MVU pārbaude

Lai nodrošinātu godīgu konkurenci un vienlīdzīgu attieksmi pret reģistrētajiem uzņēmumiem attiecībā uz maksājumiem, ECHA ir atbildīga par to uzņēmumu lieluma pārbaudi, kuri uzskata, ka tiem pienākas MVU maksu samazinājumi.

Ja Jūs REACH-IT esat norādījis savu uzņēmumu kā mikrouzņēmumu, maza vai vidēja lieluma uzņēmumu un līdz ar to pretendējat uz MVU maksu samazinājumiem, ECHA jebkurā laikā var veikt MVU pārbaudi attiecībā uz Jūsu uzņēmumu.

Nepatiesas informācijas sniegšanai, deklarējot uzņēmuma lielumu, var būt nopietnas sekas. Sk. nodaļu "Kā noteikt uzņēmuma lieluma kategoriju", un, ja saprotat, ka esat deklarējis nepareizu uzņēmuma lielumu, sk. nodaļu "Ko darīt, ja esat nepareizi norādījis MVU lieluma kategoriju".

MVU pārbaudes procedūras laikā Jums pieprasīs dokumentārus pierādījumus Jūsu deklarētajai lieluma kategorijai. Gadījumā, ja sniegtie dokumenti būs nepietiekami uzņēmuma lieluma noteikšanai vai neatbildīs deklarētajam uzņēmuma lielumam, ECHA to norādīs savā lēmumā un izdos attiecīgos papildu rēķinus.

Ja rēķins par atbilstošo reģistrācijas maksu netiks apmaksāts noteiktajā termiņā, sākotnējais reģistrācijas lēmums par reģistrācijas numura piešķiršanu tiks atcelts. Sākotnēji piešķirtā reģistrācijas numura lietošana šādā gadījumā vairs nebūs atļauta.

Sīkāka informācija par procedūru ir sniegta turpmākajās sadaļās.

 

Pieprasītie dokumentārie pierādījumi
  1. Dokumentārie pierādījumi*, kas norāda īpašumtiesību struktūru iesniegšanas dienā (reģistrācija, reģistrācijas atjaunināšana, paziņošana utt.) REACH-IT, ieskaitot visus tiešos un netiešos partneru un saistītos uzņēmumus (mātes un meitas uzņēmumus), ņemot vērā jebkādas akcijas, balsstiesības vai citus ietekmes īstenošanas veidus, kas ir nozīmīgi saistību/partnerību noteikšanā Komisijas Ieteikuma 2003/361/EK pielikuma 3. panta izpratnē.

    *Par dokumentāriem pierādījumiem attiecībā uz uzņēmuma akcionāriem uzskatāmi šādi dokumenti, ieskaitot pēdējos grozījumus akciju sadalei: Uzņēmumu reģistra izraksts, Statūti, Dibināšanas dokumenti, Dibināšanas memorands, uzņēmuma akcionāru reģistrs u. c.

  2. Oficiālo finanšu pārskatu (vajadzības gadījumā revidēto) pilna komplekta kopijas kopā ar pievienotajām piezīmēm un gada ziņojumiem, vai arī pilns gada nodokļu deklarāciju komplekts par diviem pēdējiem apstiprinātajiem pārskata periodiem pirms katras iesniegšanas laika, kā arī jebkura partnera un/vai saistīto uzņēmumu minētie finanšu dokumenti saskaņā ar Komisijas ieteikuma pielikuma 3., 4. un 6. pantu.

  3. Oficiāls sertifikāts/informācija no Oficiālas iestādes**, kas apstiprina darbinieku skaitu atbilstoši gada darba vienību (GDV) skaitam saskaņā ar Komisijas Ieteikuma pielikuma 5. pantu katram no pēdējiem diviem apstiprinātajiem nodokļu grāmatvedības periodiem pirms katra iesnieguma brīža. Ja šī informācija ir ietverta gada ziņojumos vai piezīmēs auditora pārbaudītajiem finanšu ziņojumiem, jums šie dokumenti nav jāiesniedz.

