Izplatītājs

Tiesību aktos ir atzīta nozīme, kura Jums ir kā starpniekam starp ražotājiem un klientiem, lai veicinātu piegādes ķēdē informācijas apmaiņu par ķīmisko drošību. Lai aizsargātu cilvēkus un apkārtējo vidi no ķīmiskajiem riskiem, nepieciešama Jūsu aktīva iesaistīšanās. 

REACH un CLP regulas izpratnē Jūs esat izplatītājs, ja iepērkat ķīmisko vielu vai maisījumu EEZ, glabājat to un pēc tam laižat tirgū pārdošanai kādam citam (arī ar savu prečzīmi bez jebkādām ķīmiskā sastāva izmaiņām).

Piemēram, mazumtirgotāji un izplatītāji REACH un CLP regulas izpratnē ir izplatītāji. 

Tomēr Jūs neesat uzskatāms par izplatītāju, ja:

  • iepērkat ķimikālijas no valstīm ārpus EEZ un laižat tās tieši EEZ tirgū; šādā gadījumā Jūs esat importētājs;
  • iepērkat ķimikālijas EEZ un sajaucat tās kopā ar citām ķimikālijām, atšķaidāt tās vai (atkārtoti) iepildāt konteineros pirms piegādes citiem. Šādā gadījumā Jūs esat pakārtots lietotājs.

Kas man jādara?

Jūsu galvenais pienākums ir informācijas apmaiņa piegādes ķēdē. 
 
Tāds pats pienākums ir arī visiem vielu, maisījumu un izstrādājumu piegādātājiem: ražotājiem, importētājiem, pakārtotajiem lietotājiem un izplatītājiem.

 

 

Ja pārdodat preces rūpnieciskajiem vai profesionālajiem lietotājiem

Jums ir jāpaziņo drošības informācija par izplatāmo ķimikāliju bīstamību un riskiem:

Informēšana virzienā uz piegādes ķēdes beigām

Galvenais šādas informēšanas līdzeklis ir drošības datu lapa, kuru var paplašināt, iekļaujot katra apzinātā lietošanas veida iedarbības scenāriju.

Bīstamas vielas vai maisījuma gadījumā

  • Jums jāizveido drošības datu lapa attiecīgās valsts valodā un iekļaujot valsts tiesību normās paredzēto informāciju, piemēram, par darba aizsardzības prasībām vai atkritumu noglabāšanu.
  • Pārliecinieties, ka bīstamā viela vai maisījums ir pareizi marķēts un iepakots.

Tas nozīmē, ka ir jāievēro CLP regulas prasības. Ar 2015. gada 1. jūniju tika ieviestas svarīgas izmaiņas, tostarp jaunas piktogrammas un bīstamības apzīmējumi.

Plašāka informācija ir sniegta Ievada vadlīnijās par CLP regulu.

Ir jāapzinās, ka biocīdu līdzekļu un ar tiem apstrādāto preču marķējumam un iepakojumam ir jāatbilst gan CLP regulas, gan citām īpašām prasībām.

Izstrādājumi, kas satur īpaši bīstamas vielas

Tās ir saskaņā ar REACH regulu apzinātas vielas, kurām ir smaga un nereti neatgriezeniska iedarbība uz cilvēku veselību un apkārtējo vidi. Jums ir pienākums sniegt klientiem pietiekamu informāciju, lai nodrošinātu drošu izstrādājuma lietošanu, ieskaitot vismaz bīstamās vielas nosaukumu.

Informēšana virzienā uz piegādes ķēdes sākumu

Jūsu klientiem ir jāsniedz Jums informācija, ko nodot piegādātājiem ķēdes sākumā. Šī informācija var ietvert:

  • jaunu informāciju par vielu vai maisījumu bīstamajām īpašībām;
  • informāciju, kuras dēļ to saņemtajā drošības datu lapā norādītie riska vadības pasākumi var zaudēt savu nozīmi;
  • pietiekama informācija par to, kā tie izmanto vielu, lai attiecīgo izmantojuma veidu varētu ņemt vērā vielas reģistrācijas dokumentācijā.

