MVU maksājumi saskaņā ar Biocīdo produktu regulu

Saskaņā ar Biocīdu regulu Eiropas Savienībā dibinātiem maziem un vidējiem uzņēmumiem var piemērot maksas samazinājumu atkarībā no uzņēmuma lieluma, ja ir izpildīti daži nosacījumi. Lai saņemtu šo atlaidi, uzņēmumiem pirms pieteikuma iesniegšanas jāiesniedz dokumentāri pierādījumi, kas apliecina tiesības uz minēto samazinājumu. Turpmāk sīkāk aprakstīti nosacījumi un norādījumi, kas jāievēro attiecībā uz MVU pārbaudei nepieciešamo dokumentu iesniegšanu.

Pirms pieprasāt MVU pārbaudi, iepazīstieties ar atbilstošo ES definīciju. Vienīgais autentiskais pamats, saskaņā ar kuru nosaka, vai uzņēmumu var uzskatīt par mikrouzņēmumu, mazo uzņēmumu vai vidējo uzņēmumu, ir Komisijas Ieteikums 2003/361/EK.

MVU statusa atzīšana

Pirms aģentūrai tiek iesniegts pieteikums par aktīvās vielas apstiprināšanu, minētā apstiprinājuma atjaunošanu vai vielas iekļaušanu Regulas (ES) Nr. 528/2012 I pielikumā vai par Savienības atļauju biocīdam vai biocīdu saimei, kuru iesniedz saskaņā ar minētās regulas attiecīgi 7. panta 1. punktu, 13. panta 1. punktu, 28. panta 4. punktu, 43. panta 1. punktu vai 45. panta 1. punktu un kurā pieprasīts MVU piemērojamais samazinājums, potenciālais pieteikuma iesniedzējs sniedz aģentūrai attiecīgas ziņas, kas pierāda tiesības uz šādu samazinājumu, pamatojoties uz MVU statusu Ieteikuma 2003/361/EK izpratnē.

Vielas un biocīdi, kam tiek piemēroti maksas samazinājumi

Jāņem vērā, ka uzņēmumiem maksas samazinājumu var piemērot tikai tad, ja aktīvā viela nav aizstājama viela un ja biocīds nesatur aktīvu vielu, kas ir aizstājama viela.

Tāpēc, ja pieteikums attiecas uz šādu vielu vai biocīdu, uzņēmums nevar arī pieprasīt MVU pārbaudi.

Pareiza uzņēmuma lieluma noteikšana

Ja tiek iesniegts pieteikums par aktīvas vielas apstiprināšanu, minētā apstiprinājuma atjaunošanu vai vielas iekļaušanu Regulas (ES) Nr. 528/2012 I pielikumā, tas, vai uzņēmumam ir tiesības uz maksas samazinājumu, ir atkarīgs no Savienībā dibinātā aktīvās vielas ražotāja lieluma.

Ja tiek iesniegts pieteikums par biocīda atļauju vai biocīda atļaujas atjaunošanu, tas, vai uzņēmumam ir tiesības uz maksas samazinājumu, ir atkarīgs no Savienībā dibinātā potenciālā atļaujas turētāja lieluma.

Tāpēc, ja pieteikumu iesniedz, piemēram, konsultants, ir svarīgi novērtēt klienta uzņēmuma lielumu.

Kā noteikt uzņēmuma lielumu?

Posmsecīgi norādījumi uzņēmuma lieluma novērtēšanai.

Plašāka informācija

Dokumentāri pierādījumi
  1. Dokumentāri pierādījumi*, kuros norādīta uzņēmuma īpašumtiesību struktūra, tostarp visi tiešie un netiešie augšupējie un lejupējie partneruzņēmumi un saistītie uzņēmumi, ņemot vērā visas kapitāla daļas, balsstiesības vai jebkuru citu ietekmi, kas ir būtiska saistību vai partnerības noteikšanai Komisijas Ieteikuma 2003/361/EK pielikuma 3. panta izpratnē.

    * Dokumentāri pierādījumi, kurā norādīti uzņēmuma kapitāla daļu īpašnieki, var būt daži no turpmāk minētajiem dokumentiem ar jaunākajiem grozījumiem un kapitāla daļu sadalījumu: statūti, reģistrācijas dokumenti, dibināšanas līgums, uzņēmuma akcionāru grāmata u. c.

  2. Oficiālo auditēto finanšu pārskatu kopijas kopā ar paskaidrojumiem un gada pārskati par pēdējiem diviem apstiprinātajiem finanšu pārskata periodiem, kā arī šādi dokumenti par visiem partneruzņēmumiem un/vai saistītajiem uzņēmumiem saskaņā ar Komisijas ieteikuma pielikuma 3., 4. un 6. pantu.

  3. Oficiāls apliecinājums vai izziņa no oficiālas iestādes**, kas apstiprina darbinieku skaitu, kurš atbilst ikgadējo darba vienību (IDV) skaitam saskaņā ar Komisijas ieteikuma pielikuma 5. pantu, par katru no diviem pēdējiem apstiprinātajiem pārskata periodiem. Ja šī informācija ir iekļauta gada pārskatos vai auditēto finanšu pārskatu paskaidrojumos, minētie dokumenti nav jāiesniedz.

