Ražotājs

Ķimikāliju drošai ražošanai un apsaimniekošanai ir nepieciešama informācija un zināšanas par to īpašībām, bīstamību, izmantojumu un iespējamajiem riskiem. Jūsu pienākums ir sniegt šo informāciju un konsultēt klientus par to, kā droši lietot ķimikālijas.

Jūs esat ražotājs, ja:

  • kā privātpersona vai uzņēmums strādājat EEZ; un
  • ražojat vai ekstrahējat ķīmisku vielu.

Jūs neesat ražotājs REACH regulas izpratnē, ja tikai sajaucat vielas maisījumos vai izmantojat ķimikālijas izstrādājumu ražošanai. Šādā gadījumā Jūs esat pakārtots lietotājs.

 

Kas man jādara?

 

Piekļuves tirgum iegūšana

Vai plānojat pirmo reizi saražot vielu?

Vai tā ir bīstama?

Pirms ražošanas uzsākšanas Jums jānoskaidro, vai viela ir jāreģistrē un vai katra tirgū izlaižamā bīstamā viela ir jāklasificē.

 

Vai Jums jāreģistrē viela?

Ja plānojat ražot vienu tonnu vai vairāk vielas gadā, Jums tā ir jāreģistrē ECHA. Tas nozīmē informācijas sniegšanu par vielas īpašībām un bīstamību, tostarp par to, kā to var droši lietot.

Ja viela nebūs reģistrēta, tās ražošana un/vai laišana tirgū būs nelikumīga Šis ir pamatnoteikums: nav datu, nav tirgus.

Nepieciešamās informācijas apjoms ir atkarīgs no saražotās tonnāžas un vielas bīstamības. Jo mazāka tonnāža un jo viela ir mazāk bīstama, jo mazāk informācijas Jums jāiesniedz.

Informācijas mērķis ir nodrošināt Jūsu vielas drošu lietošanu. Jums vienmēr jānodrošina jaunākā informācija un jānorāda tā drošības datu lapā, ja to pieprasa Jūsu klienti, bet bīstamāku vielu gadījumā informācija ir jāsniedz arī patērētājiem.

Reģistrāciju veic kopā ar vienas un tās pašas vielas citiem ražotājiem, importētājiem vai vienīgajiem pārstāvjiem. Jums ir arī pienākums apmainīties ar datiem, kas ir nepieciešami reģistrācijai.

 

Vai Jūs ražojat bīstamas vai regulētas vielas?

Pirms vielas laišanas tirgū ir jānoskaidro, vai tā ir bīstama, izmantojot CLP regulā paredzētos klasifikācijas kritērijus. Ir jāklasificē katra viela neatkarīgi no apjoma, kādā to piegādā. 

a) Klasificēšana, marķēšana un iepakošana ir obligāta visām bīstamajām vielām

Tiklīdz viela ir klasificēta kā bīstama, uz to attiecas īpašas marķēšanas un iepakošanas prasības. Jums ECHA ir jāpaziņo klasifikācija un marķējums viena mēneša laikā pēc bīstamas preces laišanas tirgū. Jums ir jāsniedz attiecīga informācija drošības datu lapā un jāizmanto bīstamības marķējumi, lai paziņotu riskus un nodrošinātu, ka Jūsu klienti ievēro drošuma prasības.

b) Īpaši bīstamas vielas

ECHA nosaka kritērijus, atbilstoši kuriem apzināt cilvēku veselībai un apkārtējai videi īpaši bīstamas vielas (SVHC). Šiem kritērijiem atbilstošās vielas tiek apzinātas visu laiku. Vielas iekļauj licencēšanas kandidātu sarakstā, ko katra gada jūnijā un decembrī precizē un publicē ECHA tīmekļa vietnē.

Tas ir pirmais posms REACH licencēšanas procedūrā, kuras mērķis ir kontrolēt riskus, ko rada visbīstamākās EEZ tirgū esošās vielas, un visbeidzot aizstāt tās ar piemērotām drošākām alternatīvām.

Eiropas Komisijas lēmuma par vielas iekļaušanu kandidātu sarakstā rezultātā Jums jāsāk ievērot papildu juridiskie pienākumi un kā ražotājam jāpaziņo informācija par vielas drošu lietošanu saviem klientiem.

Jūs varat turpināt vielas piegādi, taču Jums jākontrolē, vai tā ir izvēlēta un iekļauta licencēšanas sarakstā. Tas var būt tikai laika jautājums un Jūs varat izvēlēties gūt savam uzņēmumam priekšrocības, atsakoties no īpaši bīstamas vielas un izvēloties drošāku alternatīvu.

c) Īpaši bīstamas licencējamas vielas

Īpaši bīstamas vielas, kuras no kandidātu saraksta ir pārceltas uz licencēšanas sarakstu, nevar laist lietošanā EEZ tirgū pēc noteikta termiņa iestāšanās, izņemot, ja:

  • Jūsu uzņēmumam vai tiešajam pakārtotajam lietotājam ir piešķirta licence vielas izmantošanai īpašam mērķim; 
  • attiecas pilnīgs vai daļējs atbrīvojums, piemēram, ja izmantojat vielu zinātniskajai pētniecībai un izstrādei.

Licence ir nepieciešama neatkarīgi no izmantojamās vielas daudzuma.

Ja Jūsu viela ir iekļauta licencēšanas sarakstā un neattiecas nekādi atbrīvojumi, Jums ir jāizvēlas:

  • pārtraukt vielas laišanu tirgū; vai
  • pieteikties licencei; vai
  • izpētīt iespēju izmantot licenci, kas piešķirta Jūsu tiešajiem pakārtotajiem lietotājiem.

Pieteikties vai nepieteikties licencei ir saimniecisks lēmums, pamatojoties uz to, cik būtiska ir viela, vai to ir iespējams aizstāt ar drošāku alternatīvu vielu vai tehnoloģijām, kādas ir pieteikšanās izmaksas, kā arī kādi ieguvumi un riski izriet no lietošanas turpināšanas.

d) Vielas, kurām noteikti ierobežojumi

Ierobežojumus nosaka vielām, kuras rada nepieņemamu risku cilvēku veselībai un apkārtējai videi. Tas var nozīmēt:

  • pilnīgu aizliegumu;
  • reklāmas un konkrētu lietošanas veidu ierobežojumus; vai
  • vielas koncentrācijas pakāpes maisījumos vai izstrādājumos ierobežošanu.

Piemēri ietver azbesta aizliegumu un ierobežojumus fenildzīvsudraba savienojumu, kurus izmanto pārklājumos, adhezīvos, hermētiķos un elastomēros, ražošanai, laišanai tirgū vai izmantošanai.

Jums jāievēro šie ierobežojumi. Jums jāzina visi ierobežojumi un jāmeklē informācija par jauniem iespējamajiem ierobežojumiem vielām, kuras ražojat. Pirms lēmuma par ierobežošanu pieņemšanas ECHA publicē informāciju un uzsāk sabiedrisko apspriešanu.

Categories Display