Skip to Content
Skip to Content

Apzināt visu pieejamo informāciju

Vispirms ir jāapzina visa attiecīgā pieejamā informācija par pašu maisījumu un tā sastāvā esošajām atsevišķām vielām, ja nepieciešams. Ir svarīgi apzināties, ka noteiktai bīstamībai klasifikācija vienmēr ir atkarīga no atsevišķas maisījuma sastāvā esošas vielas. Tādēļ ir jāiegūst pilnīga aina attiecībā uz Jūsu maisījuma sastāvā esošo vielu bīstamību. Primārais informācijas avots ir Jūsu piegādātāji.

 

Ko var uzskatīt par "visas pieejamās informācijas" avotiem?
 • Visa pieejamā iekšējā informācija par maisījumu un tā sastāvā esošajām vielām.
 • Jaunākā drošības datu lapa vai cita veida drošuma informācija, kuru sniedz Jūsu piegādātāji attiecībā uz importēto maisījumu vai vielām un/vai maisījumiem, kas tiks iekļauti sintezētajā maisījumā.
 • Piegādātāja klasifikācija saskaņā ar tiesību aktiem pārvadājumu jomā.
  • No klasifikācijas pārvadājumu vajadzībām, ko veic saskaņā ar ANO Ieteikumiem par bīstamu preču pārvadāšanu un tipveida noteikumiem, vai tipveida noteikumiem autopārvadājumu (ADR), dzelzceļa pārvadājumu (RID), pārvadājumu pa iekšējiem ūdensceļiem (ADN), gaisa pārvadājumu (ICAO TI) vai jūras pārvadājumu (IMDG) jomā, var secināt, vai ir nepieciešams padziļināti vērtēt vielas vai maisījuma bīstamību.
  • Lai gan klasificēšanas kritēriji, kurus izmanto pārvadājumu un CLP vajadzībām, būtībā ir vienādi, pārvadājumu regulējumam ir atšķirīga darbības joma un klasifikācija pārvadājumu vajadzībām ne vienmēr aptver visus bīstamības veidus, kas var būt raksturīgi maisījumam.
 • Klasifikācijas un marķējumu saraksts ECHA tīmekļa vietnē, kas satur:
  • ES mērogā saskaņotās vielu klasifikācijas (CLP VI pielikuma 3.1. tabula). Vielas saskaņotā klasifikācija un marķējums ir juridiski saistošs ES/EEZ, un tas ir jāņem vērā, klasificējot šādu vielu saturošu maisījumu.
  • Vielu klasifikācijas, kuras ražotāji un importētāji norāda savos C&L paziņojumos vai reģistrācijas dokumentācijā. Šāda klasifikācija ietver jebkādu piemērojamo saskaņoto klasifikāciju, kā arī individuālu klasifikāciju tiem bīstamības veidiem, kuri nav ietverti saskaņotajā klasifikācijā.
 • ECHA publiski pieejamā datubāze ar informāciju par reģistrētajām vielām. Tai var piekļūt no lauka "Meklēt ķīmiskās vielas" ECHA tīmekļa vietnes lapā "Informācija par ķīmiskajām vielām".
 • Citi avoti, piemēram, ESAO eCHEM portāls un citi avoti, kas norādīti Ievada vadlīniju par CLP regulu 10. nodaļā.
 • Starptautiski atzītu tehniski zinātnisko komiteju (jo īpaši ECHA Riska novērtēšanas komiteja) atzinumi vai cita ECHA tīmekļa vietnē sniegtā informācija arī ir jāņem vērā kā jauni zinātniskie pierādījumi.

 

Kāda pamatinformācija ir jāņem vērā lēmumā par to, vai maisījums ir fizikāli bīstams, bīstams veselībai vai videi?

Pamatinformācija, kura ir jānorāda katrai vielai maisījumā, ietver:

a)     vielas identitāte, 

b)    vielas koncentrācija maisījumā,

c)     tās klasifikācija un jebkāda piešķirtā specifiskā robežkoncentrācija (SCL) vai reizināšanas koeficienti (m koeficienti),

d)    ziņas par jebkādiem vielas piemaisījumiem un piedevām, tostarp nozīmīga var būt arī to identitāte, klasifikācija un koncentrācija. Kopumā vērā jāņem vielas, kuru koncentrācija ir 0,1% vai vairāk, taču attiecīgā koncentrācija ir atkarīga no bīstamības klases un vielas.

Ja maisījuma sastāvdaļa pati ir maisījums, ir nepieciešams iegūt informāciju par minētā maisījuma sastāvā ietilpstošajām vielām, kā arī to koncentrāciju, klasifikāciju un jebkuriem piemērojamajiem SCL vai m koeficientiem.

Saskaņā ar CLP klasificēšanas mērķiem ir jāņem vērā "visi pieejamie" dati vai informācija.

 

Kāda veida īpaša informācija Jums var būt nepieciešama?

Īpaša informācija var būt testu dati par pašu maisījumu vai vielām maisījumā, piemēram, šādā formā:

 • ziņojumi par pētījumiem,
 • izpētes kopsavilkumi,
 • attiecīgi rādītāji no testu datiem (piemēram, akūtā toksiskuma aplēstās vērtības).

 

Kas ir robežkoncentrācijas un m koeficienti?

Robežkoncentrācija ir atsevišķas vielas minimālā koncentrācija, uz kuras pamata klasificē maisījumu, vai attiecīgo vielu koncentrāciju summa, ja vairākas vielas veido pastiprinošu iedarbību.

Robežkoncentrācija var būt vispārīga bīstamības klasei, diferenciācijai vai kategorijai (vispārīga robežkoncentrācija, GCL) vai specifiska kādai noteiktai vielai (specifiskā robežkoncentrācija, SCL). SCL vielai var piešķirt, pamatojoties uz tās iedarbīgumu, lai varētu precīzi noteikt tās nozīmi maisījuma klasificēšanā. SCL jēdziens galvenokārt attiecas uz bīstamību veselībai. SCL ir svarīgāka par GCL.

Bīstamības klasei "Bīstams ūdens videi" SCL vietā izmanto reizināšanas koeficientus (m koeficienti). M koeficienti ir izstrādāti, lai maisījumu klasificēšanā nopietnāk ņemtu vērā vielas, kuras ir klasificētas kā bīstamas ūdens videi (kategorija "Akūts 1" vai "Hronisks 1"). Tos izmanto, lai atvasinātu klasifikāciju maisījumam, kurā ietilpst viela.

Papildu informāciju skatīt Vadlīniju par CLP kritēriju piemērošanu 1.5. nodaļā.

Apzināt visu pieejamo informāciju

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live2