Alternatīva ķīmiskā nosaukuma pieprasījums maisījumos

 

Ražotāji, importētāji un pakārtotie lietotāji, kas bāzēti ES, var iesniegt ECHA pieprasījumu izmantot alternatīvu ķīmisko nosaukumu. Nav iespējams iecelt trešās puses pārstāvi vai vienīgo pārstāvi, kas iesniegtu pieprasījumu izmantot alternatīvu ķīmisko nosaukumu maisījumā(-os).

Jums ir jāsagatavo pieprasījums ar IUCLID jaunāko versiju un jāiesniedz, izmantojot REACH-IT.

ECHA rokasgrāmatā „Kā sagatavot pieprasījumu par alternatīva ķīmiskā nosaukuma lietošanu vielai maisījumā” ir sniegti papildu norādījumi par to, kā sagatavot un iesniegt pieprasījumu.

Pieprasījumi izmantot alternatīvu ķīmisko nosaukumu nevar tikt atjaunināti pēc to iesniegšanas ECHA, tostarp maisījumiem, uz kuriem attiecas šis pieteikums, ja vien ECHA to īpaši nepieprasa. Vienmēr pārliecinieties, ka jūs iekļaujat visus attiecīgos maisījumus, kuriem tiks izmantots alternatīvs ķīmiskais nosaukums. Jebkurš vēlāks pieprasījums par alternatīva ķīmiskā nosaukuma izmantošanu citos maisījumos būs jauns pieprasījums, par kuru ECHA iekasēs citu maksu.

Pieprasījuma sagatavošana

1. Ja jums vēl nav konta REACH-IT, izveidojiet to.

2. IUCLID izveidojiet alternatīva ķīmiskā nosaukuma pieprasījuma dokumentāciju.

Dokumentācijā jāiekļauj šāda informācija:

  • pieprasījuma iesniedzēja identitāte;
  • ierosinātais alternatīvais ķīmiskais nosaukums;
  • vielas identitāte un sastāvs;
  • informācija par vielas klasifikāciju un marķējumu;
  • tā(-o) maisījuma(-u) tirdzniecības nosaukums(-i), kuros ir viela, kuras alternatīvais ķīmiskais nosaukums tiek pieprasīts;
  • tās vielas drošības datu lapa, kuras alternatīvais ķīmiskais nosaukums tiek pieprasīts;
  • vielu saturošā(-o) maisījuma(-u) drošības datu lapa;
  • pamatojums, kas apliecina pieprasījuma iesniedzēja komerciālo interešu nozīmību, lai tās aizsargātu un neizpaustu faktisko vielas nosaukumu; un
  • pamatojums, kas pierāda, ka alternatīva ķīmiskā nosaukuma lietošana atbilst vajadzībai sniegt pietiekamu informāciju darba vietā veicamo drošības un veselības aizsardzības pasākumu nodrošināšanai, un atbilst vajadzībai nodrošināt tādu risku kontroli, kas rodas, rīkojoties ar maisījumu.

Piedāvātais alternatīvais ķīmiskais nosaukums var būt tāds, kas saistīts ar vielas svarīgākajām funkcionālajām grupām vai alternatīvu apzīmējumu.

Padoms: Izvēloties alternatīvu nosaukumu, ieteicams izmantot “Rokasgrāmatu” (Bīstamo preparātu direktīvas VI pielikuma B daļa).

Lai uzzinātu sīkāku informāciju par to, kā sagatavot dokumentāciju, skatiet Rokasgrāmatu:  Kā sagatavot pieprasījumu izmantot alternatīvu ķīmisko nosaukumu vielai maisījumā.

3. Iesniedziet IUCLID dokumentāciju un vajadzīgos pielikumus, izmantojot REACH-IT.

Ja pēc pieprasījuma iesniegšanas nesaņemat apstiprinājuma ziņojumu, sazinieties ar ECHA palīdzības dienestu.”

Kas notiks turpmāk?

Pēc pieprasījuma saņemšanas, ECHA veiks vīrusu pārbaudi un "darbības noteikumu" pārbaudi, lai pārliecinātos, ka dokumentācija ir pilnīga un to var apstrādāt.

Ja dokumentācija izies „darbības noteikumu" pārbaudi, ECHA nosūtīs Jums rēķinu. Kad ECHA saņems maksājumu, lēmums par pieprasījumu izmantot alternatīvu nosaukumu Jums tiks paziņots sešu nedēļu laikā.

Ja ECHA nepieņem pieprasījumu par alternatīva ķīmiskā nosaukuma izmantošanu vai arī vēlāk groza vai atsauc tās atļauju izmantot alternatīvu ķīmisko nosaukumu, var pieprasīt lēmuma pārskatīšanu. Pieprasījums par pārskatīšanu ir jāiesniedz divu mēnešu laikā pēc lēmuma saņemšanas, un tas ir jāiesniedz, izmantojot īpašu tīmekļa veidlapu.

Lūdzu, ievērojiet, ka ECHA visu saraksti saistībā ar pieprasījumu, tostarp lēmumu, nosūtīs REACH-IT ziņojumapmaiņas sistēmā tieši pieprasījuma iesniedzējam.

Pieprasījums pārskatīt lēmumu par alternatīva ķīmiskā nosaukuma izmantošanu

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)