Informācijas prasības: 1–10 tonnas gadā

Lai reģistrētu vielu, kas gadā saražota vai importēta 1 līdz 10 tonnu apjomā, Jums jāsniedz informācija par tās fizikāli ķīmiskajām, toksikoloģiskajām un ekotoksikoloģiskajām īpašībām, izņemot gadījumus, kad šī prasība neattiecas uz Jūsu vielu. Precīza informācija par prasībām ir atrodama REACH VII pielikumā.

Jūsu mērķis ir vienoties ar Jūsu līdzreģistrētājiem par piemērotu vielas klasifikāciju un marķēšanu, pamatojoties uz Jūsu rīcībā esošajiem datiem.

Ja varat parādīt, ka Jūsu vielai ir paredzams mazs risks, uz Jums attieksies samazinātas informācijas prasības, un varēsiet iesniegt tikai fizikāli ķīmisko informāciju (uzskaitītu VII pielikuma 7. iedaļā).

Alternatīvi Jums nav jāmaksā reģistrācijas nodeva, ja iesniedzat reģistrācijai pilnu VII pielikumā minēto informāciju par vielu, kuras gada apjoms ir 1 līdz 10 tonnas. Šādā gadījumā, kad veidojat dokumentāciju IUCLID, Jums jāpieprasa nodevas atcelšana. Taču, ja Jūsu viela atbilst III pielikumā minētajiem kritērijiem, Jums netiek piemērots atbrīvojums no maksas un Jums būs jāsamaksā reģistrācijas maksa.

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)