Maisījumu klasifikācija

Maisījumu klasifikācija


©Uwe Völkner / Fotoagentur FOX, Lindlar

Jūs esat maisījumu importētājs vai sintezētājs ES/EEZ?

Ja jā, tad jūs esat atbildīgs par tirgū laistā maisījuma (t. i., maisījumu, kurus importējat ES/EEZ vai sintezējat tālākai piegādei) klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu saskaņā ar CLP regulu. Jums ir jāapzinās importētā vai sintezētā maisījuma bīstamība un jāpaziņo šāda bīstamība turpmākai piegādes ķēdei.

Arī maisījumu izplatītājiem ir noteikti pienākumi saskaņā ar CLP, piemēram, pārbaudīt, vai marķējums un iepakojums atbilst CLP.

CLP paredzēto uzdevumu un pienākumu plašāks skaidrojums ir sniegts Ievada vadlīniju par CLP regulu 2. nodaļā. 

Atbalsts Jums noteikto uzdevumu izprašanai

Turpmākajās lapās tiek piedāvāts atbalsts tiem, kuriem ir nepieciešams klasificēt maisījumus, lai izpildītu CLP paredzētās klasifikācijas prasības. Informāciju par marķēšanu un iepakošanu var iegūt Vadlīnijās par marķēšanu un iepakošanu.

Sniegtās informācijas pamatā galvenokārt ir ECHA Vadlīnijas par CLP kritēriju piemērošanu un Vadlīnijas par marķēšanu un iepakošanu, un ir sniegtas arī saites uz šīm vadlīnijām. Mēs iesakām Jums lasīt šīs tīmekļa lapas kopā ar Vadlīniju par CLP kritēriju piemērošanu 1. daļas 1.6. nodaļu, kas ir īpaši veltīta maisījumiem.

Papildus ir sniegtas saites arī uz citiem noderīgiem avotiem.

Pirms klasificēšanas uzsākšanas iesakām rūpīgi izvērtēt, vai Jūsu rīcībā ir nepieciešamā iekšējā kompetence savu maisījumu klasificēšanai vai arī Jums tomēr ir nepieciešams ārējs atbalsts, jo īpaši, ja maisījums ir ļoti sarežģīts.

Pildot pienākumu attiecībā uz Jūsu maisījuma klasificēšanu un marķēšanu un aizpildot drošības datu lapu (SDS), jo īpaši noderīgas var būt komerciālās klasificēšanas, marķēšanas un SDS programmatūras sistēmas. Tomēr jāatceras, ka pat izmantojot programmatūru vai ārēju speciālistu palīdzību par sava maisījuma galīgo klasifikāciju esat atbildīgs tikai Jūs.

Maisījumu klasifikācija