REACH-IT

REACH-IT ir galvenā IT sistēma, kas atbalsta nozari, dalībvalstu kompetentās iestādes un Eiropas Ķimikāliju aģentūru, lai varētu droši iesniegt, apstrādāt un pārvaldīt datus un dokumentāciju. Šiem trim dalībniekiem ir pieejamas katram savas īpašās REACH-IT funkcijas, ko tie var izmantot, lai izpildītu prasības saskaņā ar REACH un CLP regulām. REACH-IT arī nodrošina drošu sakaru kanālu starp šiem trim dalībniekiem, lai palīdzētu tiem koordinēt datu un dokumentācijas apstrādi un novērtēšanu.

 

 

Pierakstīšanās

ECHA kontu rokasgrāmatā ir sniegts vispārīgs pārskats par to, kā var pierakstīties REACH-IT un kā var izveidot juridiskās personas kontu.

Reģistrācijas process

Šis ir pārskats par jūsu vielas reģistrācijas procesu ECHA. Izklāsts tiek sākts ar pieprasījumu, jo tas ir pirmais veicamais darbs, lai reģistrētu vielu. Tiek sniegta arī informācija par vienotās iesniegšanas procesu, ja vielu ražo vai importē vairāk nekā viens uzņēmums. Varat atrast arī vispārīgu izklāstu par to, kā sagatavot reģistrācijas dokumentāciju IUCLID un kā to iesniegt, izmantojot REACH-IT. Būs arī norādes par to, kā pieprasīt reģistrācijas numuru paziņotai vielai (to dēvē arī par NONS), izmantojot REACH-IT.


Pieprasījuma sagatavošana un iesniegšana

Ievads par to, kad jāiesniedz pieprasījums. Tiek sniegts ieskats par to, kā sagatavot pieprasījuma dokumentāciju, izmantojot IUCLID, un kā iesniegt šo dokumentāciju ECHA ar REACH-IT starpniecību. (Skatīt arī rokasgrāmatu “Kā sagatavot pieprasījuma dokumentāciju”.)


Vienota iesnieguma sagatavošana un iesniegšana

Īss paskaidrojums par to, kad nepieciešams vienots iesniegums, un izklāsts par to, kā iesniegt vienotos iesniegumus.


Vielas reģistrēšana

Īss ieskats par to, kā sagatavot reģistrācijas dokumentāciju un iesniegt to ECHA ar REACH-IT starpniecību. (Skatīt arī rokasgrāmatu “Kā sagatavot reģistrācijas un PPORD dokumentāciju”.)


Reģistrācijas numura pieprasīšana NONS

Kā pieprasīt reģistrācijas numuru paziņotām vielām (tās sauc arī par NONS), izmantojot REACH-IT, un kādu informāciju ECHA pieprasa, piešķirot reģistrācijas numuru. Būs pieejama saite uz kontaktpersonu sarakstu atbilstīgajās dalībvalstu kompetentajās iestādēs un izraudzītajās valsts iestādēs.

 

Licencēšanas pieteikumu iesniegšana

Īss ceļvedis pa posmiem, kā iesniegt kopīgu vai atsevišķu licencēšanas pieteikumu. Pakāpenisks izklāsts, kā pierakstīties REACH-IT, izveidot IUCLID dokumentāciju un iesniegt to ar REACH-IT starpniecību. (Skatīt arī rokasgrāmatu: Kā sagatavot licencēšanas pieteikumu).

 

PPORD sagatavošana un iesniegšana

Īss ieskats par to, kā sagatavot PPORD paziņojumu un iesniegt to ECHA, kā arī par to, kā var pieprasīt PPORD pagarinājumu.(Skatīt arī rokasgrāmatu: Kā sagatavot reģistrāciju un PPORD dokumentāciju).

 

Paziņojums par vielām izstrādājumos

Īss ceļvedis par to, kā iesniegt paziņojumus ECHA, ja saražotais vai importētais izstrādājums satur vielas, kas iekļautas kandidātu sarakstā. Tā vietā, lai lietotu REACH-IT, paziņojumu var iesniegt arī, aizpildot tīmekļa veidlapu, un tiek norādīta tieša saite, kopā ar tiešsaistes pamācību.(Skatīt arī rokasgrāmatu: Kā sagatavot paziņojumu par vielu izstrādājumos).

 

Pakārtota lietotāja paziņojumu iesniegšana par licencētu lietošanu

Īsas vadlīnijas pakārtota lietotāja paziņojuma iesniegšanai par vielām no licencēšanas saraksta, kurām licence ir piešķirta iepriekšējā piegādes ķēdes posmā. Saite uz iesniegšanas tīmekļa veidlapu ir pieejama no šīs tīmekļa vietnes.

 

Pakārtotā lietotāja ziņojumu iesniegšana par neatbalstītiem lietošanas veidiem

Īsas "soli pa solim" vadlīnijas, kā iesniegt pakārtotā lietotāja ziņojumu par piegādātāja iedarbības scenārijā neatbalstītiem lietošanas veidiem, izmantojot tiešsaistes tīmekļa veidlapu vai REACH-IT. Tīmekļa veidlapa ir pieejama šajā tīmekļa lappusē kopā ar tiešsaistes pamācību. (Skatīt arī rokasgrāmatu: Kā sagatavot pakārtotā lietotāja ķīmiskās drošības ziņojumu).

 

Pakārtotā lietotāja ziņojumu iesniegšana par klasifikācijas atšķirībām

Īsas "soli pa solim" vadlīnijas, kā iesniegt pakārtotā lietotāja ziņojumu, ja pakārtotā lietotāja vielas klasifikācija atšķiras no viņa piegādātāju klasifikācijas, izmantojot REACH-IT. (Skatīt arī Datu iesniegšanas rokasgrāmatu Nr. 21: Kā sagatavot un iesniegt pakārtotā lietotāja ziņojumu, izmantojot IUCLID 5).

 

C&L paziņojuma iesniegšana un atjaunošana

Īsa "soli pa solim" pamācība, kā sagatavot C&L paziņojumu, izmantojot IUCLID vai REACH-IT tiešsaistes dokumentāciju.  (Skatīt arī rokasgrāmatu: Kā sagatavot klasifikācijas un marķējumu paziņojumu).

 

Alternatīva ķīmiskā nosaukuma pieprasīšana maisījumiem

Īss ieskats par to, kā var sagatavot alternatīva ķīmiskā nosaukuma pieprasījumu maisījumiem un kas notiek pēc pieprasījuma iesniegšanas. Tiek norādīta tieša saite uz tīmekļa veidlapu šāda pieprasījuma iesniegšanai.(Skatīt arī rokasgrāmatu: Kā sagatavot pieprasījumu par vielas vai maisījuma alternatīvā ķīmiskā nosaukuma lietošanu).

 

CLH dokumentācijas sagatavošana un iesniegšana

Īsas "soli pa solim" vadlīnijas, kā sagatavot un iesniegt klasifikācijas un marķējumu harmonizēšanas (CLH) dokumentāciju. Ir izveidota tieša saite uz tīmekļa veidlapu CLH dokumentācijas iesniegšanai, kā arī saite uz CLH ziņojuma formātu un attiecīgajiem vadlīniju dokumentiem.

Categories Display