Palīdzības meklēšana

Saimnieciskās darbības perspektīvas apzināšanās

Lietpratīgi uzņēmumi pārvērš juridiskās saistības par saimnieciskās darbības iespējām.

Saziņa piegādes ķēdē 

Šī saziņa ir kas vairāk nekā tikai līdzeklis ķīmiskās drošības uzlabošanai:

  • tā palīdz prognozēt to vielu piegādi, kas ir kritiskas Jūsu saimnieciskajā darbībā; un
  • palīdz uzlabot Jūsu zināšanas un izpratni par to, kā tiek izmantotas Jūsu ķīmiskās vielas, kā arī turpmāko pieprasījumu pēc tām. Pateicoties šai saziņai, Jūs varat pārskatīt savu portfeli un izstrādāt jaunus produktus

Rīkojieties savlaicīgi

Lēmuma pieņemšanai regulēt vielu ES līmenī var būt ilgtermiņa ietekme uz Jūsu saimniecisko darbību. Jums ir iespēja palīdzēt pieņemt šādu lēmumu, tādējādi veicinot drošākas vielas izmantošanu, kāda iespējams Jums ir.

ECHA regulāri apspriež priekšlikumus par:

  • Bīstamo vielu klasificēšanas un marķēšanas saskaņošanu; 
  • Ļoti lielas bažas izraisošu vielu identificēšanu;
  • Izlemšanu, kurām ļoti lielas bažas izraisošām vielām vajadzīga iepriekšēja atļauja;
  • Atļauju atsevišķiem uzņēmumiem pagaidu kārtā izmantot īpaši bīstamās vielas;
  • Vielu atsevišķu izmantošanas veidu ierobežošanu;
  • Biocīdo aktīvo vielu identificēšanu, kas ir aizvietošanas kandidāti.

Uzraugiet, kā tiek regulēta Jūsu viela

REACH

Jaunās identificētās vielas, kas izraisa ļoti lielas bažas, regulāri tiek iekļautas kandidātvielu un atļauto vielu sarakstā. Tiek pieņemti jauni ierobežojumi. Aktīva informācijas atjaunošana attiecībā uz normatīvajiem aktiem sniedz Jums labāku iespēju prognozēt savu saimnieciskās darbības vidi, kas tādējādi palīdz Jums pārskatīt savu portfeli un izstrādāt atbilstošu saimnieciskās darbības stratēģiju. 

Pirms ļoti bīstama viela tiek pakļauta noteikumiem, jāveic vairāki pasākumi, un, izmantojot mūsu mājas lapu, Jūs varat uzraudzīt savas vielas. ECHA publicē informāciju un uzsāk sabiedrisko apspriedi par katru licencēšanas un ierobežošanas procesā veikto soli.

Biocīdi

Lai savlaicīgi pieprasītu produkta atļauju, Jums ir jāpārbauda aktīvās vielas statuss, ko tas satur. Vai viela jau ir apstiprināta vai arī, kad tiks pieņemts lēmums par tās apstiprināšanu? Vai tā ir kandidātviela?

Jūs varat sekot līdzi arī Biocīdo produktu komitejas atzinumiem, kuros tiek pieņemts lēmums pārskatīt aktīvo vielu nekaitīgumu ​​un Eiropas Komisijas sniegtos ieteikumus par tās apstiprināšanu vai apstiprinājuma noraidīšanu. Aktuālas informācijas iegūšana Jums var palīdzēt pieņemt lēmumus saimnieciskajā darbībā.


Bezmaksas atbalsts

Vispārējo izpratni un tematisko informāciju par to, kā darbojas attiecīgie tiesību akti, var noskaidrot valsts palīdzības dienestā vai ECHA palīdzības dienestā.

Lai saņemtu nozarei specifisko informāciju un atbalstu, sazinieties ar nozares asociāciju. Tās rūpīgi seko tiesību aktiem un sniedz saviem biedriem praktisku atbalstu. Dažām no šīm asociācijām ir arī ar nozari saistīti palīdzības dienesti.

Lai iegūtu informāciju par ES finansējumu, sazinieties ar Eiropas Biznesa atbalsta tīklu. 

Ar vielu saistītus jautājumus var noskaidrot pie piegādātājiem un citiem uzņēmumiem Jūsu piegādes ķēdē. Viens no tiesību aktu mērķiem ir uzlabot piegādes ķēdes saziņu, lai nodrošinātu, ka viela tiek izmantota drošā veidā. 

Maksas atbalsts

Jūs varat nolīgt konsultantu, kas sniegs padomus par Jūsu pienākumiem, ko nosaka REACH. Uzmanieties - nemaksājiet par lietām, kas Jums nav nepieciešamas! Kontrolsarakstā Jūs varat izvēlēties labāko konsultantu. 

Finansiālais atbalsts

Jūs varat pretendēt uz finansējuma saņemšanu no ES vai savas dalībvalsts, jo īpaši, ja esat inovatīvs mazais uzņēmums, kas balstīts uz pētījumiem vai, kas vērš uzmanību ilgtspējīgai vielu izmantošanai.

 

Pārbaudiet ES un valsts finansējumu

Categories Display