Ļoti bīstamu ķimikāliju starptautiskais tirgotājs

Vai Jūs importējat ķimikālijas, kas Eiropas Savienībā ir aizliegtas vai tiek stingri ierobežotas?

Tās var būt rūpnieciskās ķimikālijas, augu aizsardzības līdzekļi vai biocīdi, ko importē vielu, maisījumu vai izstrādājumu veidā. Šādā gadījumā Jums var būt jāievēro prasības Regulā par iepriekš norunātu piekrišanu (PIC) prasības. 

Ja minētais attiecas uz Jums, ir jārīkojas turpmāk izklāstītajā veidā:

  • pārliecinieties, vai imports ir atļauts saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem (piemēram, REACH regulu, Biocīdu regulu, Augu aizsardzības līdzekļu regulu, valsts normatīviem aktiem u. tml.);
  • paziņojiet attiecīgajai ES iestādei importēto ķimikāliju daudzumu.

Pārbaudiet, vai uz Jūsu ķimikālijām attiecas PIC noteikumi.

Vai Jūs eksportējat arī ārpus Eiropas Savienības?

Ja kāda no Jūsu rūpnieciskajām ķimikālijām, augu aizsardzības līdzekļiem vai biocīdiem ES teritorijā ir aizliegta vai stingri ierobežota, tad uz šādām ķimikālijām, visticamāk, attiecas PIC regulas prasības. Tas nozīmē, ka ECHA ir jāinformē par to eksportu (vielu vai maisījumu/izstrādājumu veidā) un noteiktos gadījumos ir arī jāsaņem iepriekš norunāta piekrišana (PIC) no importējošās valsts. 

Pārbaudiet, vai uz Jūsu ķimikālijām attiecas PIC noteikumi.

 

Categories Display