Skip to Content
Skip to Content

Praktiski padomi, lai apmainītos ar datiem un tos iesniegtu kopā ar jūsu līdzreģistrētājiem

Datu kopīga lietošana un kopīga iesniegšana nav paredzēta peļņas gūšanai, bet gan faktisko izmaksu sadalīšanai starp visiem reģistrācijas dalībniekiem (Jums, citiem potenciālajiem reģistrētājiem un esošajiem reģistrētājiem), kuriem minētie dati ir nepieciešami.

Jūs un citi Jūsu reģistrācijas dalībnieki darbojas vienā un tajā pašā tirgū. Jums kritiski jānovērtē visa informācija, ko saņemat, sadarbojoties ar reģistrācijas dalībniekiem, ar kuriem kopīgi sedzat izmaksas.

Reģistrācijas dalībniekiem ir jādara viss iespējamais, lai panāktu vienošanos par datu kopīgu lietošanu, kopīgu iesniegšanu un kopīgu izmaksu segšanu taisnīgā, pārredzamā un nediskriminējošā veidā.

Darīt visu iespējamo, lai panāktu vienošanos, nozīmē:

 • skaidri formulēt vajadzības;
 • uzdot jautājumus, lai pārliecinātos, ka cena ir noteikta taisnīgā, pārredzamā un nediskriminējošā veidā;
 • lūgt paskaidrojumus, ja rodas pārpratumi;
 • apstrīdēt visas pozīcijas, par kurām rodas domstarpības, izmantojot derīgus argumentus.

Praktiski padomi, lai apmainītos ar datiem un tos iesniegtu kopā ar jūsu līdzreģistrētājiem

Ieteikums sarunām

Attēls

Dariet visu iespējamo, lai vienotos. Šie “Jā” un “Nē” var palīdzēt nodrošināt panākumus Jūsu  sarunām.

Jā un Nē

Pārziniet savas vajadzības

Attēls

Salīdziniet informācijas prasības, ko piemēro Jūsu ražotās vai importētās vielas tonnāžas diapazonam (1–10 vai 10–100 tonnas gadā) un reģistrācijas veidam (standarta vai starpproduktu reģistrācijai), ar Jūsu rīcībā jau esošajiem datiem.

Informācijas prasības

Praktisks ieteikums

 

1. Jautājiet skaidri, kas Jums vajadzīgs

Pirmais solis ir jautāt Jūsu līdzreģistrētājam, kāda ir cena par to, kas Jums vajadzīgs, piemēram, datu cena tonnāžas diapazonam, kurā plānojat veikt reģistrāciju (ņemot vērā reģistrācijas veidu).

Jūs varat sarunās apspriest piekļuvi atsevišķiem pētījumiem vai visiem jau iesniegtajiem datiem. Ja Jums ir vajadzīga piekļuve tikai kopīgai iesniegšanai, nevis kādiem datiem, tad Jums jāvienojas par to, kā no galvenā reģistrētāja saņemt pilnvarojuma zīmi.

Parasti cenu veido ar datiem saistītās izmaksas un ar administratīvo darbu saistītās izmaksas.

Parasti Jūs varat iegādāties piekļuves pilnvaru (LoA), kas Jums ļauj atsaukties uz reģistrācijai nepieciešamajiem datiem. Tas var palīdzēt izvairīties no ilgstošām un plašām sarunām un atvieglot reģistrāciju, izmantojot Jūsu līdzreģistrētāju jau izmantotos un sagatavotos dokumentus. Ja piekrītat piedāvātajām izmaksām, Jūs varat sākt reģistrāciju. 

Ja Jums rodas jautājumi vai nepiekrītat cenas noteikšanas veidam, Jums ir tiesības lūgt paskaidrojumus un pamatojumus.

 

2. Pārliecinieties, ka Jūs maksājat tikai par nepieciešamajiem datiem

Jums ir jāmaksā tikai par tiem datiem, kas faktiski nepieciešami Jūsu reģistrācijai.

Jums nav jāmaksā par:

 • datiem, kas Jums jau ir, lai izpildītu prasību (parametru);
 • datiem, kas Jums nav vajadzīgi Jūsu reģistrācijas tonnāžas diapazonā;
 • datiem, kas Jums nav vajadzīgi Jūsu reģistrācijas veidam (piemēram, reģistrējot starpproduktus stingri kontrolētos apstākļos);
 • datiem, kas iesniegti vairāk nekā pirms 12 gadiem attiecībā uz vielām ar EK numuriem, kas sākas ar “4”, jo tos var izmantot bez maksas.

