Kā rīkoties, ja esat nepareizi norādījis MVU lieluma kategoriju

Ja konstatējat, ka sistēmā REACH-IT esat norādījis nepareizu sava uzņēmuma lielumu (vai tā uzņēmuma lielumu, kuru pārstāvat kā vienīgais pārstāvis) un ka esat apstiprinājis šo nepareizo MVU kategoriju, iesniedzot reģistrācijas pieteikumus, labojumus vai paziņojumus, rīkojieties atbilstoši turpmāk dotajiem norādījumiem.

Pirms ECHA ir sākusi MVU pārbaudes procedūru

Image

Informējiet ECHA par nepareizi norādīto uzņēmuma lielumu, aizpildot ECHA palīdzības dienesta informācijas pieprasījuma veidlapu ("Helpdesk contact form"). Norādiet savu kontaktinformāciju, pēc tam izvēlieties tematu "I have a question related to the dossier submission to ECHA..." ("Man ir jautājums par dokumentācijas iesniegšanu ECHA..."), aizpildiet nepieciešamos laukus un norādiet pareizo reģistrācijas pieteikuma numuru. Pārbaudiet, vai tagad esat pareizi norādījis uzņēmuma lielumu. Ja jums ir vairāki iesniegumi, norādiet visus iesniegumus, uz kuriem attiecas labojums par uzņēmuma lielumu.

ECHA palīdzības dienesta informācijas pieprasījuma veidlapa

 
Image

Kad būsiet informējis ECHA par nepareizi norādītu uzņēmuma lielumu, kā norādīts iepriekš 1. punktā, jūs saņemsiet paziņojumu un pēc tam — jaunu(-us) rēķinu(-us) savā REACH-IT kontā. Lūdzu, apmaksājiet jauno(-os) rēķinu(-us), kas atbilst labotajam uzņēmuma lielumam, līdz jaunajā(-ajos) rēķinā(-os) norādītajam termiņam.

 

Ja rīkosieties saskaņā ar iepriekš sniegtajiem norādījumiem, jums, iespējams, nebūs jāmaksā administratīvā nodeva. ECHA neiekasē administratīvo nodevu, ja reģistrētājs aģentūrai iesniedz rakstisku iesniegumu par nepieciešamību labot nepareizi norādītu uzņēmuma lielumu, pirms ECHA ir sākusi MVU pārbaudes procedūru.

Svarīgi! Ar labojuma izdarīšanu uzņēmuma profilā sistēmā REACH-IT nepietiks, lai izvairītos no administratīvās nodevas maksāšanas.

Atcerieties, ka, ja ECHA būs vērsusies pie jums, lai pārbaudītu paziņoto MVU lielumu, un ja MVU pārbaudē tiks konstatēts, ka uzņēmums ir lielāks, nekā norādīts iesniegumā(-os), par katru iesniegumu, kas tiks izskatīts MVU pārbaudes procedūrā, no jums tiks iekasēta ne tikai jaunajai uzņēmuma lieluma kategorijai atbilstošās maksas nesamaksātā daļa, bet arī administratīvā nodeva.

Ieteicams REACH-IT pastāvīgi atjaunināt sava uzņēmuma profilu vai tā uzņēmuma profilu, kuru jūs pārstāvat kā vienīgais pārstāvis, lai nesaņemtu nepareizus rēķinus par turpmākiem iesniegumiem.

Pēc tam, kad ECHA ir sākusi MVU pārbaudes procedūru

Tiklīdz ECHA būs pie jums vērsusies, lai pārbaudītu paziņoto MVU lielumu, no jums tiks iekasēta administratīvā nodeva, ja MVU pārbaudē tiks konstatēts, ka uzņēmums ir lielāks, nekā norādīts iesniegumā(-os). Jums tiks arī izrakstīts rēķins par pareizajam uzņēmuma lielumam atbilstošās pilnās maksas nesamaksāto daļu attiecībā uz katru iesniegumu, kas izskatīts MVU pārbaudes procedūrā.

Tomēr saskaņā ar grozījumiem Valdes lēmumā MB/D/29/2010 par tādu pakalpojumu klasifikāciju, par ko tiek iekasēti maksājumi, jaunākajiem grozījumiem, kas izdarīti ar valdes Lēmumu MB/21/2012/D, uzņēmumiem, kas pēc tam, kad ECHA ar tiem pirmoreiz sazinājusies, norāda pareizu uzņēmuma lielumu, piemērojamā administratīvā nodeva var tikt samazināta par 50 %. Tādējādi, ja jūs saņemat no ECHA vēstuli par MVU pārbaudes procedūras sākšanu un atklājat, ka esat paziņojis un apstiprinājis nepareizu sava uzņēmuma lielumu, lūdzu, rīkojieties atbilstoši turpmāk minētajiem norādījumiem, lai saņemtu maksas samazinājumu.

Image

Paziņojiet pareizo uzņēmuma lielumu, aizpildot paziņojumu par nepareizi norādītu lielumu (ietverts ECHA vēstulē, ar ko tiek sākta pārbaude attiecībā uz jūsu uzņēmuma tiesībām saņemt MVU maksas samazinājumus).

 
Image
Nosūtiet ECHA pareizi aizpildītu un parakstītu paziņojumu par nepareizi norādītu lielumu 21 kalendārās dienas laikā, skaitot no iepriekš minētās vēstules datuma, pa e-pastu uz adresi sme-verification@echa.europa.eu vai pa pastu vai ar kurjeru uz šādu adresi:


ECHA, A3 Unit
SME verification,
P.O. Box 400,
FI-00121 Helsinki

 
Image

Turklāt, ja labojumā norādīsiet, ka jūsu uzņēmums nav MVU (ir liels uzņēmums), jums ECHA būs jāiesniedz tikai aizpildīts paziņojums par nepareizi norādītu uzņēmuma lielumu. Savukārt, ja šajā paziņojumā būs norādīts, ka uzņēmums joprojām ir klasificējams kā MVU (t. i., norādītais lielums mainīts no mikrouzņēmuma uz mazu uzņēmumu, no mikrouzņēmuma uz vidēju uzņēmumu vai no maza uzņēmuma uz vidēju uzņēmumu), jums būs jānosūta dokumenti, kas apliecina laboto MVU statusu.

 

Lūdzu, ņemiet vērā, ka, ja iesniegsiet paziņojumu par nepareizi norādītu uzņēmuma lielumu pēc ECHA noteiktā termiņa beigām, jums netiks piešķirts administratīvās nodevas samazinājums 50 % apmērā.

Ieteicams REACH-IT pastāvīgi atjaunināt sava uzņēmuma profilu vai tā uzņēmuma profilu, kuru jūs pārstāvat kā vienīgais pārstāvis, lai nesaņemtu nepareizus rēķinus par turpmākiem iesniegumiem.

 

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)