Reģistrācijas process

Ražotājiem un importētājiem, kas gadā saražo vai importē vielas vienas tonnas apjomā vai vairāk, ir jāapkopo informācija par minēto vielu īpašībām un jāpaziņo šī informācija ECHA ar reģistrācijas dokumentācijas starpniecību. Sākotnēji vielu var reģistrēt ECHA divējādi: 1) iesniedzot informācijas pieprasījumu vai 2) veicot vēlīnu provizorisko reģistrāciju. Jums ir jānosaka, kurš veids ir piemērotākais. To var noteikt, izmantojot turpmāk sniegto informāciju, attiecīgās rokasgrāmatas, jautājumus un atbildes, kā arī vadlīnijas, kas minētas šajā lappusē. Pēc lēmuma pieņemšanas par to, kuru veidu izvēlēties, būs jāsagatavo reģistrācijas pieteikums un jāiesniedz tas ECHA kopīgi vai individuāli. Ja to pašu vielu ražo vai laiž tirgū vairāk nekā viens uzņēmums, reģistrācijas pieteikums ir jāiekļauj kopīgā iesniegumā. Papildu informācija par individuālo vai kopīgo vielas reģistrēšanu ir atrodama šajā lappusē. Lai gūtu ieskatu par to, kas notiek pēc reģistrācijas dokumentācijas iesniegšanas, apmeklējiet sadaļu Pēc reģistrēšanas, kurā ir izklāstīts, kas notiek ar dokumentācijā iekļauto informāciju pēc reģistrēšanas un kādi ir jūsu uzdevumi, paziņojot šo informāciju visā piegādes ķēdē.

Ja jums ir piešķirts atzīts paziņojuma numurs saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK (to dēvē arī par NONS), turpmāk ir sniegta informācija par to, kā pieprasīt REACH reģistrācijas numuru, neiesniedzot ECHA reģistrācijas dokumentāciju.

 

 

 

Vielas provizoriska reģistrēšana

Lai izmantotu pagarināto reģistrācijas termiņu, varat iesniegt ECHA vēlīnās provizoriskās reģistrācijas pieteikumu. Jūs varat iesniegt vēlīnās provizoriskās reģistrācijas pieteikumu par esošu vielu sešu mēnešu laikā pēc tādas vielas saražošanas vai laišanas tirgū, kuras apjoms pārsniedz vienas tonnas gadā robežu, un vēlākais divpadsmit mēnešus pirms nākamā attiecīgā reģistrācijas termiņa (nākamais termiņš ir 2018. gada 31. maijs). Vēlīno provizorisko reģistrāciju NEPIEMĒRO uzņēmumiem, kas nav ievērojuši provizoriskās reģistrācijas termiņu esošām vielām laikā no 2008. gada 1. jūnija līdz 1. decembrim.

Novēlotus provizoriskas reģistrācijas pieteikumus var iesniegt tiešsaistē ar REACH-IT palīdzību. Iesniedzot vēlīnās provizoriskās reģistrācijas pieteikumu, ja esat lietojis to pašu vielas nosaukumu vai skaitlisko ķīmisko identifikatoru, piemēram, EINECS vai CAS numuru, REACH-IT automātiski iekļauj Jūs tajā pašā provizoriskajā SIEF (provizoriskajā Forumā informācijas apmaiņai par vielām), ļaujot apzināt citus uzņēmumus, kuriem var būt tā pati viela. Pēc tam, pamatojoties uz detalizētu vērtējumu par vielas identitāti, Jūs varat izlemt, vai viela tiešām ir tā pati, un sākt veidot SIEF.

 

 

Pieprasījuma sagatavošana un iesniegšana

Pirms reģistrēšanas jums ir pienākums sagatavot pieprasījumu un iesniegt to ECHA attiecībā uz 1) visām jaunām vielām un 2) esošam vielām, kas nav provizoriski reģistrētas. Pieprasījuma process notiek pirms ražošanas vai laišanas tirgū.

Jums arī jāinformē ECHA par to, kāda papildu informācija ir nepieciešama reģistrācijas atjaunināšanai, palielinoties tonnāžas diapazonam.

Pēc pieprasījuma izskatīšanas ECHA sekmē saziņu starp jums un iepriekšējiem un/vai potenciāliem reģistrētājiem, lai nodrošinātu datu kopīgu lietošanu un kopīgu iesniegšanu.

Pieprasījuma dokumentācijas sagatavošana IUCLID 

 1. Izveidojiet dokumentāciju jaunākajā IUCLID izdevumā.
 2. Lietojiet IUCLID Validation Assistant spraudni, lai konstatētu jebkuru trūkstošu informāciju un provizoriski pārbaudītu vairākus tā darbības noteikumus.
 3. Iesniedziet pieprasījuma dokumentāciju, izmantojot REACH-IT.

Papildu informācija - skatīt arī rokasgrāmatu: Kā sagatavot pieprasījuma dokumentāciju 

 

Vielas reģistrēšana

Potenciālajiem vielu reģistrētājiem (vienas tonnas apmērā gadā vai vairāk) ir jāsagatavo reģistrācijas dokumentācija un jāiesniedz tā ECHA. Ņemiet vērā, ka reģistrācijas dokumentācijas ir regulāri jāatjaunina, tiklīdz Jūsu uzņēmumam ir pieejama attiecīgā informācija.

