Vienīgais pārstāvis

Uzņēmumi, kas darbojas ārpus EEZ, var iecelt savu vienīgo pārstāvi Eiropā, kas pārņems importētāju uzdevumus un pienākumus saistībā ar REACH regulas noteikumu ievērošanu. Tas var vienkāršot šādu ražotāju produkcijas iekļūšanu EEZ tirgū, nodrošināt piegādi un samazināt importētāju pienākumus.

Vienīgais pārstāvis ir:

 • fiziska vai juridiska persona, kuras faktiskā darbības vieta atrodas EEZ; 
 • persona, kurai ir pietiekamas zināšanas par praktisko darbu ar vielām un informācija par tām;
 • persona, kura ir iecelta atbilstoši abpusējam līgumam ar ražotāju, sintezētāju vai izstrādājuma ražotāju, kas strādā ārpus EEZ;
 • persona, kas atbild par importētājiem REACH regulā noteikto juridisko prasību ievērošanu.

Vienīgais pārstāvis var pārstāvēt vairāk nekā vienu ārpus EEZ strādājošu piegādātāju, taču informācija par katru no tiem jāuztur nodalīti.

Ārpus EEZ strādājošam uzņēmumam ir jāinformē tajā pašā piegādes ķēdē ietilpstošie importētāji par to, ka Jūs esat iecelts par vienīgo pārstāvi. Šādus importētājus REACH regulas izpratnē uzskata par pakārtotiem lietotājiem.

Jūs neesat vienīgais pārstāvis, ja:

 • Jūsu ārpus EEZ strādājošais piegādātājs ir izplatītājs;
 • Jūsu vienīgais pienākums ir rīkoties kā trešās puses pārstāvim datu apmaiņas procesā saistībā ar REACH.

Kas man jādara?

Jums ir importētājam noteiktie reģistrēšanas pienākumi un attiecas papildu prasības, kuras konkrēti izriet no vienīgā pārstāvja pienākumiem.

 

Reģistrācijas sagatavošana un veikšana

Jums ir jāreģistrē viela ECHA. Šis ir pamatnoteikums: nav datu, nav tirgus.

Jums jāiesniedz informācija par vielas īpašībām un bīstamību, tostarp par to, kā to var droši lietot. Nepieciešamās informācijas apjoms ir atkarīgs no importējamās tonnāžas un vielas bīstamības. Jo mazāka tonnāža un jo viela ir mazāk bīstama, jo mazāk informācijas Jums jāiesniedz.

Jums ir jāpārbauda, vai viela ir provizoriski reģistrēta. Ja nav un ja tā atbilst vēlīnas provizoriskās reģistrācijas kritērijiem, Jums viela jāreģistrē ne vēlāk kā 2018. gada 31. maijā. Ja viela neatbilst minētajiem kritērijiem, tā ir jāreģistrē pirms tās laišanas EEZ tirgū.

Reģistrāciju veic kopā ar vienas un tās pašas vielas ražotājiem un importētājiem EEZ. Šajā saistībā pastāv arī pienākums savstarpēji apmainīties ar datiem, kas nepieciešami reģistrācijai.

Tas, kā jārīkojas ārpus EEZ strādājošam uzņēmumam un Jums, ir aprakstīts Vadlīnijās par reģistrāciju un ārpus ES valstīm strādājošiem ražotājiem paredzētajās tīmekļa lapās.

Papildus importētājiem noteiktajiem pienākumiem Jums jāievēro arī šādas īpašas prasības:

 • Sniegt informāciju importētājiem (kas ir pakārtotie lietotāji), lai tie varētu sagatavot drošības datu lapas un veidot piegāžu reģistru, iekļaujot drošības datu lapu jaunākos precizējumus Jūsu darbības turpināšanas laikā.
 • Veidot un pastāvīgi precizēt importētāju un katra šāda importētāja ievestās tonnāžas sarakstu. Sniegt šādu informāciju īstenošanas iestādēm pēc to lūguma.

 

Veikt pasākumus saistībā ar īpaši bīstamām vielām

Ja viela ir apzināta kā īpaši bīstama un iekļauta kandidātu sarakstā REACH licencēšanai, tas nozīmē, ja EEZ importētājiem un Jums būs jāievēro papildu pienākumi.

 • Vielai, kuru importē atsevišķi vai maisījumā, nepieciešams precizēt jau esošo drošības datu lapu. Jums kā vienīgajam pārstāvim (neatkarīgi no tā, vai esat faktiskais piegādātājs) ir pienākums reģistrēt informāciju par precizētās drošības datu lapas iesniegšanu.
 • Attiecībā uz vielu, ko satur importēts izstrādājums, Jums noteiktos apstākļos var būt pienākums informēt par to ECHA sešu mēnešu laikā pēc importēšanas.

 

Noskaidrojiet savu nozīmi licencēšanas procesā

Ja pārstāvat ārpus EEZ strādājošu uzņēmumu un viena no tā vielām ir iekļauta licencēšanas sarakstā, Jums šis uzņēmums ir jāinformē par sekām, kas iestāsies attiecībā uz tā ražoto produkciju.

Ja nav noteikti vispārēji vai īpaši atbrīvojumi no REACH regulā paredzētās licencēšanas procedūras, ārpus EEZ strādājošajam uzņēmumam būs jālemj par vielas eksporta uz EEZ tirgu pārtraukšanu vai licences pieteikuma iesniegšanu. Ja ārpus EEZ strādājošais uzņēmums nolems pieteikties licencei, Jūs var iecelt par personu, kas rīkosies tā vārdā.

 

Ierobežojumu ievērošana

Ja vielas radītos riskus cilvēku veselībai un apkārtējai videi nav iespējams kontrolēt, tai var noteikt ierobežojumus EEZ teritorijā.

Tas var nozīmēt:

 • pilnīgu aizliegumu;
 • reklāmas un konkrētu lietošanas veidu ierobežojumus; vai
 • vielas koncentrācijas pakāpes maisījumos vai izstrādājumos ierobežošanu.

Piemēri ietver azbesta aizliegumu, svina lietošanas juvelierizstrādājumos un tirdzniecības ierobežojumus un sešvērtīgā hroma koncentrācijas ādas izstrādājumos koncentrācijas ierobežojumu.

Jums jāinformē ārpus EEZ strādājošais uzņēmums par jaunu ierobežojumu un tā radītajām sekām produkcijai. Jums ir arī pienākums (neatkarīgi no tā, vai esat faktiskais piegādātājs) reģistrēt informāciju par precizētās drošības datu lapas, tostarp ziņu par jaunu ierobežojumu iesniegšanu.

Categories Display