Reģistrācija

Jums ir pienākums vākt informāciju par tonnāžu, īpašībām un lietošanas veidiem vielām, ko ražojat vai importējat apjomā, pārsniedzot vienu tonnu gadā. Jūs sniedzat šos datus Eiropas Ķimikāliju aģentūrai reģistrācijas dokumentācijā. Sagatavojot un iesniedzot reģistrācijas pieteikumu, pievērsiet uzmanību šiem ieteikumiem.

 

Iesniedziet ECHA pilnīgu reģistrācijas dokumentāciju
 • Iekļaujiet visu REACH regulā prasīto informāciju par attiecīgo vielu un parādiet, ka viela tiek lietota drošā veidā.
 • Attiecīgā gadījumā novērtējiet vielas lietošanas radītos riskus un paskaidrojiet, kā šie riski ir jākontrolē.
 • Pārliecinieties, ka reģistrējat vielu kā daļu no pareizas kopīgās iesniegšanas.
 • Sniedziet pareizu vielas identifikācijas informāciju:
  • izmantojiet sava uzņēmuma vielas identifikācijas informāciju, piemēram, analītisko informāciju vai informāciju par vielas sastāvu,
  • pārliecinieties, ka jūsu viela ietilpst reģistrētās vielas robežsastāvā,
  • izmantojiet pieejamās IUCLID veidnes, lai sniegtu informāciju, piemēram, UVCB vielu (vielu, kuru sastāvs nav zināms vai ir mainīgs, kas ir kompleksi reakcijas produkti vai bioloģiski materiāli) ražošanas procesa aprakstu.
 • Izmantojiet IUCLID validācijas palīgrīku Validation Assistant, lai pārliecinātos, ka esat ievadījis par attiecīgo tonnāžas diapazonu norādāmo informāciju pareizajās IUCLID iedaļās.
 • Piezīme: palīgrīks Validation Assistant nesniedz apstiprinājumu, ka dokumentācija ir pilnīga. ECHA var arī pārbaudīt atsevišķas jūsu dokumentācijas daļas manuāli.
Pareizi norādiet, ka vielu lieto kā starpproduktu
 • Pārliecinieties, ka varat parādīt vielas lietošanas veida atbilstību starpprodukta lietošanas veida definīcijai un REACH regulā izklāstītajiem nosacījumiem.
 • Parādiet, ka jūsu starpprodukts atrodas stingri kontrolētos apstākļos visā dzīves ciklā, jo īpaši posmos, kad iespējami lokalizācijas sistēmas pārrāvumi, s.

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)