Šādi Jūs varat palīdzēt ražotājiem un importētājiem saprast, kā tiek lietotas to ražotās vielas, un reģistrēt dažus vai visus izmantojuma veidus, kurus esat tiem paziņojis.

Pēc tam Jūsu klienti varēs saņemt drošuma informāciju, kura tiem ir jāievēro, lai izpildītu REACH un CLP regulas prasības.

 

Ja Jūs pārdodat preces patērētājiem

Pārliecinieties, ka bīstamās preces ir pareizi marķētas un iepakotas.

Ja prece (ķīmiskā viela vai maisījums) ir apzīmēta kā bīstama, tā ir jāmarķē un jāiepako saskaņā ar CLP regulas prasībām.

Tas ir ražotāju, sintezētāju, importētāju un izplatītāju pienākums. Ja Jūs atkārtoti marķējat vai iepakojat šādas preces, lai norādītu savu prečzīmi, arī Jums ir jāuzņemas tāds pats pienākums.

Kā bīstamu preču piegādātājam Jums ir jānodrošina to pareiza marķēšana un iepakošana. Marķējumā norāda:

  • informāciju par bīstamību attiecīgās valsts valodā;
  • ES piegādātāja kontaktinformāciju;
  • jaunās bīstamības piktogrammas, signālvārdus, bīstamības un drošības prasību apzīmējumus, kuri ir obligāti saskaņā ar CLP regulu.

Līdz 2017. gada 1. jūnijam ir atļauts pārdot maisījumus, kas ir marķēti saskaņā ar iepriekšējām prasībām, ja var pierādīt, ka tie ir bijuši apgrozībā piegādes ķēdē pirms izmaiņu spēkā stāšanās termiņa 2015. gada 1. jūnijā.

Jāapzinās, ka attiecībā uz Biocīdu regulā minētajiem apstrādātajiem izstrādājumiem attiecas papildu marķēšanas un iepakošanas prasības.

Atbilžu sniegšana uz patērētāju pieprasījumiem

Patērētājiem saskaņā ar REACH un Biocīdu regulu ir tiesības uzdot jautājumu par to, vai izstrādājumos, kurus Jūs pārdodat, īpaši bīstamas vielas pārsniedz noteiktu koncentrācijas pakāpi. Šis noteikums attiecas arī uz izstrādājumiem, kuri ir apstrādi ar biocīdiem.

Jums jāsniedz atbilde uz šādiem pieprasījumiem bez maksas 45 dienu laikā. Jums ir pienākums sniegt pietiekamu informāciju, tostarp ieteikt, kā droši lietot izstrādājumu, vai sniegt ziņas par izstrādājumam veikto apstrādi ar biocīdiem. Lai iegūtu jebkādu nepieciešamo papildinformāciju, sazinieties ar savu piegādātāju.

Preces, par kurām patērētājam ir tiesības uzdot jautājumu, parasti ietver apģērbu, mēbeles, mājsaimniecības priekšmetus, sporta piederumus vai citas ikdienas lietošanai paredzētas preces.

 

Ir jāpārzina uzglabājamās un piegādājamās ķimikālijas

Pirms vielas, maisījuma vai izstrādājuma laišanas tirgū Jums vispirms jāpārliecinās, vai EEZ tirgū tas ir likumīgi. Pārbaudiet, vai attiecīgā prece atbilst sadaļā "Ražotājs" vai "Importētājs" izklāstītajām prasībām, un sazinieties ar savu piegādātāju.

 

Taking a business perspective

You act as a bridge between suppliers and their customers and are essential for passing information throughout the supply chain. You have information about the hazards of substances in your portfolio, which you can turn into a business advantage by selecting safer products and raising your brand reputation.

Consumers have the right to ask about dangerous substances in articles. The right to ask gives information to consumers on the safe use of chemicals and motivates them and manufacturers to make safer choices.

You play an important role in this.

Categories Display