Skip to Content
Skip to Content

Pieņemt lēmumu par klasifikāciju un marķējumu

Ja maisījuma novērtēšanas rezultātā ir secināts, ka ar to saistītā bīstamība atbilst kritērijiem, pēc kuriem to var klasificēt atbilstoši vienai vai vairākām bīstamības klasēm, kategorijām vai diferenciācijām, Jums ir jāpieņem lēmums par atbilstošu fizikālās bīstamības, bīstamības veselībai vai videi klasi, kategoriju vai diferenciāciju.

Pēc šā lēmuma pieņemšanas ir jāpārbauda, kuri marķējuma elementi atbilst bīstamības klasifikācijām. CLP I pielikuma 2.–5. daļas tabulās katras bīstamības klases un kategorijas/iedalījuma kritēriji ir sasaistīti ar atbilstošiem klasifikācijas un marķējuma elementiem. Neaizmirstiet pārbaudīt, vai apzīmējums, signālvārds vai piktogramma neizslēdz viena otru. Šo marķējuma elementu prioritāruma noteikumi ir izskaidroti Vadlīniju par marķēšanu un iepakošanu 3.–6. nodaļā.

Kad ir pieņemts lēmums par klasifikāciju, ir jāizvērtē, kādu informāciju par bīstamību norādīt marķējumā. Marķējumam jāietver šāda informācija:

  • ziņas par piegādātāju, 
  • produkta identifikators,
  • nominālais daudzums,
  • bīstamās sastāvdaļas,
  • bīstamības piktogrammas, 
  • signālvārds, 
  • bīstamības apzīmējumi,
  • drošības prasību apzīmējumi (parasti ne vairāk kā seši, ja vien bīstamības rakstura un smaguma pakāpes atspoguļošanai nav nepieciešams lielāks skaits),
  • papildinformācija, ja nepieciešams.

Marķējuma piemērs

 

Klasificēšanas un atbilstoša bīstamības apzīmējuma piešķiršanas pienākums ir paredzēts CLP regulas 13. pantā.

 

Bīstamības apzīmējumi

Būtībā produkta marķējumam ir jāietver visi attiecīgie bīstamības apzīmējumi. Tomēr, ja viela vai maisījums ir klasificēts atbilstoši vairākām bīstamības klasēm vai bīstamības klases diferenciācijām, marķējumā jābūt visiem no klasifikācijas izrietošajiem bīstamības apzīmējumiem, ja vien tas nerada acīmredzamu pārklāšanos vai pārmērību. Minētais ir atainots piemērā, kas sniegts Vadlīniju par CLP kritēriju piemērošanu 4.1.6. sadaļā.

Precīza bīstamības apzīmējumu redakcija, kādā tiem ir jābūt norādītiem marķējumā, visās valodās ir sniegta CLP III pielikumā. Katru apzīmējumu visās ES valodās var meklēt daudzvalodu ķīmijas terminoloģijas datubāzē (ECHA-term).

Papildus pastāv īpaši noteikumi, kuri attiecas uz noteiktu maisījumu ar konkrētām īpašībām marķēšanu. Specifisko bīstamību, uz kuru attiecas šie noteikumi, marķējumā norāda, izmantojot papildu EUH apzīmējumus. Šīs īpašības un noteikumi ir izklāstīti CLP regulas II pielikumā. Piemēram, ja maisījums satur svinu, tad tas ir jāmarķē ar EUH201, savukārt, ja pastāv toksiskas gāzes izdalīšanās pēc saskares ar ūdeni varbūtība, tad jāizmanto marķējums EUH029. Ir rūpīgi jāapzina visi attiecīgie EUH apzīmējumi, jo tie ir obligāta papildinformācija. Pat ja maisījums nav klasificēts kā bīstams, produktu joprojām var būt nepieciešams marķēt saskaņā ar CLP II pielikumu, tāpat kā sensibilizējošu vielu (EUH208) vai drošības datu lapas pieejamības pēc pieprasījuma (EUH210) gadījumā.

 

Drošības prasību apzīmējumi

Produktu marķējumā ir jābūt iekļautiem attiecīgiem drošības prasību apzīmējumiem ar padomiem par to, kā novērst vai samazināt vielas vai maisījuma bīstamības radīto nelabvēlīgo ietekmi uz cilvēku veselību vai vidi. Drošības prasību apzīmējumi jāizvēlas, ņemot vērā izmantotos bīstamības apzīmējumus, plānoto vai apzināto produkta pielietojumu vai pielietojumus un pamata norādījumus, kuri ir sniegti ailē "Lietošanas nosacījumi" CLP regulas IV pielikuma 6.1.-6.5. tabulā. Ir jāizvairās no pārklāšanās un pārmērībām.

Ja viela vai maisījums ir paredzēts plašam patēriņam, jānorāda drošības prasību apzīmējumi attiecībā uz produkta, kā arī iepakojuma noglabāšanu, savukārt lai marķējums būtu viegli izlasāms un saprotams, tam jāsatur ne vairāk kā seši drošības prasību apzīmējumi. Tomēr var iekļaut vairāk nekā sešus drošības prasību apzīmējumus, ja tas ir nepieciešams produkta rakstura un bīstamības smaguma pakāpes dēļ.

Informācija un padomi par piemērotāko drošības prasību apzīmējumu izvēli ir sniegti Vadlīniju par marķēšanu un iepakošanu 7. nodaļā.

Precīza bīstamības apzīmējumu redakcija, kādā tiem ir jābūt norādītiem marķējumā, visās valodās ir sniegta CLP III pielikumā. Katru apzīmējumu visās ES valodās var meklēt Daudzvalodu ķīmijas terminoloģijas datubāzē (ECHA-term).

 

Marķēšana

Papildu padomi un piemēri attiecībā uz pareizu marķēšanu ir sniegti Guidance on labelling and packaging. Informāciju par marķējuma izmēru un marķējuma elementiem skatīt Vadlīniju 5.2. nodaļā.

 

Drošības datu lapa

Maisījumiem, kas klasificēti kā bīstami, kā arī pēc saņēmēja pieprasījuma, ja maisījums satur bīstamas vielas, kuru koncentrācija pārsniedz noteiktu robežvērtību, pievieno drošības datu lapu (SDS).

Pārklasificējot maisījumu, drošības datu lapa ir jāprecizē, lai atspoguļotu Jūsu maisījuma jauno klasifikāciju un marķējumu atbilstoši CLP. Ir notikušas būtiskas izmaiņas? Jums saviem klientiem ir jāizsniedz jauna SDS versija. Izmaiņas ir arī jāapkopo SDS.

Vadlīnijās par drošības datu lapu sastādīšanu ir sniegta plašāka informācija par to, kā rīkoties, lai sagatavotu kvalitatīvu drošības datu lapu.

Pieņemt lēmumu par klasifikāciju un marķējumu

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live2