Skip to Content
Skip to Content

Substance identification

REACH regulas, Klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas regulas (CLP) un Biocīdu regulas darbības joma ir ķīmiskās vielas. Piemēram, REACH regula paredz, ka jums ir jāiesniedz reģistrācijas dokumentācija par katru ķīmisko vielu, ko ražojat vai importējat. Šādas dokumentācijas pamatā ir skaidra un precīza vielas identificēšana.

Precīza vielas identificēšana ir būtisks sākotnējais solis, lai reģistrētu vielas, uz kurām attiecas REACH regula, kā arī atbilstu CLP regulas un Biocīdu regulas prasībām. Tāpat tā ļauj pareizi identificēt kaitīgās vielas. Pateicoties tai, ir iespējams veikt atbilstošus riska pārvaldības pasākumus, kas ieviesti šo vielu izraisītā cilvēku veselības un vides apdraudējuma kontrolēšanai, ko rada šīs vielas.

Uzsākot darbību

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live2