Iesniedziet jaunu ziņojumu, ja jums viela joprojām ir jālieto

Uz visiem lēmumiem par licencēm attiecas pārskatīšanas termiņš. Šajā laikā licenču īpašniekiem ir jāturpina meklēt piemērotu alternatīvu vielu vai tehnoloģiju, kas dotu iespēju atteikties no vielas, kas rada ļoti lielas bažas (SVHC), lietošanas.

Ja licenču īpašniekiem tas neizdodas, viņi var iesniegt pārskata ziņojumu. Šis ziņojums jāiesniedz vismaz 18 mēnešus pirms pārskatīšanas termiņa beigām.

Pārskata ziņojumu gadījumā licenču īpašniekiem ir jāatjaunina visi sākotnējā pieteikumā iesniegtie dokumenti, kas ir mainījušies, un jāiesniedz visi citi elementi, ko prasa licences piešķiršanas lēmuma nosacījumi vai uzraudzības kārtība.

  • Alternatīvu analīze (AoA) — licenču īpašniekiem ir jāiesniedz AoA atjauninājums, tostarp informācija par visām attiecīgajām pētniecības un izstrādes darbībām, iespējamām jaunām alternatīvām un ceļā uz aizstāšanu ar drošākām alternatīvām panākto progresu. Ja AoA atjauninājums liecina, ka ir pieejama piemērota alternatīva, licenču īpašniekiem ir jāiesniedz aizstāšanas plāns. Ja licences īpašnieks ir iesniedzis aizstāšanas plānu kopā ar sākotnējo pieteikumu, pārskata ziņojumā ir jāiekļauj arī tā atjauninājums.
  • Ķīmiskās drošības ziņojums (CSR) — ja licences piešķiršanas lēmumā ir iekļauti ar pārvaldību saistīti nosacījumi vai uzraudzības pasākumi, licences īpašniekam ir jāiesniedz CSR iekļauto iedarbības scenāriju atjauninājums. Iedarbības scenāriji jāatjaunina arī tad, ja ir notikušas izmaiņas, kas tos ietekmē (piemēram, sakarā ar jauniem riska pārvaldības pasākumiem vai uzlabotām zināšanām par iedarbības līmeņiem). Arī īsais kopsavilkums ir jāiesniedz atkārtoti.
  • Sociālekonomiskā analīze (SEA) — ja ir mainījušās piešķirtas licences priekšrocības (piemēram, atjauninātās AoA vai nodarbinātības izmaiņu dēļ), SEA ir attiecīgi jāatjaunina. Turklāt, ja tiek atjaunināti iedarbības scenāriji, var mainīties arī piešķirtās licences ietekme uz veselību vai vidi. Tāpat var būt jāatjaunina pieteikuma iesniedzēja pamatojums par pārskatīšanas termiņa ilgumu.
  • Paskaidrojums — licences īpašniekam ir jāiesniedz arī īss paskaidrojums par to, kas ir mainījies kopš sākotnējā pieteikuma iesniegšanas un licences piešķiršanas. Šā paskaidrojuma mērķis ir atvieglot ziņojumu lasīšanu.

Pārskata ziņojuma iesniegšanas un izskatīšanas process ir tāds pats kā sākotnējam licences pieteikumam. Pirms pārskata ziņojuma iesniegšanas licences īpašnieks var pieprasīt pirmsiesniegšanas informatīvo sesiju.

Pārskata ziņojumu arī iesniedz vienā no iesniegšanas logiem, kas izveidoti licenču pieteikumiem. Tas nodrošina pārskata ziņojuma apstrādi pēc iespējas īsākā laikā. Maksa par pārskata ziņojumiem ir tāda pati kā par pieteikumiem licences saņemšanai.

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)