    **Oficiāls sertifikāts, kas sniedz informāciju par uzņēmuma personāla skaitu var tikt saņemts no ne tikai, bet arī šādām nacionālām/vietējām iestādēm: nodokļu dienesta iestādes, ienākumu dienesta iestādes, apdrošināšanas iestādes, darba dienesta iestādes, statistikas dienesta iestādes, veselības apdrošināšanas iestādes, privāta veselības apdrošināšanas uzņēmuma u. c.

Neaizmirstiet nosūtīt dokumentus, kas norādīti 1., 2. un 3. punktā, arī visiem tiešiem un netiešiem partneru un saistītajiem uzņēmumiem (mātes un meitas uzņēmumiem), ņemot vērā jebkādas akcijas, balsstiesības vai citus ietekmes īstenošanas veidus, kas ir nozīmīgi saistību/partnerību noteikšanā Komisijas Ieteikuma 3. panta izpratnē.

Piezīme: ja uzņēmums un/vai jebkurš no tā partneriem un saistītajiem uzņēmumiem sniedz konsolidētos pārskatus vai konsolidācijas veidā ir iekļauts cita uzņēmuma grāmatvedībā, lūdzu, nosūtiet viņiem konsolidētos ziņojumus kopā ar pavadošajām piezīmēm.

Ja Jūs rīkojaties kā vienīgais pārstāvis, novērtējums par MVU maksu samazinājuma piemērošanu ir jāveic attiecībā uz trešās valsts ražotāja, preparāta izstrādātāja vai attiecīgās preces ražotāja personāla skaitu, apgrozījumu un bilanci, ietverot būtisko informāciju no trešās valsts ražotāja, preparāta izstrādātāja vai attiecīgās preces ražotāja saistītajiem un partneru uzņēmumiem, saskaņā ar Ieteikumu 2003/361/EK.

 

Pārbaudes rezultāts

Pēc analīzes veikšanas ECHA var lūgt papildu dokumentāciju, ja tas ir nepieciešams. Kad visi nepieciešamie dokumenti ir iesniegti, ECHA Jums paziņo rezultātu.

  • Ja tiesības saņemt maksu samazinājumu ir apstiprinātas, ECHA vienkārši paziņo pārbaudes rezultātu un neizdos papildu (sakarā ar papildu izmaksām vai administratīvajiem izdevumiem) rēķinus.
  • Ja dokumentārie pierādījumi norāda lielumu, kas pārsniedz pieteikuma iesniegšanas brīdī norādīto lieluma kategoriju, ECHA nosūta lēmumu ar noteiktā lieluma kategoriju un izraksta rēķinus reģistrācijas maksai, kas tiek piemērota pareizajai lieluma kategorijai, kā arī attiecībā uz piemērojamajām administratīvajām maksām.

Tomēr, ja MVU pārbaudes procedūras laikā reģistrētais uzņēmums sniedz nepietiekamu dokumentāciju vai to nesniedz vispār, uzskata, ka reģistrētais uzņēmums nav tiesīgs saņemt MVU maksu samazinājumu. Līdz ar to ECHA pieprasa reģistrētajam uzņēmumam apmaksāt standarta maksu, kā arī administratīvos izdevumus attiecībā uz lieliem uzņēmumiem (kas nav MVU).

Saskaņā ar REACH regulas 94. panta 1. punktu un Līguma par Eiropas Savienības Darbību 263. pantu Jūs varat uzsākt tiesvedību par lēmuma likumības izskatīšanu Vispārējā tiesā divu mēnešu laikā pēc paziņojuma par lēmumu saņemšanas. Noderīgu informāciju par juridiskiem tekstiem attiecībā uz procedūru, kā arī memorandu pieteikumiem iespējams atrast Vispārējās tiesas tīmekļa vietnē.

