Iedarbības novērtējums un riska apraksts

Jums ir jāsagatavo iedarbības novērtējums un riska apraksts par vielām, kuru reģistrētais daudzums pārsniedz 10 tonnu gadā un kuras ir klasificētas kā bīstamas vai noturīgas, bioakumulatīvas un toksiskas (PBT), vai ļoti noturīgas un ļoti bioakumulatīvas (vPvB).

 

Iedarbības novērtējumā un riska aprakstā aplūkojiet visu veidu bīstamību
 • Jums iedarbības novērtējumā un riska aprakstā ir jāaplūko visu veidu bīstamība, kas ir noteikta, pamatojoties uz standartinformācijas prasībām, ne tikai klasificētā bīstamība.
 • Apzinātie bīstamības veidi nav tikai tādi, kuru dēļ viela ir jāklasificē, un tie var būt cita starpā šādi:
  • gadījumi, kad bīstamībai pašlaik nav paredzēti klasifikācijas kritēriji, bet ir pierādīts, ka viela var radīt nelabvēlīgu ietekmi (parasti uz augsni un nogulsnēm);
  • bīstamība attiecībā uz parametriem, kam ir paredzēti klasifikācijas kritēriji, bet kur testā konstatētā deva/koncentrācija, kas rada nelabvēlīgu ietekmi, ir zemāka par robežvērtību, sākot no kuras viela ir jāklasificē, tāpēc viela attiecībā uz šo parametru nav klasificēta.

 

Ziņojiet par iedarbības novērtējuma un riska apraksta iznākumu ķīmiskās drošības ziņojumā
 • Ķīmiskās drošības ziņojumā (CSR) un drošības datu lapā (SDS) ir jāiekļauj informācija par visu veidu apzināto bīstamību, ne tikai to, kuras dēļ viela ir jāklasificē saskaņā ar CLP regulu.

 

Ķīmiskās drošības ziņojumā norādiet reālos lietošanas veidus un lietošanas apstākļus
 • Norādiet visus lietošanas veidus un sniedziet informāciju par attiecīgajiem lietošanas apstākļiem.
 • Pārliecinieties, ka lietošanas apraksts ir skaidrs un atbilst vielas lietošanas veidiem piegādes ķēdē.
 • Pārliecinieties, ka iedarbības uz vidi novērtējumā sniedzat pietiekamu skaidrojumu par lietošanas apstākļiem, kādos viela nonāk vidē ar pieņemto izdalīšanās intensitāti.
 • Ja jūsu viela ir noturīga, bioakumulatīva un toksiska (PBT), ķīmiskās drošības ziņojumā skaidri parādiet, kā jūs samazināt tās izdalīšanos.
 • Ja jūs atvasināt atvasināto beziedarbības līmeni (DNEL) vai paredzamo beziedarbības koncentrāciju (PNEC), ar zinātniskiem argumentiem, kas attiecas tieši uz jūsu vielu, pamatojiet un dokumentējiet jebkādas novirzes no REACH vadlīniju R.8. un R.10. nodaļā noteiktajiem novērtējuma koeficientiem.
 • Ja iedarbības novērtēšanai izmantojat modeli, pārliecinieties, ka modelis attiecas uz jūsu vielu, un izmantojiet atbilstošus modelēšanas parametrus, kuru izvēli pamatojiet.
 • Pārliecinieties, ka jūsu ķīmiskās drošības ziņojumā izklāstītie iedarbības scenāriji ir skaidri saprotami, specifiski un visaptveroši. Izmantošanas apstākļi un riska pārvaldības pasākumi ir jāapraksta pietiekami sīki, un ar tiem ir jāgarantē lietošanas drošība.
 • Neizmantojiet 1. līmeņa rīkus, lai masveidā automātiski radītu iedarbības scenārijus, jo tādējādi iedarbības scenārijos var viegli nonākt pie nederīgiem vai maldinošiem riska pārvaldības ieteikumiem.

