Vadlīniju dokumentu mērķis ir atvieglot ECHA kompetenes jomas tiesību aktu īstenošanu, aprakstot pienākumu pildīšanas paraugpraksi.   Šo dokumentu izstrādē piedalās daudzas ieinteresētās personas, kas pārstāv nozari, dalībvalstis un NVO..

 

Vadlīniju dokumenti

Attēls
Šo dokumentu izstrādē piedalījās daudzas ieinteresētās personas: rūpniecības uzņēmumi, dalībvalstis un NVO. Šo dokumentu mērķis ir veicināt to tiesību aktu īstenošanu, kas ir ECHA kompetencē, aprakstot labāko praksi pienākumu izpildei.

 

Faktu lapas

Attēls
Šie dokumenti ir orientēti uz konkrētiem punktiem, kā atlasīt galvenos tematus, par kuriem ECHA ir atbildīga, tostarp ķimikāliju tiesību aktiem un IT rīkiem, ja vadlīniju dokumentos un rokasgrāmatās šie punkti vēl nav iekļauti.

 

Praktiskās rokasgrāmatas

Attēls
Ar šiem dokumentiem tiek nodrošināta praktiska informācija par REACH, CLP un Biocīdu regulas prasībām un labāko praksi to izpildei.

 

Vadlīnijas īsumā

Attēls
Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA) gatavo REACH vadlīniju “vienkāršotas” versijas ar mērķi padarīt attiecīgās Aģentūras publicētās vadlīnijas pieejamākas nozares uzņēmumiem.

 

Konsultācijas procedūru tabula

Attēls
Aplūkot dažādus posmus vadlīniju dokumentu atjaunināšanai un izstrādei.

 

Formāti

Attēls
Šeit nozares uzņēmumi un iestādes var lejupielādēt veidnes, kas tiek izmantotas REACH, CPL un Biocīdu regulas kontekstā.