Biocīdu piegādātājs vai lietotājs

Ja Jūs piegādājat vai lietojat biocīdu aktīvās vielas vai produktus EEZ, Jums ir jāpārzina ES tiesību akti par biocīdiem. Tie ir izstrādāti, lai nodrošinātu biocīdu radītā kaitējuma potenciālā riska līdzsvaru ar sagaidāmajiem ieguvumiem.

Tiesību akts ir piemērojams 22 dažādiem produktu veidiem, kas pieder četrām galvenajām grupām:

 • dezinfekcijas līdzekļi mājai un lietošanai rūpniecībā;
 • konservanti apstrādātiem un dabīgiem izstrādājumiem;
 • kaitēkļu kontroles līdzekļi;
 • citi īpašie biocīdu produkti, piemēram, pretapaugšanas līdzekļi.

Tāpat tas attiecas uz vielām, maisījumiem un izstrādājumiem, kas ir apstrādāti ar vienu vai vairākiem biocīdiem vai kuros ar nolūku ir iekļauts viens vai vairāki biocīdi.

Kas Jums jādara?

Tas atkarīgs no tā, ko Jūs ražojat, piegādājat vai lietojat — aktīvo vielu, biocīdu vai apstrādātu izstrādājumu.

Piekļuves tirgum pamatā ir divu posmu procedūra:

 • aktīvajai vielai, ko izmanto biocīdā vai ar kuru apstrādās izstrādājumu, ir jābūt apstiprinātai (tai ir jābūt pozitīvam efektivitātes un drošības vērtējumam) ES līmenī attiecīgajam izstrādājuma veidam.
 • Pirms biocīda laišanas tirgū (piemēram, pārdošanai) vai pirms tā izmantošanas jāsaņem atļauja valsts vai ES līmenī.

Izņēmums: Ja aktīvā viela vēl nav apstiprināta, bet ir iekļauta pārskatīšanas programmā, biocīdu var laist tirgū un izmantot saskaņā ar valsts tiesību aktiem.

Turklāt, sākot ar 2015. gada 1. septembri, jebkurus biocīdus var laist tirgū vienīgi tad, ja vielas vai izstrādājuma piegādātājs ir iekļauts 95. panta aktīvo vielu un piegādātāju sarakstā.

 

Aktīvās vielas

Ir ietverti visi biocīdi. Tostarp ir nanomateriāli un aktīvās vielas, ko iegūst in situ (no citas vielas, ko dēvē par "prekursoru"), lietošanas vietā.

Ražotājs vai importētājs

Jūsu aktīvo vielu var izmantot biocīdā, kas paredzēts EEZ tirgum, ja tā atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

 • tā ir apstiprināta konkrētam produktu veidam tipam, kādam to lieto;
 • tā ir iekļauta to vielu sarakstā, kas nerada bažas saistībā ar veselību un apkārtējo vidi — Biocīdu regulas I pielikumā;
 • tā ir esoša aktīvā viela (2000. gada 14. maijā tā jau bija tirgū), un tā ir iekļauta pārskatīšanas programmā.

Turklāt, sākot ar 2015. gada 1. septembri jebkurus biocīdus var laist tirgū vienīgi tad, ja vielas vai izstrādājuma piegādātājs ir iekļauts 95. panta aktīvo vielu un piegādātāju sarakstā.

Lai pieteiktos aktīvās vielas apstiprināšanai vai iekļaušanai 95. panta sarakstā, sazinieties ar ECHA, izmantojot Biocīdu reģistru (R4BP 3).

Izplatītājs

Pirms Jūs sākat piegādāt aktīvo vielu izmantošanai EEZ tirgū, Jums jāizpilda iepriekš aprakstītie nosacījumi ražotājiem un importētājiem.

 

Biocīdi

Kad biocīda aktīvā viela ir apstiprināta vai iekļauta to vielu sarakstā, kas nerada bažas (Biocīdu regulas I pielikumā), lai biocīdu, kas to satur, varētu laist EEZ tirgū, tas ir jāapstiprina.

Ja lēmums par aktīvās vielas apstiprināšanu nav pieņemts, Jūs tik un tā varat biocīdu laist tirgū saskaņā ar valsts tiesību aktiem, ja vien tā ir iekļauta pārskatīšanas programmā.

Sākot no 2015. gada 1. septembra, visiem biocīdiem ir jābūt piegādātājam (vielas vai produkta piegādātājam), kas iekļauts 95. panta sarakstā, pretējā gadījumā biocīdu vairs nedrīkst laist EEZ tirgū.

Atļaujas turētājs

Jūs esat atbildīgs par produkta laišanu tirgū (t. i., par pirmo piegādi izplatīšanai vai lietošanai EEZ). Tas nozīmē, ka Jūs esat atbildīgs par pareizu klasifikāciju (saskaņā ar CLP Regulu), kā arī par biocīda iepakošanu un marķēšanu. Tāpat Jums ir jāinformē kompetentās iestādes, ja jebkurā brīdī Jums kļūst zināma informācija, kas var ietekmēt produkta atļauju, piemēram, informācija par drošību.

Jums ir pienākums pārliecināties, ka biocīds atbilst tiesību aktu prasībām, kad to reklamējat vai padarāt pieejamu EEZ tirgū. Tas attiecas uz jebkāda veida piegādi, ieskaitot attālinātu pārdošanu un e-komerciju.

