Klasificēšana un marķēšana

Klasificēšana un marķēšana ir bīstamības paziņošanas sākumpunkts un svarīgs elements, kas ļauj nodrošināt cilvēku veselības un vides aizsardzību no kaitīgām ķīmiskām vielām.

Klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas regulas noteikumu ievērošana ir arī vielu, maisījumu un izstrādājumu brīvas aprites priekšnoteikums.

Pēc tam, kad viela vai maisījums ir klasificēts, identificētie bīstamības veidi ir jāpaziņo piegādes ķēdes dalībniekiem, tostarp patērētājiem.

Etiķete satur informāciju par noteiktajiem bīstamības veidiem. Klasifikācija kopā ar etiķeti un pievienoto drošības datu lapu informē lietotāju, ar kādiem bīstamības veidiem ir saistīta viela vai maisījums un kā to droši izmantot.

 

Uzturiet savu klasifikāciju un marķējumu atjauninātu

 

  • Lai kāds arī būtu vielas tonnāžas diapazons, reģistrācijas dokumentācijā vienmēr iekļaujiet informāciju par klasificēšanu un marķēšanu.
  • Novērtējiet vielai raksturīgo bīstamību, izmantojot CLP regulas kritērijus.
  • Pārbaudiet, vai jūsu vielas paziņotā harmonizētā klasifikācija atbilst jaunākajai CLP regulas VI pielikuma versijai. Ņemiet vērā, ka jūsu viela var būt daļa no grupas ieraksta.

 

Pareizi klasificējiet daudzkomponentu vielas un UVCB vielas
  • Ja klasificējat vielu, kas satur piemaisījumus, piedevas vai vairākas sastāvdaļas (daudzkomponentu vai UVCB vielu), balstiet klasifikāciju uz pieejamo būtisko informāciju par vielu.
  • Kad klasificējat vielu atbilstoši kancerogēnām, mutagēnām vai reproduktīvajai sistēmai toksiskām (CMR) īpašībām vai vērtējat bioakumulācijas un noārdīšanās īpašības ūdens videi bīstamu vielu klasē, balstiet vielas klasifikāciju uz informāciju par zināmajām atsevišķām sastāvdaļām.
  • Ja dati par daudzkomponentu vielu vai UVCB vielu liecina par nozīmīgāku iedarbību nekā dati par atsevišķām sastāvdaļām (tā var notikt gadījumos, kad klasificē vielas atbilstoši to CMR īpašībām vai attiecīgajai ietekmei uz bioakumulācijas vai noārdīšanās īpašībām), klasificēšanai izmantojiet datus par šo nozīmīgāko iedarbību.
  • Tādu klašu gadījumā, kam nav CMR bīstamības – ja dati par vielu nav pieejami, klasifikācijai izmantojiet datus, kas iegūti, izmantojot sastāvdaļas saskaņā ar maisījumu noteikumiem.

 

Atjauniniet savu klasifikācijas un marķējuma paziņojumu

CLP regulas 41. pantā ir noteikts, ka paziņotājiem un reģistrētājiem ir jādara viss iespējamais, lai vienotos par tās pašas vielas ierakstu. Paziņoto klasifikāciju izmaiņas ir jāiesniedz ECHA sešu mēnešu laikā pēc tad, kad pieņemts lēmums par klasifikācijas izmaiņām.

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)