ja pieprasījums attiecas uz lielu skaitu ķīmisku vielu, kuras jāeksportē uz vienu vai vairākām valstīm, vai vienu ķīmisko vielu ir jāeksportē uz vairākām valstīm, ir pieejama vairāku vienību pieprasījuma iesniegšanas funkcija. Attiecīgā izraudzītā valsts iestāde katrā gadījumā sagatavo RIN un katru pieprasījumu apstrādā kā atsevišķu gadījumu.
  • Pieprasīt atteikšanos: attiecīgā gadījumā saskaņā ar PIC regulas 14. panta 7. punktā izklāstītajiem noteikumiem nozares lietotāji var pieprasīt atteikšanos, sameklējot attiecīgo paziņojumu un izvēloties "Ierosināt atteikšanos" ("Propose a waiver").
  • Pārvaldīt maisījumus un izstrādājumus pirms paziņošanas par eksportu: lietojumprogrammas ietvaros var izstrādāt jaunus maisījumus un izstrādājumus. Pēc izstrādāšanas tos var atlasīt eksporta paziņojuma veidlapā, bet informāciju, kas sniegta izstrādes laikā, automātiski atgūs un iekopēs eksporta paziņojuma veidlapas attiecīgajos lauciņos.

Lietojot šo saskarni, nozares lietotāji arī var redzēt un atjaunināt savus datus un uzraudzīt savus paziņojumus. Viņi var arī sūtīt ziņas savām izraudzītajām valsts iestādēm (ar atsauci uz konkrētu iesniegumu) un pārbaudīt iesniegto paziņojumu un speciālo RIN pieprasījumu statusu.

 

Iestādes saskarne

ePIC iestādes saskarne ir paredzēta iestādes lietotājiem, nodrošinot atbalstu regulatīvā procesa ikdienas darbā. Kad iestādes lietotāji ir piereģistrējušies ePIC lietojumprogrammā, viņiem tiek parādīta mājas lapa, kurā ir pieejamas saites "Kas jādara" ("To do Actions") (sagrupētas pa kategorijām), ļaujot viegli piekļūt uzdevumiem un turpmākajām darbībām.

Lietojumprogrammas ietvaros iestādes lietotājiem ir pieejamas turpmāk norādītās funkcijas.

  • Pārbaudīt un uzraudzīt atvērtus uzdevumus: atvērto uzdevumu saraksts ir pieejams no ePIC iestādes saskarnes mājas lapas. Šo iepriekš noteikto uzdevumu sarakstu arī var pārskatīt, lietojot filtrēšanas meklēšanas kritērijus. Uzdevumu sarakstā lietotājiem ir sniegta informācija par veicamajām darbībām, ķīmiskajām vielām, uz kurām attiecas uzdevums, importējošo valsti un uzdevuma pabeigšanas datumu. Uzdevumi, kuru pabeigšanas datums tuvojas, ir atzīmēti oranžā krāsā, bet uzdevumi, kuru termiņš ir beidzies, ir sarkanā krāsā.
  • Izpildīt un pabeigt uzdevumus: uzdevumu postenis atver informāciju par paziņojumu, kur ir sniegta papildu informācija par uzdevumu un pieprasījumu. Ir pieejama informācija par iesniegšanas vēsturi, kurā uzskaitīti gadījuma dzīves cikla notikumi. Ir sadaļa par ziņām, kur lietotājam ir pieejama informācija par visām iepriekš nosūtītajām ziņām attiecībā uz gadījumu. Kad lietotājs ir pieteicies uzdevumam, to var izpildīt un pabeigt, izvēloties attiecīgo darbību no uzdevumu darbību izvēlnes.
  • Pieprasījums nozarēm pēc papildu informācijas/labojumiem: ja iestādes lietotāji pamana iztrūkstošu informāciju vai to, ka iesniegumam ir vajadzīgi labojumi, viņi var prasīt, lai nozares lietotāji groza savus pieprasījumus vai pievieno tiem papildu datus. Sistēma ļauj iestādes lietotājiem paziņojumā ietvert ziņu, kas paskaidro veicamo izmaiņu būtību.

 

Muitas saskarne

ePIC muitas saskarne ir paredzēta muitas darbiniekiem, nodrošinot viņiem uzdevumu veikšanai nepieciešamo informāciju. Viņi var veikt speciālus meklējumus (pamatojoties uz pozitīvu sakritību starp RIN un eksportējošo valsti) un pārbaudīt, vai konkrētajā brīdī eksports ir atļauts, pārbaudot arī citu attiecīgo informāciju par eksportu.

Categories Display