Ja Jūs esat turpmākais atļaujas turētājs, varat izvēlēties, vai pieteikties atļaujai katrā valstī atsevišķi vai izmantot atļauju, kas attiecas uz visu ES teritoriju.

Šo pienākumu var uzņemties jebkura EEZ reģistrēta fiziska vai juridiska persona, tostarp, ražotājs, importētājs vai konsultants.

Lai veicinātu veselībai un videi mazāk kaitīgo biocīdu izmantošanu:

 • biocīdiem, kuros izmanto zemāka riska aktīvās vielas, ir paredzēta vienkāršota procedūra;
 • ja biocīdā iekļautā viela ir apzināta kā aizstājama aktīvā viela, biocīda atļauju saņemt ir grūtāk.

Ražotājs

Jūs kā biocīda ražotājs varat pieteikties kļūt par atļaujas turētāju (sk. iepriekš).

Tāpat Jūs varat pieteikties iekļaušanai 95. panta sarakstā kā "produkta piegādātājs".

Importētājs

Pirms jebkādu biocīdu importēšanas uz EEZ ir jāpārliecinās, ka:

 • tos ir atļauts tirgot valstī, uz kuru plānojat tos piegādāt, vai ka biocīdā iekļautā aktīvā viela ir ietverta pārskatīšanas programmā;
 • piegādātājs ir iekļauts 95. panta apstiprināto aktīvo vielu un piegādātāju sarakstā.

Jūs kā biocīda importētājs varat pieteikties šajā sarakstā arī kā "vielas piegādātājs" vai "izstrādājuma piegādātājs". Tāpat Jūs varat pieteikties arī kā atļaujas turētājs (sk. iepriekš).

Izplatītājs

Pirms izplatāt biocīdus, Jums ir jāpārliecinās, ka tie ir atļauti katrā valstī, kurā plānojat tos padarīt pieejamus. 

Ja biocīds vēl nav atļauts, pārliecinieties, vai izstrādājumā iekļautā aktīvā viela ir ietverta pārskatīšanas programmā.

Sākot ar 2015. gada 1. septembri, pirms izstrādājuma izplatīšanas Jums arī jāpārliecinās, vai piegādātājs ir iekļauts 95. panta aktīvo vielu un piegādātāju sarakstā.

 

Apstrādātie izstrādājumi

Ja Jūsu izstrādājums ir apstrādāts ar biocīdu vai tajā ir iekļauts biocīds, bet tam nav primāras biocīda funkcijas, to uzskata par "apstrādātu izstrādājumu".

Apstrādātu izstrādājumu var laist tirgū (piemēram, pirmā piegāde izplatīšanai vai lietošanai EEZ) vienīgi tad, ja biocīds, ar kuru izstrādājums ir apstrādāts, satur vienīgi:

 • apstiprinātas aktīvās vielas;
 • vielas, kas nerada bažas un kuras uzskaitītas I pielikumā;
 • vielas, kas iekļautas pārskatīšanas programmā;
 • var būt nepieciešama īpaša apstrādāto izstrādājumu marķēšana.

Ražotājs vai importētājs

Ja esat atbildīgs par apstrādātā izstrādājuma laišanu tirgū, Jūs uzņematies pilnīgu atbildību par apstrādātā izstrādājuma likumību un par tā izsekojamību. Tāpat Jums var būt jānodrošina papildu informācija patērētājiem pēc viņu pieprasījuma par to, kādi biocīdi un nanomateriāli ir izmantoti izstrādājuma apstrādei.

Izplatītājs

Jums kā apstrādātā izstrādājuma izplatītājam ir tādi paši pienākumi kā biocīdu produktu izplatītājam.

Jums pēc pieprasījuma ir arī jānodrošina informācija patērētājiem par to, kādi biocīdi un nanomateriāli ir izmantoti izstrādājuma apstrādei. Patērētājiem ir likumīgas tiesības saņemt šo informāciju 45 dienu laikā un bez maksas.

 

Vai eksportējat uz valstīm ārpus ES?

Ja Jūs eksportējat aktīvās vielas, biocīdus vai apstrādātos izstrādājumus, Biocīdu tiesību aktu noteikumi Jums nav saistoši.

Taču, ja Jūsu biocīdi ES ir aizliegti vai stingri ierobežoti, visticamāk Jums nāksies ievērot PIC Regulas prasības. Tas nozīmē, ka Jums jāziņo ECHA par to eksportēšanu. Dažos gadījumos Jums arī jāsaņem importējošās valsts iepriekš norunāta piekrišana.

Pārliecinieties, vai Jūsu ķimikālija ir iekļauta ķimikāliju sadaļā, uz kuru attiecas PIC.

 

Aizliegtu vai stingri ierobežotu biocīdu importēšana Eiropas Savienībā

Tās varētu būt aktīvas vielas, biocīdi vai izstrādājumi, kas satur aizliegtus vai stingri ierobežotus biocīdus. Šādā gadījumā Jums var būt jāizpilda PIC Regulas prasības.

Tad Jums ir:

 • jāpārliecinās, vai importēšana ir atļauta saskaņā ar Biocīdu regulu un Jūsu valsts tiesību aktiem;
 • attiecīgajām iestādēm ES ir jāziņo par importētajiem daudzumiem;

jāpārbauda, vai Jūsu ķimikālija ir iekļauta ķimikāliju sadaļā, uz kuru attiecas PIC.

Categories Display