Jums ir:

 • pienākums lūgt kopīgot datus, kuri ietver testēšanu uz mugurkaulniekiem;
 • iespēja lūgt kopīgot datus, kas ietver testēšanu uz mugurkaulniekiem;
 • pienākums kopīgot savus datus, ja to lūdz Jūsu līdzreģistrētāji.

Ja lūdzat piekļuvi jebkura veida datiem, Jums un Jūsu līdzreģistrētajiem ir pienākums darīt visu iespējamo, lai panāktu vienošanos taisnīgā, pārredzamā un nediskriminējošā veidā.

Ja vēlaties paļauties uz citiem datiem, kas nav Jūsu līdzreģistrētāju dati, piemēram, tāpēc, ka viņu dati nav pietiekami kvalitatīvi un detalizēti, vai arī Jums ir ekvivalenti dati un Jūs nevēlaties maksāt vēlreiz, tad varat apsvērt iespēju nepiedalīties šā konkrētā parametra sniegšanā un sniegt savus datus. 

Tomēr paturiet prātā to, ka Jums tik un tā ir jābūt tās pašas kopīgās līdzreģistrētājam. Atsevišķos gadījumos Jūs varat apsvērt iespēju testu datu vietā izmantot arī atteikumus, metodes bez testu veikšanas un analoģijas, ja tām ir zinātnisks pamats. 

 

3. Noskaidrojiet, ko saņemat par savu naudu

Jums ir vajadzīgas vismaz tiesības atsaukties uz reģistrācijai nepieciešamajiem datiem. Jums ir jāpārliecinās par to, ka tas atbilst visām Jūsu ar reģistrāciju saistītajām vajadzībām, ieskaitot, piemēram, drošības datu lapu sagatavošanu un riska pārvaldības pasākumu izstrādi. Tomēr Jūs varat sarunās apspriest arī piekļuvi pētījumu dokumentiem vai tiesības izmantot šos datus citiem nolūkiem, kas nav saistīti ar REACH.

Jums ir vajadzīga ari piekļuve kopīgajam iesniegumam. Praksē tas nozīmē, ka galvenais reģistrētājs nodod Jums pilnvarojuma zīmi (paroli), lai varat kļūt par kopīgās iesniegšanas dalībnieku REACH-IT sistēmā. Jums vienmēr jāiesniedz reģistrācijas pieteikums kā kopīgās iesniegšanas dalībniekam arī tad, ja kopīgi nelietojat dažus vai visus datus, ko iesniedzis galvenais reģistrētājs. Jums joprojām var būt jāsamaksā sava daļa par piekļuvi kopīgajam reģistrācijas pieteikumam un pilnvarojuma zīmes saņemšanu.

Jūs varat iesaistīties sarunās arī par jebkuru no turpmāk minētajiem jautājumiem, paturot prātā, ka ne Jums, ne citiem Jūsu līdzreģistrētājiem nav pienākuma pirkt vai pārdot kaut ko no minētā.

 • Ķīmiskās drošības ziņojums (CSR)

Reģistrācijas pieteikumos, ja vielas apjoms pārsniedz desmit tonnas gadā, jāiesniedz arī CSR. Jūs varat to nopirkt no cita līdzreģistrētāja, vai arī sagatavot pats. Ja nolemjat pats sagatavot CSR, Jums nav jāsedz nekādas izmaksas saistībā ar Jūsu līdzreģistrētāja CSR sagatavošanu. Ja vielas apjoms gadā ir 1–10 tonnu robežās, reģistrācijas pieteikumos CSR nav nepieciešams.

 • Norādījumi par vielas drošu lietošanu

Tā kā ķīmiskās drošības ziņojums reģistrācijas pieteikumos nav nepieciešams, ja vielas apjoms gadā ir 1–10 tonnu robežās, Jums būs jāsniedz plašāka informācija reģistrācijas dokumentācijas sadaļā “Norādījumi par drošu lietošanu”. Norādījumiem par drošu lietošanu ir jābūt saderīgiem ar drošības datu lapām, ko Jūs piegādājat saviem klientiem. Jūs varat apsvērt iespēju izmaksas, kas rodas, sagatavojot norādījumus par drošu lietošanu, segt kopīgi ar citiem līdzreģistrētājiem.

