Klasificēšana un marķēšana

Lai nodrošinātu veselības un vides augsta līmeņa aizsardzību, kā arī vielu, maisījumu un izstrādājumu brīvu apriti, ir ļoti svarīgi tos klasificēt un marķēt.

Klasificēšana un marķēšana ir pirmais solis informēšanā par bīstamību, un tā ir plašāk saistīta ar citiem tiesību aktiem.

Pēc tam, kad viela vai maisījums ir klasificēts, identificētā bīstamība ir jāpaziņo citiem piegādes ķēdes dalībniekiem, tostarp patērētājiem. Bīstamības marķējums etiķetēs un drošības datu lapās informē vielas vai maisījuma lietotāju par bīstamības klasifikāciju, lai brīdinātu par bīstamību un vajadzību kontrolēt ar to saistītos riskus.

 

Pārliecinieties, ka jūsu sniegtā informācija par klasificēšanu un marķēšanu ir pareiza un atjaunināta
  • Lai kāds arī būtu vielas tonnāžas diapazons, reģistrācijas pieteikumā vienmēr iekļaujiet informāciju par klasificēšanu un marķēšanu.
  • Lai klasificētu un marķētu vielu saskaņā ar CLP regulu, izvērtējiet vielai piemītošo bīstamību.
  • Rūpīgi pārbaudiet, vai paziņotā harmonizētā vielas klasifikācija atbilst jaunākajai CLP regulas VI pielikuma versijai. Neaizmirstiet, ka viela var ietilpt grupu ierakstā.

 

Pareizi klasificējiet daudzkomponentu vielas un UVCB vielas
  • Vienmēr klasificējiet vielu, kas satur piemaisījumus, piedevas vai vairākas sastāvdaļas (daudzkomponentu viela vai UVCB viela), ņemot vērā pieejamo attiecīgo informāciju par vielu.
  • Ja klasificējat vielu pēc kancerogēnām, mutagēnām īpašībām vai sakarā ar toksiskumu reproduktīvajai sistēmai (CMR) vai vērtējat bioakumulācijas un noārdīšanās īpašības bīstamības klasē, kurā iekļautas ūdens videi bīstamas vielas, vielas klasificēšanā allaž ņemiet vērā arī informāciju par zināmajām atsevišķām sastāvdaļām.  
  • Ja dati par daudzkomponentu vielu vai UVCB vielu liecina par nozīmīgāku iedarbību nekā dati par atsevišķām sastāvdaļām (tā var notikt gadījumos, kad klasificē vielas pēc to CMR īpašībām vai attiecīgās ietekmes uz bioakumulācijas vai noārdīšanās īpašībām), jums klasificēšanā ir jāvadās pēc datiem par šo nozīmīgāko iedarbību.
  • Vielas klasificēšanai citās bīstamības klasēs, nevis CMR klasē, izmantojiet sastāvdaļu datus saskaņā ar maisījumu noteikumiem, ja dati par vielu nav pieejami.
  • Ja ir pieejami dati par sastāvdaļām, netestējiet daudzkomponentu vielu klasificēšanas vajadzībām.

 

Atjauniniet savu klasifikācijas un marķējuma paziņojumu
  • Saskaņā ar CLP regulas 41. pantu paziņotājiem un reģistrētājiem jācenšas vienoties par vienu ierakstu attiecībā uz vienu un to pašu vielu, tāpēc paziņojumu atjaunināšana ir ierasta lieta.

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)