    ** Oficiālu apliecinājumu, kurā norādīta informācija par uzņēmuma darbinieku skaitu, var iegūt no turpmāk minētajām (un citām) valsts vai vietēja līmeņa iestādēm: nodokļu inspekcijas, ieņēmumu dienesta, apdrošināšanas aģentūras, nodarbinātības dienesta, statistikas biroja, veselības apdrošināšanas aģentūras, privātas veselības apdrošināšanas sabiedrības.

Pārliecinieties, ka esat nosūtījuši iepriekš 1., 2. un 3. punktā norādītos dokumentus par visiem tiešajiem un netiešajiem augšupējiem un lejupējiem partneruzņēmumiem un saistītajiem uzņēmumiem, ņemot vērā visas kapitāla daļas, balsstiesības vai citu ietekmi, kas ir būtiska saistību vai partnerības noteikšanai Komisijas ieteikuma pielikuma 3. panta izpratnē.

Piezīme. Ja uzņēmums un/vai kāds no tā partneruzņēmumiem un saistītajiem uzņēmumiem sagatavo konsolidētus pārskatus vai arī tiek iekļauts cita uzņēmuma konsolidētajos pārskatos, lūdzu, nosūtiet konsolidētos finanšu pārskatus kopā ar attiecīgiem paskaidrojumiem.

Kā iesniegt pieteikumu MVU statusa atzīšanai un nodrošināt apliecinošos dokumentus

Pirmkārt, uzņēmējiem jāpārliecinās, ka tie ir iepazinušies ar attiecīgajām MVU definīcijām un tiem ir pieejami sadaļā "Documentary evidence needed" ("Nepieciešamie dokumentārie pierādījumi") uzskaitītie nepieciešamie dokumenti ne tikai par attiecīgo uzņēmumu, bet arī par visiem partneruzņēmumiem un/vai saistītajiem uzņēmumiem.

Pieteikumu MVU statusa piešķiršanai var iesniegt, izmantojot R4BP 3 rīku. Lai nodrošinātu dokumentus, aktīvās vielas ražotājam vai potenciālajam atļaujas turētājam ir jāpierakstās ECHA kontos un jāizmanto R4BP iesniegšanas rīks. Cilnē "NEW APPLICATION" (JAUNS PIETEIKUMS) izvēlieties opciju pieteikuma iesniegšanai "SM-APP – SME Verification" (SM-APP — MVU statusa pārbaude), un iesniegšanas vednis vadīs Jūs cauri visam iesniegšanas procesam.

Lūdzu, pārbaudiet regulāri R4BP rīkā savus uzdevumus un ziņojumus. Iestāde Jums var pieprasīt papildinformāciju, izmantojot R4BP rīku, turklāt ar termiņu. Pieprasījums parādās zem cilnes "TASKS" (UZDEVUMI) R4BP 3 rīkā. Neievērojot termiņu, Jūsu pieteikumu var noraidīt, vai arī veikt novērtējumu, neņemot vērā par vēlu iesniegto informāciju atkarībā no apstrādes posma. Lēmums par Jūsu pieteikumu MVU statusa atzīšanai tiek paziņots, izmantojot R4BP 3 rīku.

R4BP 3 pierakstīšanās

Dokumentāro pierādījumu izmēra ierobežojumi

Lūdzu, ņemiet vērā, ka viens pielikums nedrīkst būt lielāks par 10 MB. Tāpēc, ja vēlaties sūtīt ļoti lielus pielikumus vai vairāk par sešiem pielikumiem, lūdzu, izveidojiet arhīva failu (*.zip), kurā iekļaujiet visus dokumentus, un augšupielādējiet arhīva failu (*.zip) kā pielikumu.

 

MVU statusa paziņošana un spēkā esība

Aģentūra 45 dienu laikā no visu attiecīgo elementu saņemšanas pieņem lēmumu par MVU statusu (ja piemērojams).

Uzņēmumu, kas iesniedzis pieteikumu atbilstoši Regulai (ES) Nr. 528/2012, atzīst par MVU uz diviem gadiem.

Lēmumu, ko aģentūra pieņēmusi par uzņēmuma MVU statusu, var pārsūdzēt saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 77. pantu.

Maksas samazinājumi

Maksas samazinājumi attiecībā uz pieteikumiem par aktīvo vielu apstiprināšanu, minētā apstiprinājuma atjaunošanu vai vielas iekļaušanu I pielikumā, ja aktīvās vielas ražotājs ir Savienībā dibināts MVU, izņemot gadījumus, kad aktīvā viela ir aizstājama

Uzņēmuma veids Samazinājums (% no standarta maksas)
Mikrouzņēmums

60

Mazs uzņēmums

40

Vidējs uzņēmums

20


 

Maksas samazinājumi attiecībā uz pieteikumiem par biocīdu vai biocīdu saimju Savienības atļauju vai atļaujas atjaunošanu, ja potenciālais atļaujas turētājs ir Savienībā dibināts MVU, izņemot gadījumus, kad biocīds satur aktīvu vielu, kas ir aizstājama

Uzņēmuma veids

Samazinājums (% no standarta maksas)

Mikrouzņēmums

30

Mazs uzņēmums

20

Vidējs uzņēmums

10

 

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)