 

4. Pieprasiet izmaksu sadalījumu

Izmaksu kopīgai segšanai jānotiek taisnīgā, pārredzamā un nediskriminējošā veidā. Lai varētu novērtēt, vai tā notiek, vajadzīga informācija par atsevišķām cenas pozīcijām. Jūs varat pieprasīt izmaksu sadalījumu, tostarp paskaidrojumus par to, kā aprēķina vispārējās izmaksas.

Šis sadalījums ir obligāts, un tajā jāuzskaita ar datiem (pēc parametriem) un administratīvo darbu saistītās izmaksas. Katra pozīcija ir jāpamato, un cenai ir jāatbilst reģistrācijai nepieciešamajai informācijai.
 
Jums ir tiesības pieprasīt un saņemt izmaksu sadalījumu. Tā iegūšanai nav priekšnoteikumu. No Jums nevar prasīt iemaksāt nodrošinājumu, parakstīt neizpaušanas nolīgumu vai maksāt par minēto informāciju.

Jums ir arī tiesības pieprasīt papildu informāciju, ja saņemtais izmaksu sadalījums nav pietiekami detalizēts. Tomēr atsevišķos gadījumos ļoti detalizēta izmaksu sadalījuma sagatavošana var būt ļoti grūta un nelietderīga. Jūs varat vienbalsīgi vienoties par pragmatisku pieeju un neizšķirt atsevišķu vai visu elementu pozīcijas, iespējams, cenas samazinājuma nolūkā.

 

 

5. Analizējiet izmaksu sadalījumu

Pirmkārt, pastāv datu izmaksas. Šajā cenā var būt iekļautas testa veikšanas izmaksas, piekļuves nepieciešamajiem datiem iegādes izmaksas vai informācijas prasības izpildes izmaksas, izmantojot metodi, kas nav saistīta ar testēšanu. 

Ja par kādu pozīciju nav iesniegts rēķins, norādi par tās vērtību var sniegt testa atkārtotas veikšanas izmaksas vai citas aplēses. 

Otrkārt, pastāv administratīvās izmaksas. Tās var būt saistītas ar foruma informācijas apmaiņai par vielām (SIEF) vispārīgo administrēšanu un kopīgu iesniegšanu.

Saistībā ar informācijas prasībām ir jādala gan datu izmaksas, gan administratīvās izmaksas. 

Ne vienmēr ir iespējams precīzi izšķirt datu un administratīvās izmaksas. Tomēr visām izmaksu pozīcijām ir jābūt pamatotām, lai Jūs varētu noteikt, kuras to daļas attiecas uz Jūsu informācijas prasībām. Datu un administratīvo izmaksu piemērus skatiet Vadlīniju par datu kopīgu lietošanu III pielikumā. 

6. Pārliecinieties, ka sedzat tikai attiecināmās administratīvās izmaksas

Daļa no administratīvajām izmaksām var attiekties uz konkrētiem datiem. Piemēram, izmaksas, kas rodas, veicot meklēšanu literatūrā vai izstrādājot pamatojumu datu atteikumam, nepārprotami attiecas uz parametru, nevis uz visu dokumentāciju.

Tā kā Jums ir jāmaksā tikai par tiem datiem, kas Jums ir faktiski nepieciešami, Jums nav jāsedz administratīvās izmaksas saistībā ar konkrētiem datiem, ja tās attiecas uz parametru, kas Jums nav nepieciešams vai jau ir Jūsu rīcībā.

Tomēr atsevišķas administratīvās izmaksas neattiecas uz konkrētiem datiem, bet gan ir saistītas ar SIEF un kopīgas iesniegšanas vispārīgo administrēšanu. Piemēram, izmaksas par sazināšanos SIEF ietvaros vai piekļuves (pilnvarojuma zīmes) kopīgai iesniegšanai pārvaldību var attiekties uz visiem dalībniekiem vienādi.

Jebkurā gadījumā Jums ir tiesības zināt, kā šīs izmaksas tiek sadalītas. Tāpat visām izmaksām jābūt pamatotām.

 

 

7. Apspriediet atlīdzināšanas shēmu

Jūsu izmaksu daļa ir atkarīga no tā, cik daudz līdzreģistrētāju kopīgi izmanto datus. Situācija atšķiras būtiski, ja izmaksas kopīgi sedz 2 vai 200 reģistrētāji.