 

Papildu izmaksu rēķini un administratīvie izdevumi

Kā paskaidrots iepriekšējā nodaļā, pēc deklarētās MVU kategorijas pārbaudes ECHA iekasē maksu, kas atbilst pareizajai uzņēmuma lieluma kategorijai, kā arī administratīvos izdevumus no jebkura reģistrētā uzņēmuma, kas nepareizi norādījis informāciju, lai nodrošinātu tiesības saņemt maksu samazinājumu saskaņā ar 13. panta 4. punktu Maksājumu regulā (Regulā (EK) Nr. 340/2008). Maksājumu līmenis sākotnēji ir noteikts ECHA Valdes lēmumā MB/D/29/2010 par pakalpojumu klasifikāciju, kuru groza ar Valdes lēmumu MB/21/2012/D un Valdes lēmumu MB/14/2015.

Līdz ar to, ja dokumentārie pierādījumi, kurus esat sniedzis(-usi) MVU pārbaudes procedūras laikā, nepierāda MVU kategoriju, kas ir deklarēta iesniegšanas brīdī (reģistrācija, reģistrācijas atjaunošana, paziņošana u. c.), ECHA no jums iekasē maksu, kas tiek piemērota pareizajai uzņēmuma lieluma kategorijai, kā arī piemērojamos administratīvos izdevumus.

Ja MVU pārbaudes procedūras laikā reģistrētais uzņēmums sniedz nepietiekamu dokumentāciju vai to nesniedz vispār, uzskata, ka reģistrētais uzņēmums nav tiesīgs saņemt MVU maksu samazinājumu. Līdz ar to ECHA iekasē standarta maksu un administratīvos izdevumus, ko piemēro lieliem uzņēmumiem (kas nav MVU).

Visbeidzot, ja Jūs pareizi labojat sava uzņēmuma lielumu pēc sazināšanās ar ECHA, varat iegūt 50 procentu samazinājumu piemērojamajiem administratīvajiem izdevumiem noteiktos apstākļos, kā tas sīki izskaidrots nodaļā "Ko darīt, ja esat nepareizi norādījis MVU lieluma kategoriju".

Sk. nodaļu Administratīvās maksas, lai uzzinātu par maksām, kas piemērojamas Jūsu uzņēmuma lielumam.

 

Reģistrācijas lēmumu atcelšana

Reģistrētajiem uzņēmumiem, kas nespēj pierādīt savas tiesības saņemt MVU maksu samazinājumus, uz kuriem tie ir pretendējuši, ir jānomaksā attiecīgās maksas, kas norādītas ECHA lēmumā par MVU pārbaudes procedūras izbeigšanu un attiecīgajos rēķinos, ievērojot noteiktos termiņus.

Sākotnējais maksu veikšanas termiņš ir norādīts papildu rēķinos, kas tiek izdoti pēc MVU pārbaudes. Ja maksājums netiek saņemts, termiņu vienreiz pagarina. Ja reģistrētais uzņēmums nesamaksā pilnu summu līdz pagarinātā termiņa beigām, ECHA atceļ iepriekš pieņemto lēmumu par reģistrāciju. Līdz ar to reģistrācijas numura izmantošana vairs nav atļauta, kā arī numurs ECHA datu bāzē tiek deaktivizēts. Turklāt jebkādas reģistrācijas maksas, kas jau ir apmaksātas reģistrācijas iesniegšanas brīdī, netiek atmaksātas. Lēmumu par atcelšanu paziņo uzņēmumam, kā arī ECHA informē attiecīgās dalībvalsts kompetentās iestādes.

Saskaņā ar REACH regulas 20. panta 5. punktu reģistrētie uzņēmumi var apstrīdēt atcelšanas lēmumu ECHA Apelācijas padomē trīs mēnešu laikā pēc paziņojuma saņemšanas par šo lēmumu. Apelācijas sūdzības iesniegšanas procedūra ir aprakstīta Apelācijas padomes tīmekļa lapā.

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)