Informācijas prasības: 1000 vai vairāk tonnu gadā

Lai reģistrētu vielu, kuras apjoms gadā ir 1000 tonnas vai vairāk, REACH regulas VII–X pielikuma 1. ailē ir norādītas standarta informācijas prasības un 2. ailē — pielāgošanas iespējas attiecībā uz noteiktām īpašībām. Vajadzīgais standarta informācijas kopums var tikt arī pielāgots atbilstoši XI pielikuma vispārējiem noteikumiem.

Ja reģistrācijas nolūkā ir vajadzīga izpēte, kas minēta X pielikumā (gan ar mugurkaulniekiem, gan bez tiem), un tā nav pieejama no līdzreģistrētājiem, iespējamiem reģistrētājiem vispirms ir jāapsver visas alternatīvās pieejas, lai izpildītu informācijas prasību. Tikai tad, ja informācijas prasību nevar izpildīt citādi, jums jāvienojas un jāsagatavo testēšanas priekšlikums, kas jāiesniedz kopā ar vienotās reģistrācijas dokumentāciju, lai to izskatītu ECHA. Gaidot attiecīgu ECHA lēmumu, jums jāīsteno un/vai pakārtotajiem lietotājiem jāiesaka riska pārvaldības pagaidu pasākumi.

Categories Display