Sarunu laikā to līdzreģistrētāju skaits, kuri kopīgi sedz izmaksas, var nebūt zināms. Tas nozīmē, ka cenas aprēķinu pamatā var būt pašreizējais līdzreģistrētāju skaits. Pašreizējo līdzreģistrētāju skaitu Jūs varat pārbaudīt ECHA tīmekļa vietnē, bet, kad esat reģistrējies, Jūs to varat redzēt REACH-IT.

Atlīdzināšanas shēma ir obligāta, un tā nodrošina izmaksu vienlīdzīgu sadalījumu. Katrreiz, kad jauns potenciālais reģistrētājs iegādājas piekļuvi datiem, katra līdzreģistrētāja vispārējās izmaksas samazinās. Jāvienojas ir par to, kad un cik bieži jāpārrēķina cena.

Tomēr atlīdzināšanas shēmas izmantošana var izmaksāt dārgāk nekā potenciālā atlīdzība. Šajā gadījumā Jūs varat vienbalsīgi vienoties par to, ka Jums tādas nav, un tas, iespējams, var papildus samazināt cenu. Lai atteiktos no pienākuma izveidot atlīdzināšanas shēmu, Jums ir vajadzīga piekrišana no katra reģistrētāja, tostarp topošajiem reģistrētājiem, kuriem ir tiesības lūgt atlīdzināšanas shēmu arī pēc tam, kad agrākie reģistrētāji ir vienojušies to neieviest. 

 

 

8. Pieprasiet informāciju par izmaksu aprēķināšanā lietoto metodi

Līdzreģistrētāji var vienoties par jebkuru kopīgu izmaksu segšanas metodi, ko atzīst par piemērotu. Piemēram, Jūs var izmantot vēsturiskās izmaksas vai aizstāšanas izmaksas. Vēsturisko izmaksu pamatā ir faktiskie rēķini, bet aizstāšanas izmaksas ir izmaksas, kas rodas, atkārtojot testu.

Visloģiskākais datu kopīgas izmantošanas veids ir tāds, ka katrs reģistrētājs maksā savu daļu par viņam vajadzīgo informāciju. 

Turklāt līdzreģistrētāji var piemērot kopējās cenas paaugstinājumus un samazinājumus. Par tiem jāpanāk savstarpēja vienošanās. 

Papildu informāciju skatīt “Faktu lapā par raksturīgiem izmaksu elementiem sarunās par datu kopīgu lietošanu”.

Jebkurā gadījumā Jums ir svarīgi izprast lietoto metodiku. Šaubu gadījumā Jums ir tiesības pieprasīt papildu informāciju un pamatojumus.

 

9. Vienojieties par izmaksām nākotnē

Jūs nevar piespiest maksāt iepriekš par iespējamām izmaksām, kas var rasties vēlāk.

Tomēr Jums ar saviem līdzreģistrētājiem ir jāvienojas par tādas sistēmas izveidošanu, kas sedz iespējamās nākotnes izmaksas, piemēram, neparedzētai dokumentācijas aktualizēšanai vai dokumentācijas izvērtēšanas ietvaros pieprasīto pētījumu veikšanai. Pārliecinieties, ka šīs vienošanās ietvaros Jūs maksājat tikai par to, kas Jums vajadzīgs atbilstībai REACH prasībām. Plašāku informāciju skatiet Vadlīniju par datu kopīgu lietošanu 5.5.5. nodaļā “Jauni pētījumi”. 

 

10. Apspriediet maksāšanas kārtību

Reģistrētāji var brīvi vienoties par jebkuru vēlamo maksāšanas kārtību. Tiesību aktos nav paredzēts pienākums kaut kā īpaši izturēties pret mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), taču ir svarīgi pielāgot sarunas to konkrētajai situācijai. Tas var atbilst REACH prasībai darīt visu iespējamo. Jūs varat, piemēram, vienoties maksāt pa daļām.

Ko darīt, ja …?

Parasti Jūs un Jūsu līdzreģistrētāji vienojaties par abām sarunu pusēm pieņemamu risinājumu. Tomēr sarunu laikā var rasties arī sarežģītas situācijas.

 

Ko darīt, ja nav atbildes?