Dokumentāciju var sagatavot, izmantojot jaunāko IUCLID izdevumu, un iesniegt ar REACH-IT starpniecību. Tomēr, ja Jūs esat dokumentācijas kopīgās iesniegšanas dalībnieks (nevis galvenais reģistrētājs), Jūs varat sagatavot savu reģistrācijas dokumentāciju tiešsaistē, izmantojot tieši REACH-IT.

Dokumentācijas sagatavošana un iesniegšana

 1. Izlasiet rokasgrāmatu: "Kā sagatavot reģistrācijas un PPORD dokumentāciju".
 2. Ievadiet prasīto informāciju IUCLID, lai aizpildītu Jūsu vielas datu kopu.
 3. Jūs varat izmantot CHESAR rīku, lai veiktu ķīmiskās drošības novērtējumu un sagatavotu ķīmiskās drošības ziņojumu (CSR), ja tāds ir vajadzīgs.
 4. Kad vielas datu kopa ir aizpildīta, izveidojiet galīgo reģistrācijas dokumentāciju, lietojot Dokumentācijas izveides veidni, kas pieejams IUCLID.
 5. Lietojiet IUCLID validācijas asistenta spraudni, lai konstatētu jebkuru trūkstošu informāciju un provizoriski pārbaudītu konkrētus uzņēmējdarbības noteikumus.
 6. Lietojiet IUCLID izplatīšanas spraudni, lai apskatītu, kuru informāciju no Jūsu dokumentācijas ECHA publicēs.
 7. Lietojiet IUCLID maksas aprēķināšanas spraudni, lai aprēķinātu savas reģistrācijas maksu.
 8. Eksportējiet dokumentāciju no IUCLID un iesniedziet to ar REACH-IT starpniecību.

 

Kopīga iesnieguma sagatavošana un iesniegšana

Kopīgā iesniegumā piedalās divi vai vairāki potenciālie reģistrētāji, kuri ražo vai laiž tirgū to pašu vielu. Lai sagatavotos kopīgam iesniegumam, potenciālajiem reģistrētājiem ir pienākums izveidot Forumu informācijas apmaiņai par vielām (SIEF), lai varētu kopīgi lietot datus par tās vielas raksturīgajām īpašībām, par kuru viņi plāno kopīgu iesniegumu ECHA, un vienoties par šīs vielas klasifikāciju un marķējumu, ja iespējams.

Potenciālajiem reģistrētājiem ir jāizlemj, kurš ir galvenais reģistrētājs, kas laikus iesniedz reģistrācijas pieteikumu, ievērojot reģistrācijas termiņu. Tā paša kopīgā iesnieguma dalībnieki arī iesniedz reģistrācijas pieteikumus, taču tikai pēc tam, kad galvenā reģistrētāja dokumentācija iesniegšanas procesā ir izturējusi darbības noteikumu pārbaudes posmu REACH-IT.

Kad ECHA ir pilnībā apstrādājusi galvenā reģistrētāja dokumentāciju un apstiprinājusi attiecīgās reģistrācijas maksas samaksāšanu, galvenais reģistrētājs saņem reģistrācijas numuru. Katrs reģistrācijas dalībnieks atsevišķi saņem savu reģistrācijas numuru, kad ECHA atzīst dalībnieka dokumentāciju par pilnīgu.

 

 

Reģistrācijas numura pieprasīšana NONS

REACH reģistrācijas numuru var pieprasīt vielai ar atzītu paziņojuma numuru saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK (to dēvē arī par NONS).

Lai saņemtu šo reģistrācijas numuru, Jums vispirms ir jāpierakstās REACH-IT, izmantojot atbilstošu REACH-IT kontu, t. i., iekšzemes ražotājs, importētājs vai vienīgais pārstāvis (kas zināms arī kā vienīgais pārstāvis saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK). Pēc tam ECHA piešķir reģistrācijas numurus visiem paziņojumiem un izplata tos ar REACH-IT starpniecību pēc paziņojuma īpašnieka pieprasījuma.

Reģistrācijas numura pieprasīšana paziņotai vielai

REACH-IT modulī jums tiek pieprasīta turpmāk minētā informācija.

 • Paziņojums un paziņotās vielas ELINCS numuri.
 • Paziņotāja nosaukums, pilsēta un valsts, precīzi saskaņā ar paziņojumu (Strukturēto paziņojumu apmaiņas formāta (SNIF) faila 0.2.10. punkts).
 • Ja attiecināms — individuālas vēstules vai līgumi no Jūsu pārstāvētā ne-ES ražotāja, kas apliecina Jūsu iecelšanu par vienīgo pārstāvi saskaņā ar REACH attiecībā uz paziņoto vielu. Vēstulēm jābūt PDF formātā un uzrakstītām kādā no ES valodām.
 • Ja attiecināms — vēstule vai līgums no iepriekšējā vienīgā pārstāvja saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK, kur apliecināts, ka viņš vairs nedarbojas kā vienīgais pārstāvis un piekrīt nodot pienākumus Jums kā no jauna ieceltam vienīgajam pārstāvim saskaņā ar REACH attiecībā uz paziņoto vielu. Vēstulēm jābūt PDF formātā un uzrakstītām kādā no ES valodām.

Ņemiet vērā: Ja informācija, ko norādāt REACH-IT, atbilst informācijai paziņojumā, REACH-IT automātiski piešķir reģistrācijas numuru. Informācijas neatbilstības gadījumā REACH-IT nepiešķirs nekādu reģistrācijas numuru un paziņotājam ir jāvēršas attiecīgās dalībvalsts kompetentajā iestādē situācijas noskaidrošanai.

 

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)