Pielāgojumi standarta informācijas prasībām

“Pielāgojuma” pieprasīšana nozīmē, ka ir iespējams izvairīties no testa veikšanas, pamatojoties uz noteiktiem vispārīgiem noteikumiem vai konkrētiem noteikumiem, kas attiecas tikai uz vienu informācijas prasību.

Vispārīgie noteikumi par pielāgojumiem var būt balstīti uz trim dažādiem iemesliem.

  1. Testēšana nav zinātniski nepieciešama.
  2. Testēšana nav tehniski iespējama.
  3. Testēšana nav vajadzīga, jo iedarbības nav vai tā nav nozīmīga.

Šie vispārīgie noteikumi ir precizēti XI pielikumā.

Turklāt VII–X pielikuma 2. ailē ir izklāstīti konkrēti noteikumi attiecībā uz katru informācijas prasību.

Atkarībā no vielas īpašībām un pieejamās informācijas dažus testus/pētījumus nevar vai nav vajadzīgs veikt.

Vielas īpašība Tests nav vajadzīgs
Gāzes 7.3. Viršanas punkts
7.4. Relatīvais blīvums
7.14. Granulometrija
Šķidrumi 7.14. Granulometrija
Neorganiskās vielas 7.8. Sadalīšanās koeficients
7.9. Uzliesmošanas temperatūra
9.2.1.1. Viegli bioloģiski noārdāma
Organiskie peroksīdi 7.13. Oksidēšanās īpašības
Spontāni uzliesmo gaisā vai saskaroties ar ūdeni vai mitrumu istabas temperatūrā 8.1. Kodīgums/kairinājums ādai
8.2. Nopietns acu bojājums/acu kairinājums
8.3. Ādas sensibilizācija
Stipra skābe/sārms 8.1. Kodīgums/kairinājums ādai
8.2. Nopietns acu bojājums/acu kairinājums
8.3. Ādas sensibilizācija

 

Šeit sniegti daži piemēri tam, kā noteikti testa rezultāti vai lietošanas apstākļi norāda, ka nav nepieciešams veikt testu.

Testa rezultāts vai lietošanas apstākļi Tests nav vajadzīgs
Kušanas temperatūra ir lielāka par 300 °C 7.5. Tvaika spiediens
Viegli oksidējas ūdenī 7.7. Šķīdība ūdenī
Klasificēta kā netoksiska saskarē ar ādu 8.1. Kodīgums/kairinājums ādai
Klasificēta kā tāda, kas izraisa nopietnus acu bojājumus 8.2. Nopietns acu bojājums/acu kairinājums
Ir pieejama pietiekama informācija par klasificēšanu un marķēšanu attiecībā uz vidi 9.1.1. Īstermiņa toksicitāte bezmugurkaulniekiem
Nenonāk notekūdeņu attīrīšanas iekārtās 9.1.4. Aktīvas dūņu elpošanas kavējums

 

Pilnīgu pārskatu skatiet dokumentā “Praktiskā rokasgrāmata MVU vadītājiem un REACH koordinatoriem” un REACH regulas VII–X pielikumā.

Svarīgi ievērot, ka testu neveikšana ar dzīvniekiem nedrīkst apdraudēt vielu drošu lietošanu. Tāpēc visiem pielāgojumiem, ar kuriem aizstājat standartinformācijas iesniegšanu, jābūt derīgam un dokumentētam pamatojumam.

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)