REACH, CLP and biocides for non-EU companies

Šī regula attiecas uz tādu biocīdu laišanu tirgū un lietošanu (BPR, Regula (ES) 528/2012), ko izmanto, lai aizsargātu cilvēkus, dzīvniekus, materiālus vai izstrādājumus pret kaitīgiem organismiem, piemēram, kaitēkļiem vai baktērijām, izmantojot biocīdos iekļauto aktīvo vielu iedarbību. Šīs regulas mērķis ir uzlabot biocīdu apriti ES, vienlaikus nodrošinot augstu aizsardzības līmeni gan cilvēku veselībai, gan videi.

Regula tika pieņemta 2012. gada 22. maijā, un tā ir piemērojama no 2013. gada 1. septembra, ar pārejas periodu attiecībā uz dažiem noteikumiem. Ar to atceļ Biocīdu direktīvu (BPD, Direktīva Nr. 98/8/EK).

Ārpus ES reģistrētiem uzņēmumiem BPR direktīvā paredzētie pienākumi nav saistoši, pat ja tie eksportē savus ražojumus Eiropas Savienībā. Atbildība par BPR prasību izpildi, piemēram, par aktīvo vielu apstiprināšanu vai biocīdu atļaujas piešķiršanu, principā ir saistīta ar importētājiem, kas reģistrēti Eiropas Savienībā.

ES importētāji var vērsties pie saviem piegādātājiem valstīs, kas neietilpst ES, un pieprasīt informāciju, kas viņiem varētu būt nepieciešama, lai izpildītu no tiesību aktiem izrietošos pienākumus, kas uz tiem attiecas. Ja esat piegādātājs ārpus ES, Jūs varat atbalstīt savus klientus (t.i., importētājus, kas reģistrēti Eiropas Savienībā), nodrošinot viņiem pietiekamu informāciju, lai importētāji saskaņā ar BPR varētu izpildītu savus pienākumus. Vispirms ir ieteicams noskaidrot, kādi pienākumi uz Jums attiecas. Jo īpaši tas attiecas uz šādiem jautājumiem:

  • Visiem biocīdiem ir nepieciešama atļauja pirms to laišanas tirgū, un iepriekš ir jāapstiprina šajos biocīdos esošās aktīvās vielas. Tomēr šim principam ir daži izņēmumi. Piemēram, pārskatīšanas programmā iekļautās aktīvās vielas un biocīdus, kas satur šīs aktīvās vielas, var laist tirgū, kamēr tiek pieņemts galīgais lēmums par atļaujas piešķiršanu. Ar pagaidu atļaujām tirgū ir iespējamas laist jaunās aktīvas vielas, kurām joprojām tiek veikts novērtēšanas process.
  • BPR mērķis ir saskaņot tirgu Savienības līmenī, vienkāršot aktīvo vielu apstiprināšanu un biocīdu atļauju piešķiršanu un ieviest termiņus dalībvalstu novērtējumiem, viedokļu veidošanai un lēmumu pieņemšanai. Ieviešot obligātās datu apmaiņas prasības un mudinot izmantot alternatīvas testēšanas metodes, tiek samazināts testēšanas skaits ar dzīvniekiem.
  • Tāpat kā iepriekšējā BPD, aktīvo vielu apstiprināšana notiek Savienības līmenī un turpmākā biocīdu atļaušanas piešķiršana dalībvalstu līmenī. Šīs atļaujas darbības jomu var paplašināt ar citās dalībvalstīs uz savstarpējas atzīšanas principa. Tomēr BPR paredz iespēju pieteicējiem saņemt arī jauna tipa atļauju (Savienības atļauju) Savienības līmenī.

 

Aktīvo vielu apstiprināšana

Jaunas aktīvās vielas

Uzņēmumiem ir jāpiesakās aktīvās vielas apstiprināšanai, iesniedzot ECHA dokumentāciju. Pēc tam, kad ECHA ir veikusi ticamības pārbaudi, kompetentā iestāde, kas veic novērtēšanu, viena gada laikā izpilda pilnīguma pārbaudi un novērtēšanu.

Esošās aktīvās vielas

Biocīdu regulas (BPR) noteikumi attieksies arī uz pieteikumiem, kas iesniegti saskaņā ar Biocīdu direktīvā (BPD) iekļauto aktīvo vielu pārskatīšanas programmu. ECHA šo programmu pārņēma no Eiropas Komisijas Kopīgā pētniecības centra ģenerāldirektorāta (KPC ĢD) 2014. gada 1. janvārī.

Vielas, kuras bija pieejamas tirgū pirms 2000. gada 14. maija un kuras tika novērtētas saskaņā ar pārskatīšanas programmu, sauc par esošajām aktīvajām vielām.

Papildu informāciju var atrast Biocīdu regulas sadaļā.

 

Atļauju piešķiršana biocīdiem

Visiem biocīdiem pirms to laišanas tirgū ir jāsaņem atļauja. Uzņēmumi var izvēlēties izmanot kādu no vairākiem alternatīviem procesiem atkarībā no produkta un to valstu skaita, kurās vēlas to pārdot.

Papildu informāciju var atrast Biocīdu regulas sadaļā.

 

Tehniskā ekvivalence

Tehniskā ekvivalence ir divu aktīvo vielu līdzība attiecībā uz to ķīmisko sastāvu un bīstamības profilu.

Lai noteiktu, vai vielas ir līdzīgas, tehniskās ekvivalences novērtējumā aktīvo vielu salīdzina ar jau apstiprinātu vielu (aktīvo standartvielu).

Papildu informāciju var atrast Biocīdu regulas sadaļā.

 

Apstiprinātie piegādātāji

Biocīdu regulas (BPR) mērķis ir pārliecināties, ka aktīvo vielu datu izmaksas ir sadalītas godīgi. Tādēļ aktīvo vielu ražotājiem un importētājiem, kas netika iesaistīti pārskatīšanas programmā vai apstiprinātās aktīvās vielas sākotnējā pieteikumā, bet ir laiduši šo aktīvo vielu tirgū, ir jāsedz izmaksas.

Taču šiem uzņēmumiem tiek dota godīga iespēja iegādāties piekļuvi datiem. Šim nolūkam piemēro obligātās datu apmaiņas principus.

Papildu informāciju var atrast Biocīdu regulas sadaļā.

 

Apstrādātie izstrādājumi

BR paredz noteikumus tādu izstrādājumu lietošanai, kuri apstrādāti ar vienu vai vairākiem biocīdiem vai kuros ar nolūku ir iekļauts viens vai vairāki biocīdi.

Saskaņā ar šo regulu izstrādājumus drīkst apstrādāt tikai ar biocīdiem, kas satur ES apstiprinātas aktīvās vielas. Tā ir atšķirība no Biocīdu direktīvas (BPD), kas paredzēja, ka no trešajām valstīm importētus izstrādājumus var apstrādāt ar vielām, kuras nav apstiprinātas ES, piemēram, ar arsēnu apstrādāta koksne.

Turklāt uzņēmumiem jābūt gataviem sniegt patērētājiem informāciju par pārdodamā izstrādājuma apstrādi ar biocīdiem. Ja patērētājs pieprasa informāciju par apstrādāto izstrādājumu, piegādātājam tā jāsniedz bez maksas 45 dienu laikā.

Papildu informāciju var atrast Biocīdu regulas sadaļā.