Pielāgojumi standarta informācijas prasībām

Pielāgošana nozīmē to, ka tā vietā, lai veiktu testu, Jūs sniedzat pamatojumu, kas balstās uz noteiktiem vispārīgiem vai specifiskiem likumiem.

Parasti pielāgošanai var būt trīs dažādi iemesli:

  1. Testēšana nav zinātniski nepieciešama
  2. Testēšana nav tehniski iespējama
  3. Testēšana nav nepieciešama, ja ir pierādīta neliela iedarbība

Šie vispārīgie noteikumi ir precizēti REACH XI pielikumā. Katras nepieciešamās informācijas īpašie noteikumi un pielāgošanas iespējas ir precizētas REACH VII līdz X pielikuma 2. ailē. Katram pielāgošanas gadījumam, ko lietojat standarta informācijas iesniegšanas vietā, ir nepieciešams derīgs un dokumentēts pamatojums.

Jaunus testus ar mugurkaulniekiem var veikt tikai kā galējo līdzekli, kad citi datu ieguves avoti ir izmēģināti. Tomēr jāatceras, ka testu neveikšana ar dzīvniekiem nedrīkstētu apdraudēt Jūsu vielas drošu lietošanu.

Var neveikt specifiskas informācijas pārbaudes, ja vielas īpašību dēļ to nav tehniski iespējams izdarīt. Skatīt tālāk norāžu sarakstu:

Vielas īpašība Tests nav nepieciešams
Gāzes 7.3. Vārīšanās punkts
7.4. Relatīvais blīvums
7.14. Granulometrija
Šķidrumi 7.14. Granulometrija
Neorganiskās vielas 7.8. Sadalīšanās koeficients
7.9. Uzliesmošanas temperatūra
9.2.1.1. Vieglas bioloģiskās noārdīšanās spēja
Organiskie peroksīdi 7.13. Oksidējošās īpašības
Spontāni uzliesmo gaisā vai saskaroties ar ūdeni vai mitrumu istabas temperatūrā 8.1. Kodīgs/kairinošs ādai
8.2. Nopietns acu bojājums/ acu kairinājums
8.3. Ādas sensibilizācija
Stipra skābe/bāze 8.1. Kodīgs/kairinošs ādai
8.2. Nopietns acu bojājums/acu kairinājums
8.3. Ādas sensibilizācija

 

Daži testu rezultāti vai lietošanas apstākļi apliecina, ka testu nav nepieciešams veikt. Skatīt tālāk norāžu sarakstu:

Testa rezultāts vai lietošanas apstākļi Tests nav nepieciešams
Kušanas temperatūra ir virs 300°C 7.5. Tvaika spiediens
Viegli oksidējas ūdenī 7.7. Šķīdība ūdenī
Nav klasificējams kā akūti toksisks saskarē ar ādu 8.1. Kodīgs/kairinošs ādai
Klasificējams kā kodīgs ādai 8.5. Akūta toksicitāte
Ir pieejama atbilstīga informācija par klasifikāciju un marķēšanu attiecībā uz vidi 9.1.1. Īstermiņa toksicitāte bezmugurkaulniekiem
Nenonāk notekūdeņu attīrīšanas iekārtās 9.1.4. Aktīvo dūņu respirācijas inhibīcija

 

 

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)