Izmēģiniet citas saziņas metodes un reģistrējiet saraksti — ierakstītu vēstuli, tālruni, citu cilvēku uzņēmumā identificēšanu u. tml. Ja ziņa ir sasniegusi adresātu, bet Jūs joprojām neesat saņēmis atbildi, nosūtiet atgādinājumu, norādot reāli izpildāmu atbildes sniegšanas termiņu, un paziņojiet, ka gadījumā, ja Jūsu pieprasījums tiks ignorēts, Jūs iesniegsiet strīdu ECHA .

 

Ko darīt, ja atbilde neatbilst jautājuma saturam?

Atkārtojiet savus jautājumus un uzsveriet, ka, nesaņemot atbildi līdz noteiktam datumam, šāda rīcība tiks uzskatīta par nepārredzamu vai par izvairīšanos no “visa iespējamā” darīšanas. Tāpat arī informējiet, ka Jūsu pieprasījuma ignorēšanas gadījumā Jūs iesniegsiet strīdu ECHA.

 

Ko darīt, ja nepiekrītu piedāvātajai cenai?

Jums objektīvi jāapstrīd piedāvātā cena. Jūs varat, piemēram, pieprasīt alternatīvu cenas piedāvājumu no citas laboratorijas. Apstrīdiet kādas izmaksu pozīcijas, to palielinājumus un samazinājumus, vai arī piedāvājiet citu cenu un paskaidrojiet, kāpēc uzskatāt to par atbilstošāku. 

Ievērojiet, ka, lai gan piedāvātā cena Jums var šķist pārāk augsta, to var objektīvi pamatot ar pierādījumiem. Kaut gan datu kopīga lietošana un kopīga iesniegšana REACH ietvaros nav paredzēta peļņas gūšanai, taisnīgas kopīgas izmaksu segšanas nolūkā ir nepieciešams, ka katrs reģistrētājs sedz savu reģistrācijas izmaksu daļu.

Papildu informāciju skatīt “Faktu lapā par raksturīgiem izmaksu elementiem sarunās par datu kopīgu lietošanu”.

 

 

Ko darīt, ja viss ir taisnīgi, pārredzami un nediskriminējoši, taču joprojām es nevaru maksāt prasīto cenu?

Ja uzskatāt, ka izmaksas ir pamatotas, taču joprojām nevarat atļauties tās segt, Jūs varat meklēt ieteikumus par alternatīviem finansējuma avotiem Jūsu nozares organizācijās vai vietējās iestādēs.

 

Ko darīt, ja esmu uzdevis visus jautājumus, tomēr joprojām esmu pārliecināts, ka cena nav taisnīga, pārredzama vai nediskriminējoša?

Pārliecinieties, vai esat skaidri informējis citus līdzreģistrētājus, kāpēc uzskatāt šo cenu par netaisnīgu, nepārredzamu vai diskriminējošu.  Ja tomēr ar saviem līdzreģistrētājiem nevarat vienoties par datu kopīgu lietošanu un kopīgu izmaksu segšanu, kā arī piekļuvi kopīgai iesniegšanai (pilnvarojuma zīmei), beidzamā iespēja ir tāda, ka ECHA var izvērtēt Jūsu situāciju. Strīda iesniegšana izskatīšanai ECHA ir bezmaksas, un, lai to izdarītu, Jums nav vajadzīga juridiska palīdzība. Jums tikai lūdz iesniegt visus reģistrācijas ierakstus par sarunu gaitu.

Pirms iesniedzat strīdu izšķiršanai ECHA, pārliecinieties, vai varat pierādīt, ka esat darījis visu iespējamo, lai panāktu vienošanos, un esat tieši informējis otru pusi par visām problēmām. 

Pēc strīda reģistrēšanas ECHA vērtē, kādas pūles ir pieliktas, lai taisnīgā, pārredzamā un nediskriminējošā veidā vienotos par datu kopīgu lietošanu, izmaksu kopīgu segšanu un piekļuvi kopīgai iesniegšanai (pilnvarojuma zīmei). 

ECHA nevērtē ne pašu cenu, ne tās atbilstību. Ja ECHA konstatē, ka esat darījis visu iespējamo, lai vienotos, bet Jūsu līdzreģistrētāji nav to darījuši, ECHA var piešķirt Jums atļauju atsaukties uz apstrīdētajiem datiem un piekļuvi kopīgai iesniegšanai (pilnvarojuma zīmei).

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live2