 

Pārliecinieties, ka lietošanas aprakstā ir aplūkoti visi vielas lietošanas veidi
 • Aplūkojiet visus vielas lietošanas veidus visā tās dzīves ciklā.
 • Aprakstiet IUCLID 3.5. iedaļā īsi un vispārīgi noteiktos vielas lietošanas veidus.
 • Pārliecinieties, ka iedarbības scenāriju saīsinātie nosaukumi IUCLID 3.5. iedaļā sniegtajā lietošanas aprakstā, iedarbības scenāriju pielikumā un paplašinātās drošības datu lapas 1.2. iedaļā sakrīt.

 

Sniedziet būtisku, kodolīgu un saprotamu informāciju par lietošanas veidiem
 • Aprakstiet visus reālos būtiskos lietošanas veidus.
 • Sniedziet intuitīvus lietošanas veidu nosaukumus, kuros vēlams izmantot terminoloģiju, kādu konsekventi lieto visā jūsu nozarē.
 • Paskaidrojiet īsi, uz kādu procesu vai darbībām lietošanas veids attiecas. Neaprobežojieties tikai ar lietošanas veidu standarta deskriptoriem, jo tie ir pārāk vispārīgi, lai iestādes un klienti varētu skaidri saprast, par kādu lietošanas veidu ir runa.
 • Ja esat viens no vairākiem reģistrētājiem, pārliecinieties, ka jūsu IUCLID dokumentācijā sniegtais lietošanas apraksts attiecas uz procesu, ko vēlaties reģistrēt. Nepārkopējiet lietošanas aprakstu no citiem reģistrētājiem vai vispārīgā ķīmiskās drošības ziņojuma, kas attiecas uz jūsu vielu, jo tādējādi var rasties daudz neatbilstību.
 • Ja reģistrējat vielu kā starpproduktu, jums nav jāziņo par to, kā vielu izmanto patērētāji, profesionāli darbinieki vai kā to izmanto izstrādājuma lietošanas laikā, jo šādi nevar izmantot vielas, kas ir starpprodukti.
 • Diferencējiet lietošanas veidus, lai lietotāju grupām var sniegt tieši to drošības informāciju, kas tām paredzēta.
  • Ja diferenciācija ir pārāk maza, iedarbības scenāriji var kļūt sarežģīti un pārlieku piesardzīgi.
  • Pārāk liela diferenciācija var novest pie vienas un tās pašas vispārīgā iedarbības scenārija informācijas atkārtošanas vai kopēšanas.

 

Aprakstiet iedarbības novērtējumā reālus lietošanas apstākļus
 • Nosakiet lietošanas apstākļus, nodrošinot katram aprakstītajam lietošanas veidam riska kontroli, un prognozējiet iedarbību gan uz cilvēkiem, gan uz vidi šajos lietošanas apstākļos.

 • Balstoties uz pieejamo informāciju, radiet iedarbības novērtējuma ievaddatus: specifiskās izdalīšanās vidē kategorijas (SPERC) attiecībā uz vidi, specifiskos iedarbības uz patērētāju noteicošos faktorus (SCED) attiecībā uz patērētājiem un lietošanas veidu kartējumus un attiecīgās SPERC, nozarei specifisku iedarbību uz darbinieku (SWED) un SCED.

 

Izmantojiet lietošanas veidu kartējumus
 • Lietošanas veidu kartējumus izstrādā nozares līmenī, lai sniegtu īsu aprakstu par galvenajiem lietošanas veidiem, kas raksturīgi konkrētajai rūpniecības nozarei. Izmantojiet tos savā reģistrācijas pieteikumā!
  • Tie ir balstīti uz apstiprinātu veidni, ko var iegūt arī CHESAR (ECHA Ķīmiskās drošības novērtējuma sagatavošanas un ziņošanas rīka) formātā.
  • Tie sniedz informāciju par lietošanas veidiem un lietošanas apstākļiem, atspoguļojot būtisku un reālistisku informāciju, tāpēc tos varat izmantot savā ķīmiskās drošības novērtējumā (CSA).
 • Neaizmirstiet, ka lietošanas veidi, uz kuriem neattiecas neviens lietošanas veidu kartējums, ir jāapraksta atbilstoši lietošanas apstākļiem un jāiekļauj ķīmiskās drošības novērtējumā.

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)