Skip to Content
Skip to Content

Dati nevēlamu aizstāšanu novēršanai

Dati, kas iegūti, īstenojot REACH, CLP un Biocīdu regulas, var būt ļoti noderīgi, novērtējot alternatīvu vielu bīstamību un risku. 

Saskaņā ar REACH regulu reģistrētājiem ir jāsniedz informācija par vielām, kuras ražo ES vai importē tajā. Turklāt ECHA var pieprasīt papildu informāciju, lai precizētu bažas par vielu.

Dati, kas pieejami ECHA tīmekļa vietnē, var sekmēt ķīmisko vielu drošu izmantošanu un atvieglot aizstāšanas darbības.

Dati nevēlamu aizstāšanu novēršanai

 

Image

Informācija no reģistrācijas dokumentācijas un klasificēšanas un marķēšanas paziņojumiem.

 

Image

Informācija par vielu izmantošanu, iedarbību/emisijām, riskiem un alternatīvām vielām tām vielām, uz kurām attiecas REACH licencēšanas vai ierobežošanas procesi.

 

Image

Informācija par biocīdām vielām vai produktiem, kuri iegūti saskaņā ar Biocīdu regulu.

ECHA kopā ar dalībvalstīm ir sākusi pievērst arvien vairāk uzmanības vielu strukturālajai līdzībai. Tā ir arī sākusi izmantot vielu grupu pieeju, lai novērstu nevēlamu aizstāšanu. ECHA turpinās uzlabot veidus, kā tā izmanto un izplata svarīgāko informāciju par reģistrētām ķīmiskām vielām, jo īpaši attiecībā uz to ķīmisko vielu aizstāšanu, kuras rada bažas.

Vēlaties piedalīties seminārā par piekļuvi datiem, kuri saistīti ar bīstamu vielu aizstāšanu? Sazinieties ar mums!

Categories Display


Route: .live1